انگيزه‌ها و اهداف مدیریت سود سود

از ديدگاه تئوري حسابداري، پديده مدیریت سود سود در رويكرد رفتاري ، موضوعي قابل تامل است . همچنين در عمل نيز حسابداران و تحليل گران مالي در فرآيند گزارشگري مالي كه گزارشگري سود از مهمترين اجزاي آن به شمار مي رود  به نوعي با اين پديده و پيامدهاي آن مواجه مي شوند . شناخت ابعاد مختلف رفتار مدیریت سود سود در راستاي شناسايي ويژگي ها و محدوديت هاي سود حسابداري قرار مي گيرد . در صورت امكان ارائه يك چارچوب نظري براي اين پديده كه به نظر مي رسد تاكنون ميسر نشده است احتمال دارد بتوان به پيشرفتي در زمينه كيفيت گزارشگري سود دست يافت . انگيزه هاي ناشي از پديده مدیریت سود سود را سه مورد زير بيان مي كند(چینگ[1]، 2010):

الف) افزايش رفاه سهامداران

ب) تسهيل قابليت پيش بيني سود

ج) افزايش رفاه مديريت مي‌دانند

هر يك از انگيزه‌هاي مدیریت سود سود به تفصيل در ذيل تشريح مي‌شوند.

1-1-1- افزايش رفاه سهامداران:[2]

محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می‌باشد چون سهامداران حاضرند براي شركت‌هايي كه داراي سود پايداري هستند بهاي بيشتري را بپردازند و در حالت كلي تمايل بيشتري به سرمايه گذاري در شركت‌هايي دارند كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند شركت‌هايي كه سودهاي همواري را گزارش مي‌كنند نسبت به شركت‌هايي كه سودهاي پرنوساني را گزارش مي‌كنند داراي ريسك كمتري هستند. معتقــد است كه مديــريت فرض مي‌كند كه‌ سهامداران تمایل بیشتری برای‌سرمایه‌ گذاری در شرکت‌هایی که دارای سودهای ‌هموار هستند نشان‌ می‌دهند ، زیراسودهای هموارنشان ‌دهنده ‌ثبات ‌شرکت است و سودهای پرنوسان‌ دلیلی بر ریسکی بودن‌عملیات شرکت تلقی می‌شود و يا به عبارتي نوسان سود را بيانگر نوعي فعايت برنامه ريزي نشده مي دانند كه چندان پايدار نمي ماند و ماندگار نيست. به اين نتيجه رسيدند كه مدیریت سود سود در راستاي هدف كاهش عدم اطمينان‌هاي مربوط به خالص جريان‌هاي نقدي مورد انتظار عمل مي‌كند و در نتيجه به صرف ريسك پايين تري در قيمت‌گذاري دارائي‌هاي سرمايه‌اي مي‌انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. معتقــد است كه سهــامداران فرض مي‌كننــد كه كاهش نوسان‌هـاي دوره‌اي سود پرداختهاي مالياتي را كاهش مي‌دهد (الاسیانی[3]، 2013).

گوردن معتقد است که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و بر عکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

معتقـد است که هموارســازی سود منجر به کــاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می‌شود. این نوع استدلال‌ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارآی سرمایه به بار انتقاد گرفته شد. طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه معتقدند که در بازار کارای سرمایه سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه نخواهند شد، زیرا بازار این توانایی را دارد که دستکاری‌های سود را تشخیص دهند.

[1] Ching

[2] .Improving Share Holder’s Wllfare

[3] Elyasiani