ویژگی مشترک افراد معتاد به کار:

همچنین سه ویژگی مشترک افراد معتاد به کار از نظر اسکات و همکارانش در زیر مطرح گردیده است که به شرح زیر می‌باشد:

جدول (2-2) ویژگی مشترک افراد معتاد به کار اسکات و همکاران، 1997

ردیف ویژگی مشترک افراد معتاد به کار
1 آن‌ها زمان بسيار زيادي کارکرده و وقت زیادی را صرف وظایفی که به ایشان محول گردیده است می‌نمایند درواقع آن‌ها به‌سختی كار می‌کنند.
2 آن‌ها حتی زماني كه سرکار نيستند به كار خود فكر کرده می‌توان گفت آن‌ها به‌نوعی دچار وسواس هستند.
3 آن‌ها بیشتر از وظايف شغلي سازمانشان عمل کرده و یا حتی فراتر از آن نیز می‌روند که درواقع اين ویژگی اول و دوم را نیز تصریح می‌نماید و نشان‌دهنده‌ی کاری است شديد به همراه وسواس و اجبار.

 

 

2-2-7 انواع اعتیاد به کار:

هرچند افراد معتاد به كار داراي ویژگی‌های مشتركي هستند ولی تفاوت‌هایی نيز باهم دارند و می‌توان آن تفاوت‌ها را به‌نوعی از هم تفكيك نمود فاسل[1] (1990) چهار نوع معتاد به كار وسواسی (Compulsive)، جوعي (Binge)، پنهاني (Closet) و آنوركسيك (Anorexic) را توصيف می‌کند كه ویژگی آن‌ها در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول (2-3) انواع اعتیاد به کار، فاسل 1990

ردیف نوع اعتیاد به کار واژه لاتین ویژگی
1 معتاد به كار وسواسی Compulsive این افراد وسواسي بوده و هميشه مشغول به كار هستند و از انواع ديگر شناخته‌شده‌تر می‌باشند.
2 معتاد به كار جوعي Binge این افراد عادات كاري معمولي خود را براي دورة زماني مشخصی انجام می‌دهند ولي گاهی به مراحلي می‌رسند كه زمان از دست آن‌ها دررفته به‌طوری‌که ازنظر رواني و فيزيكي به مرحله‌ای می‌رسند كه حتي ممكن است از شدت كار و خستگی زياد در بيمارستان بستري شوند.
3 معتاد به كار پنهاني Closet اين معتادان به کار به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که بخشي از كار خود را در خانه يا تعطيلات انجام دهند. آن‌ها از همسر و خانواده خود دوري می‌کنند و درنهایت كنترل نهايي كار خود را در اداره انجام داده و هميشه يك كار ناتمام دارند كه بايد انجام دهند.
4 معتاد به كار آنوركسيك Anorexic اعتیاد این افراد طوری است که کار برای آن‌ها وضعيت پرفشاری را طوری ایجاد می‌کند که از كار طفره می‌روند. علت این امر آن است كه عزت‌نفس خود را باکارشان یکی دانسته و نمی‌تواند ذره‌ای کار را كمتر ح کمال آن انجام دهند. اين عادت‌ها به فردآنوركسيك اين اجازه را می‌دهد كه نه‌تنها از كارش دوری کرده بلكه از زندگی‌اش نيز دوري نماید.

 

2-2-8 علائم افراد معتاد به کار:

اعتياد به كار نوعي نياز تسکین‌ناپذیر به مشغول بودن می‌باشد كه علائم آن عبارت‌اند از:

 

 

 

 

 

 

 

جدول (2-4) علائم افراد معتاد به کار، احمدی و همکاران، 1389

ردیف علائم توضیحات
1 انکار مانند همه معتادان، اين افراد نیز ساعات گرفتاري خود به اعتیاد مربوطه را کم‌تر ازآنچه هست بيان کرده و تمامي زمان‌هایی را كه در منزل و حتی روزهاي تعطيل به مسائل آن مشغول‌اند ناديده گرفته همچنین اين افراد نيازهای همسر و فرزندان خود را نادیده می‌گیرند و اعتراض آنان را بهانه‌گیری و پرتوقعی آنان تلقی می‌نمایند.
2 افسردگی به‌طورمعمول این‌گونه افراد احساس سرزندگی و شادابي نمی‌کنند و گاهی سایر علائم افسردگي نيز در آنان بروز می‌نماید.
3 تحریف واقعیت در واقع و به‌طورمعمول اين بيماران به آنچه انجام می‌دهند ناآگاه هستند ولی واکنش‌های غیرمعقول خود را، موجه و معقول می‌پندارند.
4 کاهش اعتمادبه‌نفس با توجه به توفیق‌های اقتصادي و چشمگير، اين افراد ظاهراً قدرتمند و متكي به نفس می‌نمایند اما از درون بسیار متزلزل و ناپایدار می‌باشند.
5 نیاز به کنترل يكي ديگر از واکنش‌های دفاعي اين افراد نیاز به کنترل می‌باشد به‌طوری‌که می‌خواهند نبودن خود را با بهانه‌گیری کنترل‌های بی‌مورد در هنگام حضور جبران کنند همچنین آنان به‌عنوان یک واكنش جبراني بیش‌ازاندازه به آنچه در غياب آ ن ها در خانه و خانواده‌شان می‌گذرد، حساس هستند و درنهایت و در کمال تأسف به شكل بدبینانه‌ای مسائل را تحليل می‌نمایند.

 

[1] Fassel