2 راه‌هاي ايجاد رضايت شغلي

 

تحقيقات انجام شده همواره نشان مي دهد که کارکنان مايلند بيشترين تلاش خود را در انجام وظيفه به کار گيرند، ولي از طرفي احساس مي کنند که مديريت همواره انها را به گونه‌هايي از انجام آن باز مي دارد. مديران اغلب ناآگاهانه شرايطي را به وجود مي آورند که به کاهش روحيه و رضايت شغلي مي انجامد. نياز و خواسته هايي که برآورده نمودن آن‌ها موجب رضايت شغلي افراد مي شود، با انگيزه‌هايي که فرد را براي انجام کار مطلوب بر مي انگيزند، متفاوت است. براي اينکه مربي وظايف خود را به نحو احسن انجام دهد، بايد از کار خود رضايت داشته باشد و فضايي دلخواه بر محيط کار حاکم باشد. براي رسيدن به اين وضعيت بايد برنامه‎هايي طراحي نمود که راهنماي عمل فرد باشد(هوشنگي، 87:1382).
براي ايجاد رضايت شغلي بايد شرايطي فراهم آورد که کارمندان نسبت به شغل خود احساس غرور و سربلندي کنند و از انجام آن لذت ببرند و با تمام توان به فعاليت بپردازند کارمندان هنگامي ازشغل خود راضي ترند که :
1- کارشان را هدفمند بدانند. وقتي آن‌ها باور کنند کارشان مفيد و سودمند است، با انگيزه اي بيشتر و احساس مسئوليت فراتر دست به انجام آن مي زنند .
2-  هر فرد مسئول نتيجه کار خود باشد، اگر کارمندان مطمئن شوند که بار مسئوليت برعهده‌ي آن‌ها است و موفقيت آن کار، به چگونگي و ميزان تلاش شخصي آنان وابسته است، عوامل ديگر چندان تعيين کننده و تأثير گذار نمي‌باشد نسبت به کار خود احساس غرور مي کنند             .
3-  نسبت به نتيجه ي کار خود مطلع شوند. وقتي کارمند از نتيجه‌ي کار خود آگاهي داشته باشد بازده کاري او افزايش پيدا کرده و اصلاح مي‌شود.
4-  عدالت و تقويت مثبت رعايت شود. هنگامي که شيوه‌هاي مشارکتي در داخل سازمان منصفانه، مدبرانه و بدون جانبداري درنظر گرفته شود، کارمندان داراي رضايت بيشتر و امنيت بالاتري خواهند بود .
5-  ارزشيابي و پاداش آنها براساس عملکرد واقعي صورت گيرد. اگرچه راه‌هاي غيررسمي، مانند اظهارنظر همکاران يا تشويق‌هاي گاه و بي گاه سرپرستان مي‌توانند کارکنان را از چگونگي عملکردشان آگاه سازد، ولي بايد به صورت ساختار رسمي باشد.
6-  نظام پرداخت حقوق و دستمزد براساس ارزيابي کار با افراد باشد. نظام پرداخت با اهميت شمرده مي شود زيرا مي توانند:
الف: کارکنان بالقوه را جذب کند
ب: کارکنان خوب را نگهداري کند .
ج: کارکنان را برانگيزد
د: هدف‌هاي استراتژيک سازماني را ساده و هزينه‌هاي نيروي کار را مهار کند(کريمي ،111:1375) .
7-  از زحمات کارکنان در فعاليت‌هاي مناسب قدرداني شود         .
8-  کارکنان با يکديگر ارتباط غيررسمي و دوستانه داشته باشند.
9ـ وسايل ارتقاي فکر:علمي و ايماني کليه ي کارکنان فراهم شود(الواني ، 1376، به نقل از هوشنگي 123:1382).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Organisational empowerment