دوره وصول مطالبات[1]

یکی از اجزای مدیری سرمایه در گردش دوره وصول مطالبات می­باشد. به­طور کلی، هدف اصلی مدیران شرکت­ها، افزایش ارزش شرکتشن می­باشد. در این رابطه مدیریت حساب­های دریافتنی می­تواند در تحقق این امر مؤثر باشد(محمدی، 1388، 81). بسیاری از مدل­های مدیریت دارائی­های جاری که در ادبیات مدیریت مالی گنجانده شده است فرض می­کنند که افزایش سود دفتری هدف اصلی تأمین مالی می­باشد، که این مدل، افزایش سود دفتری، باید با سایر اهداف مرتبط شود) مثل افزایش ارزش شرکت) راهکارهای افزایش ارزش شرکت همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه است. یک افزایش در حساب­های دریافتنی در یک شرکت هم باعث افزایش سرمایه در گردش و هم باعث افزایش هزینه نگهداری و مدیریت حساب­های دریافتنی می­شود که این هزینه­ها ارزش شرکت را کاهش می­دهد. اما یک سیاست درست در مدیریت پرتفوی حساب­های دریافتنی می­تواند ارزش شرکت­ها را افزایش دهد (میچاسیکی، 2007). به طور کلی، دوره وصول مطالبات، معیاری برای سنجش مدت زمان لازم برای وصول وجه نقد مطالبات حاصل از فروش مشتریان محسوب می­شود. دوره وصول مطالبات کارائی واحد انتفاعی را در وصول وجوه مرتبط با فروش نسیه نشان می­دهد. علاوه بر این، نسبت مورد بحث می­تواند سیاست­های اعتباری واحد انتفاعی را نیز منعکس کند (محمدی، 1388، 81). چنان­چه مدت زمان بیش­تری به مشتریان فرصت داده شود تا بدهی خود را بپردازند، دوره وصول مطالبات مطالبات نیز بیش­تر خواهد بود. طولانی بودن نسبی دوره وصول مطالبات الزاماً پدیده­ای منفی محسوب نمی­شود؛ زیرا سخت­گیری بی­ از حد در مورد وصول سریع مطالبات می­تواند به کاهش فروش منجر گردد. نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه مدیریت سرمایه در گردش نشان دهنده این است که بین دوره وصول مطالبات و سودآوری شرکت­ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد و مدیران شرکت­ها می­توانند با کاهش دوره وصول مطالبات در حد مطلوب سودآوری شرکت را افزایش دهند (همان، 82).

دوره وصول مطالبات مدت زمانی است که طول می­کشد تا مطالبات شرکت وصول گردد. به عبارت دیگر این نسبت تعداد دفعاتی که در ظرف یک­سال حساب­های دریافتنی (مطالبات) به نقد تبدیل می­شود به ما نشان می­دهد. گردش مطالبات از تقسیم فروش نسیه سالانه (چون در صورت­های مالی فروش نسیه و نقد از هم جدا نمی­شود و معمولاً قسمت اعظم فروش­ها، نسیه می­باشد از فروش خالص استفاده می­کنیم) بر متوسط حساب­ها و اسناد دریافتنی به­دست می­آید (متوسط مطالبات هم از جمع مطالبات اول و آخر دوره و تقسیم آن­ها بر عدد 2 بدست می­آید) که در رابطه زیر خلاصه شده است:

وقتی در ترازنامه، رقم مطالبات، عدد بزرگی باشد، علل بسیاری می­تواند داشته باشد که مواردی از این علل به شرح زیر می­باشد:

  1. متورم بودن حساب­های دریافتنی به علت وجود مطالبات لاوصول؛
  2. افزایش حجم فروش در روزهای آخر سال؛
  3. فصلی بودن فروش و
  4. فروش اقساطی یا تهیه و ارسال صورت­حساب فروش برای مشتریان هر چند وقت یک­بار.

علل کم بودن نامتعارف مطالبات در ترازنامه به شرح زیر می­باشد:

  1. اجتناب از فروش نسیه در آخر سال
  2. کوتاه بودن سررسید فروش نسیه

2-11) نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

واحدهای تجاری دارایی­های خود را از صاحبان سهام و طلبکاران تحصیل می­کنند. هر قدر بخش تامین شده توسط صاحبان سهام واحد تجاری بیش­تر باشد، احتمال خطر تقبل شده توسط طلبکاران کمتر خواهد بود. توصیف بدهی به عنوان درصدی از حقوق صاحبان سهام، نسبتی است که میزان وجوه تامین شده توسط طلبکاران را در مقایسه با وجوه تامین شده توسط سهامدران نشان می­دهد، اگر این نسبت مساوی یک باشد (100%) هر یک از دو گروه مزبور بخش مساوی از وجوه سرمایه­گذاری شده واحد تجاری را تامین کرده­اند و هر قدر افزایش یابد، احتمال خطر تقبل شده توسط طلبکاران افزایش خواهد یافت زیرا افزایش نسبت مزبور معرف کاهش توان واریز بدهی­ها می­باشد. گفتنی است که این نسبت در صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت­های زیادی دارند مثلا در بانک­ها، این نسبت در مقایسه با موسسات تولیدی، بیش­تر است.

[1].ARCP