آموزش مهار تکانه

پژوهشا نشون داده ان که تغییر تعامل های رفتاری والدین در بهبود علایم کودکان پیش دبستانی گرفتار به مشکل کمبود توجه- بیش فعالی مؤثره(پیسترمن، فایرستون و مک گراث، ۱۹۹۲). پدران و مادران کودکان گرفتار به مشکل کمبود توجه- بیش فعالی نسبت به کودکان غیرمبتلا نیاز به مهارت های والدینی اختصاصی تری دارن . آموزش والدین بیشتر از بقیه دخالت های خانوادگی عمومیت داره(آناستوپولوس،  شلتون و دوپاول، ۱۹۹۳؛ استری هورن و ویدمن، ۱۹۸۹) و اثرات مثبت ، درمانی اون در پیگیری های بعدی هم دیده می شه.

ادموند(۲۰۰۳؛ به نقل از تولا، ۲۰۰۳)عقیده داره که کلاسه های آموزش خونواده اثر معناداری بر نشونه های مشکل کمبود توجه- بیش فعالی داشتن، انجام شد، معلوم شد که اندازه بهبود در گروه آموزش والدین ۵۳ درصد، گروه مشاوره والدین و گروه حمایتی ۳۸ درصد و در گروه انتظار ۲۵ درصد بوده.بنابه گفته فیشر و بکلی(۱۹۹۹) در تحقیق دریو و برویس(۱۹۹۰) به بررسی اثر کاربرد مداخلات رفتاری خونواده ها روی کودکان زیر به درمان کودک و شناخت اصول رفتاری و روابط بین والدین زیاد شده. پلیزکار و همکاران گزارش کرده ان که مدیریت وابستگی مستقیم، از نظر بالینی بهبود معناداری رو در کودکان دارای مشکل رفتاری از جمله مشکل کمبود توجه- بیش فعالی ایجاد کرده.

پیزترمن و مک ماهون (۱۹۸۹)با ارائه ۱۲ جلسه آموزش واسه خونواده های کودکان ۶-۳ ساله دارای مشکل کمبود توجه- بیش فعالی نشون دادن که این برنامه باعث افزایش همکاری کودک، مهارت های مدیریت والدین و روش تعامل والدین و کودک شده، اما در کاهش مشکل بی توجهی کودکان تأثیری نداشت(به نقل از فلانت، ۲۰۰۳)مگ گوی و دوپائول (۲۰۰۰، به نقل از مور، ۲۰۰۱) به مقایسه اثرات تقویت پته ای و جریمه کردن در کاهش رفتارای پریشون کودک دبستانی دارای مشکل کمبود توجه- بیش فعالی پرداختن و مشخص شد که این روش ها در کاهش این رفتارها مؤثر بوده.ایکوارد(۱۹۹۴)از پژوهشگرانی نام برده که به به کار گیری راه تقویت مثبت در مدت ۱۰هفته با کودکان بیش فعال پرداختن و معلوم شد که رفتارای مشکل ساز کودکان، درمقایسه با گروه دلیل به طور معناداری کم شده.

تحقیق هوبارد (۱۹۹۳) درمورد اثر آموزش معلمان و مداخلات کلاسی نشون داد که ارائه آموزش به معلمان، در مورد نشونه های مشکل کمبود توجه- بیش فعالی ، راهبردی آموزشی مناسب، علل این مشکل و مشکلات خانوادگی همراه با اون و کارآیی دارو درمانی و مشکلات جانبی که امیدوار کننده س(نقل از انجمن روان شناسی آمریکا، ۲۰۰۲). ارائه آموزش به معلمان و والدین به طور همزمان در تحقیقات موردی به درد بخور گزارش شده.از جمله مک کائن و کلی(۱۹۹۳)، به این نتیجه رسیدن که فرستادن یادداشت های روزانه از مدرسه به منزل تونست مشکلات بی توجهی، داغون کننده بودن و اندازه فعالیت کودک ۵ ساله دارای مشکل کمبود توجه- بیش فعالی رو کم کنه.در این روش، معلم هرروز رفتارای کودک رو آزمایش کرده و به والدین گزارش می داد و اونا هم با نتیجه های مثبت و منفی رفتار کودک رو تقویت یا تنبیه می کردن(به نقل از مور، ۲۰۰۱).

مشکلات

رابین(۲۰۰۰)، جهت اثبات اثر نوروفیدبک، با بهره گرفتن از اون در ۹۰۰ نوجوون مدرسه انریکو فرمی نیویورک پرداخت. ایشون تماشاگر اثر نوروفیدبک بر مشکل کمبود توجه- بیش فعالی ، مشکلات یادگیری و افسردگی این دانش آموزان بود.

افسردگی

 

قلی زاده ، باباپور و رستمی(۱۳۸۹)، آموزش رسمی نوروفیدبک رو روی ۳۰ دانشجو مرد بررسی قرار دادن که یافته های پس از ۲۰ جلسه آموزش، نشون دهنده بهبود چشم گیر حافظه بینایی در این دانشجویان بود.

دانشجو

99

Related articles

مقاله (حقوق) خود کارآمدی

براساس این نظریه،فرد تو یه نظام علیت سه جانبه بر انگیزه ورفتار خوداثر میذاره. بندورا(۱۹۷۷) اثرات یه بعدی محیط بر رفتار فرد رو که یکی  از مفروضهای مهم روانشناسان رفتار گرا بوده، رد می کنه ، آدما دارای یه جور نظام خود کنترلی ونیروی خود تنظیمی هستن وتوسط اون نظام بر افکار، احساسات ورفتارهای خود […]

Learn More

روانشناسی در مورد : ارزش­های اجتماعی نهفته در نظریه توانمندسازی:

* فردگرایی[۱] *خردابزاری یا کارایی اقتصادی[۲] *آزادی [۳] نظریه جدید توانمندسازی چیجوری می ­تونه باعث موفقیت سازمان­ها شه؟ در محیط­های کاری وجود یه تنش دائمی بین ارزش­های فردگرایی، آزادی و خردابزاری (کارایی اقتصادی) پیشگیری ناپذیره. در جامعه­ای که مردم دارای ارزش­های فردگرایی و آزادی هستن، رهبران مجبورند از وسایل کنترلی بسیار زیادی واسه اداره ناهنجاریهای […]

Learn More

مقاله (حقوق) مدل­های توانمندسازی:

مدل توماس و ولتهاوس[۱] توماس و ولتهاوس روش کلی­ای رو که کانگر و کانگو[۲] در سال ۱۹۸۱ارایه کرده بوند، گسترش و گسترش دادن و پیشنهاد کردن که توانمندسازی بهتره به معنی ساختاری چند بعدی روش زوم بشه. این دو پژوهشگر در مدل مفهومی خود از توانمندسازی کارکنان به تحلیل ابعاد چهارگانه توانمندسازی، یعنی اثر، انتخاب، لیاقت و […]

Learn More