پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

 

 استراتژی چیست؟

هیچ‏گاهپاسخبه­یک‏سؤالتااینحدمتنوعنبودهاست. هریکازاین‏پاسخ­هاابعادیازموضوعراتوصیفکردهاست:

چندلر (1962): استراتژيعبارتاستاز» تعييناهدافوآرمان­هايبلندمدتواساسييكشرکت «

چايلد(1972): استراتژيمجموعهايازانتخاببنياديياحساساستدربارةنتايجيكفعاليتوابزارانجامآن.

کی (1999): استراتژي کسب و کاربههماهنگيبينقابليت­هاينهفتهودرونيشرکتبامحيطبيرونياشميپردازد.

دراکر(1995):تصميم­هاياستراتژيكراچنينتعريفمي کند: «کليةتصميم­هايمربوط بهاهدافشرکتوراه­هايرسيدنبهآن. (همان ماخذ)

دائرةالمعارفبریتانیکا، استراتژیراازدیدنظامی(جاییکهخاستگاهاولیهآنبوده) باتعبیر «هنربرنامه‏ریزیوهدایتعملیات» معرفیکرده‏استوبرایمتمایزساختنآنباتاکتیکسه‏ویژگی«گسترهبیشترعملیاتی، دورهزمانی‏بلندتروجابجاییانبوهنیروها»رابیانمی‏کند.درسویدیگراینطیف، هنریمینتزبرگ[1]‏بهعنوان ­یکیازمتأخریندراینزمینهبرای«استراتژی» پنجمعنیپیشنهادمی‏کند: استراتژیبهعنوانطرح[2]، استراتژیبهعنوانتمهید[3]، استراتژی‏بهعنوانالگو[4]، استراتژیبهعنوان‏وضعیت[5]واستراتژیبهعنوان‏دیدگاه[6].گروهمشاوران‏بوستون[7] استراتژیراامریمربوطبه‏جایگاهسازماندرمیدان­هایرقابتیمی‏دانندومشاورانمک‏کینزی[8]آنراباعبارت:«درکابعادمختلفساختارصنعتومبانیرقابتدرآن» بیانمی‏کنند. (کیانی و غفاریان، 1383)

ماهيتاستراتژي، تشخيصفرصتهاياصليوتمرکزمنابعدرجهتتحققمنابعنهفتهدرآن­هاست. فلسفةاستراتژينشانمي­دهدكهدرونمایهاصلياستراتژي، فرصت­هاهستند. بدوندستيابيبهفرصت­هاي استراتژيك، منافعاستراتژيكبهدستنمی‏آید. و بدون درک آن­ها استراتژیامريکاملاً بی ثمراست. ( همان ماخذ) همچنین برای دستیابی به هدف نهایی در رقابت با سیر سازمان­ها باید از استراتژی بهره گرفت. استراتژی منطق تجاری را برای سازمان به ارمغان می­آورد. اگر هدف این است که بهترین باشیم پس باید استراتژیرا به گونه ای طرح ریزی نمود که ما را به سوی بهترین شدن رهنمون نماید.

ارزشيكاستراتژيبهدوعاملبستگيدارد:اولاينكهتاچهاندازهبرايمامزيترقابتيايجادميكند، دوماينكهتاچهاندازهپركردناينفاصلهبرايرقيبماهزينهدربردارد. اينعواملهردوبهماهيتفرصتوخاستگاهآنبر می­گردد. و منظور از فرصت، فراهمشدنعواملبروزمنفعتبهصورتناقص می­باشد. فرصت “بالقوه” برايهمهوجوددارد، ولي فرصت”بالفعل”براساسقابليتتكميلعواملمنفعتتنهابهافرادوسازمان­هايخاصتعلقميگيرد. (همان ماخذ، ص 45)

 

[1]H.MINTZBERG

[2]PLAN

[3]PLOY

[4]PATTERN

[5]POSITION

[6]PERSPECTIVE

[7]BCG

[8]MCKINSEY