مفاهیم نگهداشت سرمایه

مفهوم حفظ سرمایه این است که محاسبه و شناخت سود، به حفظ سرمایه و بازیافت بهای منقضی­شده موکول شده است. بازده حاصل از سرمایه (سود) چیزی متفاوت از بازده سرمایه­گذاری (بازیافت بها) است. دو مفهوم اصلی از حفظ سرمایه یا بازیافت بها را می­توان در قالب واحد پول (سرمایه­ی مالی) و در قالب واحد قدرت خرید عمومی (سرمایه­ی فیزیکی) بیان نمود. بنابراین، چهار مفهوم از حفظ سرمایه را ارائه می­نماییم:

 1. نگهداری پول: سرمایه­ی مالی که بر حسب واحد پول محاسبه شود،
 2. نگهداری یا حفظ قدرت خرید عمومی پول: سرمایه­ی مالی که بر حسب واحد قدرت خرید محاسبه می­شود،
 3. قدرت خرید عمومی، نگهداری یا حفظ ظرفیت تولید: سرمایه­ی فیزیکی که بر حسب واحد قدرت خرید محاسبه می­شود،
 4. نگهداری یا حفظ ظرفیت تولید: سرمایه­ی فیزیکی که بر حسب واحد پول محاسبه می­شود.

عبارت نخست بدین معنی است که سرمایه­ی مالی را که مالکان سرمایه­گذاری (یا سرمایه­گذاری مجدد) نموده­اند، حفظ می­شـود. از دیـدگاه مفهوم نگهداری یا حفظ پول، سـود برابر اسـت با تغییر در خالص دارایی­هایی که با توجه به داد و ستدهای سرمایه­ای که بر حسب دلار بیان می­شوند، تعدیل گردد. حسابداری سنتی که برای تعیین ارزش دارایی­ها و بدهی­ها از بهای تاریخی استفاده کند با مفهوم نگهداری پول سازگار است.

عبارت دوم بدین معنی است که قدرت خرید سرمایه­ی مالی که به وسیله­ی مالک سرمایه­گذاری (یا سرمایه­گذاری مجدد) می­شود، حفظ می­گردد. از دیدگاه قدرت خرید عمومی و حفظ ارزش پول، سود برابر است با تغییر در خالص دارایی­ها که با توجه به داد و ستدهای سرمایه­ای تعدیل می­گردد و برحسب همان واحد قدرت خرید پول بیان می­شود. صورت­های مالی مبتنی بر بهای تاریخی که براساس سطح عمومی قیمت تعدیل شوند با مفهوم حفظ ارزش پول و قدرت خرید عمومی سازگار است.

عبارت سوم بدین معنی است که توان یا ظرفیت تولید فیزیکی شرکت حفظ شود. تفسیرهای عبارت خاص “ظرفیت تولید” متفاوت­اند. “گزارش سندی­لند[1]” در انگلستان ظرفیت تولید را به صورت زیر تفسیر کرد:

“مقصـود از ظرفیت تولید و شیوه­ای که می­توان آن را دست­نخورده حفظ نمود چیست؟ ما درباره­ی شیوه­ی محسابه­ی این عدد پیشنهادهای زیادی را دریافت نموده­ایم که می­توان آن را در سه تعریف از ظرفیت تولید طبقه­بندی کرد:

 • ظرفیت تولید را می­توان به صورت دارایی­های فیزیکی تعریف کرد که متعلق به یک شرکت است، به گونه­ای که سود می­تواند به صورت مبلغی باشد که بتوان آن را توزیع کرد، البته پس از تأمین یا جایگزین کردن دارایی­های فیزیـکی که شرکت نگهـداری می­نماید (زیرا این دارایی­ها به مصرف می­رسند یا فرسوده می­شوند).
 • ظرفیت تولید را می­توان بدین­گـونه تعریف کرد: ظرفیت کالاها یا خدمات در سـال بعد به گونه­ای که، از نظر حجم، همانند میزان تولید سال جاری باشد.
 • ظرفیت تولید را می­توان بدین­گونه تعریف کرد: توان تولید کالاها و خدمات در سال بعد به گونه­ای که، از نظر ارزش، همانند تولید سال جاری باشد.

اگرچه در تعریف نخست از ظرفیت تولید که بر حسب “همان دارایی­ها” ارائه می­شود، پیشرفت فناوری نادیده گرفته می­شـود؛ ولی در تعریف بعـد از “همان حجم تولید” و “تولیداتی با همان ارزش استفاده می­­شود و در نتیجه به پیشرفت فناوری توجه می­نمایند. حفظ ظرفیت تولید عبارت است از دیدگاه مبتنی بر حفظ سرمایه که در آن سیستم حسابداری مبتنی بر ارزش جاری است و در صورت­های مالی دارایی­ها و بدهی­ها بر مبنای ارزش جاری ارائه می­شوند.

سرانجام، در چهارمین مفهوم حفظ یا نگهداشت سرمایه، موضوع نگهداری و حفظ ظرفیت تولید فیزیکی سازمان مطرح است که بر حسب واحد قدرت خرید (همانند سال قبل) بیان می­شود. حسابداری مبتنی بر ارزش جاری که با توجه به سطح عمومی قیمت تعدیل می­شود از مفهوم حفظ سرمایه استفاده می­کند که مبتنی بر قدرت خرید عمومی و حفظ ظرفیت یا توانایی تولید است (بلکویی[2]، 2000).

در مثال زیر اثر هر یک از چهار مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه را در صورت سود (زیان) نشان می­دهیم. فرض کنید ارزش خالص دارایی­های شرکت در آغاز دوره 2000 دلار و در پایان دوره 3000 دلار باشد. همچنین فرض کنید که برای حفظ ظرفیت تولید فیزیکی و واقعی شرکت، خالص دارایی­ها به مبلغ 2500 دلار باید خریداری شود و نیز فرض کنید که در طی این دوره، سطح عمومی قیمت 10 درصد افزایش یافته است. از دیدگاه هر یک از چهار مفهوم نگهداری سرمایه، سود شرکت به صورت زیر خواهد بود:

 1. حفظ ارزش پول:                                             1000 دلار= 2000 دلار – 3000 دلار
 2. حفظ قدرت خرید عمومی:             800 دلار = ] ( 2000 ×1) + 2000 [ – 3000 دلار
 3. حفظ ظرفیت تولید:                                           500 دلار= 2500 دلار – 3000 دلار
 4. حفظ ظرفیت تولید، قدرت خرید عمومی:   250 = ]( 2500 ×1) + 2500 [- 3000 دلار

بنابراین، سود حسابداری 1000 دلار، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت 800 دلار، سود مبتنی بر ارزش جاری 500 دلار و سود مبتنی بر ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت 250 دلار است.

 

[1].Sandiland Report

[2] . Belkaoui