انواع  و سطوح پاسخگویی

1- پاسخ گویی سلسله مراتبی و مبتنی بر اعمال در بخش دولتی – کارکنان بخش دولتی ، بر اساس سازوکار پاسخگویی سلسله مراتبی و قوانین اداری پاسخ گو هستند و باید بر اساس اختیاراتشان عمل کرده و برای اعمالشان ، دلایل درست ، منطقی و واقعی ارائه کنند .بر اساس این نوع پاسخگویی ،زیر دستان به سرپرستان خود باید دلایل اعمالشان را ارائه دهند . بر طبق این نوع پاسخگویی ، کارکنان بخش دولتی تنها به مدیران خود و مدیران به متصدیان و سیاستمداران منتخب مردم و منتخبین صرفا به مردم ، پاسخگو هستند .

2- پاسخگویی رقابتی و مبتنی بر نتایج در بخش بازار- در بخش بازارموضوع پاسخگویی نتایج عملکرد است و ساز وکار پاسخگویی ، رقابتی است ، مدیران سازمانها در مقابل سهامداران شرکت و سازمان پاسخگو هستند . رژیم پاسخگویی در بخش بازار جنبه ای بیرونی دارد ، یعنی روش این بخش این است که باید سازمان هم به جامعه در کل و هم به مشتریان به طور خاص ، در قبال نتایج عملکردش ،  پاسخگو باشند.

3- پاسخگویی شبکه مدار و مبتنی بر مقاصد و انگیزه ها در بخش عمومی – در این بخش به دلیل انتخاب مردم ، مدیران بخش عمومی باید به اهداف ومقاصد متعهد باشند ، نه تنها صرفا نباید به دنبال کارآیی مدیریتی  وحداکثر کردن سود باشند  ، بلکه مدیران بخش عمومی باید اعتماد عمومی مردم را جلب کنند . ” سازمانهای عمومی نباید به عنوان یک سازمان جوینده سود معرفی شوند ” . ( فقیهی و تیمورنژاد،1385 ،50 – 49).

انواع پاسخگویی در بخش دولتی عبارتند از پاسخگویی سیاسی،  پاسخگویی قانونی ، پاسخگویی حرفه ای ، پاسخگویی سازمانی است .

 

پاسخگویی سازمانی به نظارتهای درونی سازمان گفته می شود . این پاسخگویی که بر اساس روابط فرادست و فرودست مبتنی است ، مدیران بر عملکرد کارکنانی که اغلب اختیارات اندکی دارند ، نظلرت می کنند . نظارتهای مستقیم و بازبینی های ادواری عملکرد،  مصادیق روشنی از پاسخگویی سازمانی است. همچنین تدوین مقررات،بخشنامه های سازمانی و دیگر سازو کار های نظارتی که اختیارات کارکنان را حدود می کند ، در زمره این نوع پاسخگویی قرار می گیرند.

 

پاسخگویی قانونی در بر گیرنده نظارتهای بیرونی بر عملکرد است که هدف آن انطباق عملکرد با الزامات قانونی و قوانین اساسی است ، اساس پاسخگویی قانونی بر روابط اصیل و وکیل نهاده شده است . پرسش این است که آیا وکیل انتظارات اصیل را برآورده کرده است ، این پاسخگویی اغلب از راه رسیدگی های ویژه مانند نظارتهای تقنینی ، ممیز های مالی و برنامه ای وبازرسی های بیرونی برای رسیدگی به شکایت استخدامی صورت می گیرد .

دوگونه دیگر پاسخگویی ، پاسخگویی حرفه ای و سیاسی است که پاسخگویی حرفه ای جنبه درونی و پاسخگویی سیاسی جنبه بیرونی دارد. تفاوت میان پاسخگویی حرفه ای و سیاسی را در منبع استاندارد عملکرد می توان یافت . به عبارت دیگر باید دید استاندارد عملکردکه مبنای قضاوت برای پاسخگویی است را چه کسی تعیین خواهد کرد.در پاسخگویی حرفه ای منبع استاندارد عملکردقضاوت شخصی فرد کارمند است ، حال آنکه درسیاسی پاسخگویی این منبع دیگران هستند و نه خود شخص .در نظام های پاسخگویی حرفه ای استقلال افراد برای تصمیم گیری ها بیش و کم حفظ می شود و عملکرد آنان با هنجارهای     حرفه ای ، اعتقادات شخصی و تجارب بدست آمده از سوی آنان مورد قضاوت قرار می گیرد.

 

در پاسخگویی سیاسی مدیران به خواسته های مقامات سیاسی ؛ یعنی منتخبان مردم ، همچنین گروههای ذینفع و دیگر نهادهای سیاسی پاسخ می دهند ؛ به عبارت دیگر پاسخگویی سیاسی نظارت صاحبان و مالکان اصلی سازمان ها  بر عملکرد مدیران است .

 

در هر یک از انواع چهار گانه پاسخگویی ، ارزشها و انتظارات رفتاری ویژی ای مورد تاکید است .

انواع پاسخگويي عبارتند از:

1 – پاسخگويي عمومي: مديران سازمانهاي دولتي در برابر شهروندان يا نمايندگان منتخب آنان پاسخگو هستند؛
2 – پاسخگويي مديريتي: اين پاسخگويي در برابر مـــدير ارشد يا مدير بالادست صورت مي گيرد؛
3پاسخگويي مالي: مديران سازمانها در مقابل وجوه پاسخگو هستند كه بابت اجراي طرح يا پروژه دريافت مي كند؛

4 – پاسخگويي سياسي: اين پاسخگويي در برابر نهادي است كه مشروعيت سياسي دارد؛

5 – پاسخگويي حرفه اي: در مقابل همكاران متخصص و حرفه اي خود پاسخگو هستند؛

6 – پاسخگويي قانوني: اين پاسخگويي در برابر مراجع قضايي صورت مي گيرد.

7 – پاسخگويي اجتماعي: پاسخگويي، تعهد در قبال مسئوليت واگذار شده است. از اين رو، پاسخگو بودن، دلالت بر نوعي رابطه رسمي دارد كه در آن اختيارات از يك طرف به طرف ديگر محول شده(ماهنامه تدبیر ).

 

پاسخگویی مدیران دولتی ممکن است شامل سطوح زیر باشد:

  • پاسخگویی راهبردی: مدیران دولتی باید در برابر سیاستهایی که برگزیده اند پاسخگو باشند.
  • پاسخگویی برنامه: مدیران دولتی باید درباره اجرای برنامه ها و میزان دستیابی به هدفهای برنامه ها(اثربخشی) پاسخگو باشند.
  • پاسخگویی عملکرد: مدیران دولتی باید درباره فرایندهای کاری، روشهای اجرایی و معیارهای اندازه گیری برای اجرای وظایف تعیین شده(برنامه ریزی، تخصیص و اداره امور) پاسخگو باشند.
  • پاسخگویی التزام و مشروعیت:مدیران دولتی باید درباره مصرف وجوه طبق بودجه مصوب و یا ارقام مصوب(رعایت مقررات)پاسخگو باشند(کردستانی،1386 ،21).انواع  و سطوح پاسخگویی.پایان نامه دولت الکترونیک وارتقاء پاسخگویی در ادارات.