؛پایان نامه درمورد بازاریابی اینترنتی

زیر ساخت ها و ابزارهای مورد نیاز برای ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی

برای توسعه تجارت الکترونیکی فراهم ساختن زیر ساخت ها و ابزارهای پنجگانه زیر اجتناب ناپذیر است(سهلانی،1388،ص39)

1-زیر ساخت های فنی،مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی شامل گسترش ارتباطات از طریق افزایش ضریب نفوذ تلفن ثابت،تلفن ماهواره ای،تلفن همراه و تقویت و مدرن سازی پست،توسعه امکانات رایانه ای اعم از سخت افزار ،تجهیزات و سخت افزار های مربوطه،توسعه اینترنت و بالا بردن نفوذ آن از طریق گسترش ISP ها و کاهش هزینه های استفاده از اینترنت و حذف محدودیت های مصنوعی.

2-سرمایه انسانی مورد نیاز و ایجاد محیط مناسب برای تحقیق و توسعه، شامل نیروی کار متخصص و تحصیل کرده دانشگاهی و نیروی کار آموزش دیده در مراکز فنی و حرفه ای و توسعه و گسترش موسسات پژوهشی و تحقیق و توسعه در این زمینه،مطالعات تجربی نشان می دهد که یکی از ابزارهای توسعه و اشاعه تجارت الکترونیکی سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش مخارج مربوط به تحقیق و توسعه می باشد.

3-تحول در نهادهای اقتصادی،مالی و اداری مرتبط با مسائل تجارت به سوی الکترونیکی کردن امور شامل بانکداری الکترونیکی(نقل و انتقال الکترونیکی وجوه)،بیمه الکترونیکی،گمرک الکترونیکی،حمل و نقل الکترونیکی،پست الکترونیکی،سیستم ارتباط داخلی و بین المللی قوی و گسترده اسن.اگر مراحل و سیر انجام و ابزارهای مورد نیاز برای تجارت داخلی و خارجی در نظر گرفته شود و اگر قرار باشد تجارت الکترونیکی شود،کلیه مراحل تجارت از  بازاریابی و تبلیغات،سفارش،گشایش اعتبار و نقل و انتقال وجوه،بیمه و حمل و نقل تا ترخیص کالا باید با استفاده از امکانات الکترونیکی صورت گیرد.

4-زیر ساخت های حقوقی و قانونی مورد نیاز،تدوین و تصویب قوانین مربوط به ضابطه مند نمودن محیط اجرایی تجارت الکترونیکی شامل قانون تجارت الکترونیکی،قانون امضای الکترونیکی،قانون آزادی حق استفاده از اطلاعات دولتی،قانون کیفری مربوط به جرائم اینترنتی،قانون علائم تجاری،قوانین بانکی و نقل و انتقال وجوه الکترونیکی،قانون مالکیت معنوی،قانون تجارت،قانون مالیات بر درآمد،قانون حمایت از داده های مشخص در شبکه های کامپیوتری و اینترنت.

5-نوسازی سیستم های تولید و توزیع و تحول در نگرش مدیریتی از سنتی به مدرن و از عدم شفافیت به شفافیت امور امور.به طور قطع انجام تجارت الکترونیکی در محیط اقتصاد سنتی با ارتباطات اندک،عدم شفافیت،عدم استفاده یا استفاده مناسب از تکنولوژی روز،عدم آشنایی با قوانین تجاری و اقتصادی روز دنیا و عدم انتقال به رقابتی کردن امور و توجه به انحصار و استفاده از مزایای مربوطه و…. قابلیت اجرا نخواهد داشت.