وجهه خارجی سازمان [1]

تحقیقات پیشنهاد می کنند که کسب پاداش های منحصر به فرد در قبال موفقیت های سازمان از افراد غیر وابسته به سازمان و متخصصان ، از دید ذینفعان سازمان به عنوان یک موفقیت و دستاورد مهم که سازمان را در مقایسه با رقبای خود در موقعیت های برتری قرار می دهد، تلقی می شود.

جایگاه ، به موقعیتی که سازمان در آن قرار دارد و دست یافتن به آن مطلوب رقبای سازمان نیز هست اطلاق می شود. پیروزی و موفقیت سازمان ، عملکرد فعالیت ها، تولیدات و یا خدمات سازمان را تایید کرده و ارزیابی مثبت ذینفعان از سازمان را در پی خواهد داشت.

کسب وجهه بیرونی از طریق به دست آوردن پاداش های خارجی ، نشان دهنده قوت سازمان در مقایسه با سایر رقبا بوده و سازمان را در جایگاهی مناسب و مورد توجه عموم قرار خواهد دادDukerich,2002,507-533)) . چنین شناسایی به عنوان اثبات موفقیت سازمان نگریسته شده و بنابراین هویت سازمان را قوت خواهد بخشید. به عنوان مثال چنان چه هویت هسته ای و مرکزی سازمان مبتنی بر نوآوری باشد و سازمان پاداش و شناسایی را به دلیل نوآوری در تولید محصول یا ارائه خدمات در یافت نماید،  چنین شناسایی ، هویت نوآوری را در سازمان تقویت خواهد نمود. اعضای سازمان این شناسایی خارجی به عمل آمده از سازمان را به عنوان یکی از ویژگی های مرکزی و معتبر هویت سازمانی خود خواهند نگریست. کسب پاداش های بیشتر در زمینه هایی که برای سازمان ضروری و مهم است ، اعتقاد اعضا به هویت سازمانی که در عضویت آن ها هستند را مستحکم تر خواهند نمود. سازمان ها هم چنین از پاداشی ها و وجهه بیرونی که کسب کرده اند به عنوان نشانه ها و علائمی جهت ایجاد  و تعمیم هویت هسته ای خود در نظر مخاطبان داخلی و خارجی استفاده می نمایند (Dhalla , 2007: 251) .

اعضای سازمان ، تمایل دارند تا سازمان خود را با سایر سازمان های مشابه مقایسه نمایند. درک هویت سازمان از طریق مقایسه آن با سایر سازمان ها ، یکی از اجزای مهم تعاریف اصلی و اولیه ارائه شده از سوی ” آلبرت و وتن”  (1985) از هویت سازمان است. وجهه سازمان از آن جهت حائز اهمیت است که اعضا ، قرار گرفتن سازمان در رده های پایین  را به این عنوان که سازمان در مقایسه با سازمان های رقیب از جایگاه پایین تری برخوردار است تلقی می کنند (Labianca , 2001 : 315).

وجهه مناسب سازمان،  همراه با موقعیت برتر سازمان بوده و عموماً سبب می شود تا سازمان به پاداش های بالاتری (در مقایسه با سازمان هایی که در رتبه پایین تری قرار دارند) دست یابد و این معنی را به اعضای سازمان القا می کند که در مقایسه با رقبا ویژگی های مرکزی و هسته ای سازمان آن ها در نظر مخاطبان خارجی مورد توجه بیشتری قرار دارد. بنابراین ، پیام موفقیت سازمان را در خصوص ویژگی ها و خصوصیات مرکزی و هسته ای سازمان مخابره کرده و هویت سازمان را استحکام می بخشد (Dhalla , 2007 : 252).

تئوریسین های سازمان دریافته اند که اعضای سازمان ها از مقایسه مستمر سازمان خود با دیگران آگاهند. ” السباچ و کرامر” (1996) بیان می کنند که چگونه اعضای بیست مدرسه برتر بازرگانی ، نسبت به رتبه بندی مدارس بازرگانی پاسخ داده اند و بیان می کنند که  برای اعضای سازمان ، هویت سازمان در بر گیرنده ادراک آن ها از موقعیت سازمان در مقایسه با گروه هایی که با آن ها سنجیده می شوند است.

اعضای سازمان از دیدگاه ناظران خارجی نسبت به سازمان آگاهند و به منظور حمایت هویت سازمان در مقابل تهدیداتی که می تواند به صورت بالقوه موقعیت و جایگاه سازمان را در معرض خطر قرار دهد برانگیخته شوند.Elsbatch & kramer, 1996:23)). سازمان هایی که می خواهند هویت سازمانی خود را شکل داده و یا آن را مستحکم نمایند تلاش خواهند نمود تا در مقایسه با سایر سازمان ها به جایگاه بالاتری دست یابند.

 

  External Recognition-   [1]