آموزش مهار تکانه

پژوهشا نشون داده ان که تغییر تعامل های رفتاری والدین در بهبود علایم کودکان پیش دبستانی گرفتار به مشکل کمبود توجه- بیش فعالی مؤثره(پیسترمن، فایرستون و مک گراث، ۱۹۹۲). پدران و مادران کودکان گرفتار به مشکل کمبود توجه- بیش فعالی نسبت به کودکان غیرمبتلا نیاز به مهارت های والدینی اختصاصی تری دارن . آموزش والدین بیشتر از بقیه دخالت های خانوادگی عمومیت داره(آناستوپولوس،  شلتون و دوپاول، ۱۹۹۳؛ استری هورن و ویدمن، ۱۹۸۹) و اثرات مثبت ، درمانی اون در پیگیری های بعدی هم دیده می شه.

ادموند(۲۰۰۳؛ به نقل از تولا، ۲۰۰۳)عقیده داره که کلاسه های آموزش خونواده اثر معناداری بر نشونه های مشکل کمبود توجه- بیش فعالی داشتن، انجام شد، معلوم شد که اندازه بهبود در گروه آموزش والدین ۵۳ درصد، گروه مشاوره والدین و گروه حمایتی ۳۸ درصد و در گروه انتظار ۲۵ درصد بوده.بنابه گفته فیشر و بکلی(۱۹۹۹) در تحقیق دریو و برویس(۱۹۹۰) به بررسی اثر کاربرد مداخلات رفتاری خونواده ها روی کودکان زیر به درمان کودک و شناخت اصول رفتاری و روابط بین والدین زیاد شده. پلیزکار و همکاران گزارش کرده ان که مدیریت وابستگی مستقیم، از نظر بالینی بهبود معناداری رو در کودکان دارای مشکل رفتاری از جمله مشکل کمبود توجه- بیش فعالی ایجاد کرده.

پیزترمن و مک ماهون (۱۹۸۹)با ارائه ۱۲ جلسه آموزش واسه خونواده های کودکان ۶-۳ ساله دارای مشکل کمبود توجه- بیش فعالی نشون دادن که این برنامه باعث افزایش همکاری کودک، مهارت های مدیریت والدین و روش تعامل والدین و کودک شده، اما در کاهش مشکل بی توجهی کودکان تأثیری نداشت(به نقل از فلانت، ۲۰۰۳)مگ گوی و دوپائول (۲۰۰۰، به نقل از مور، ۲۰۰۱) به مقایسه اثرات تقویت پته ای و جریمه کردن در کاهش رفتارای پریشون کودک دبستانی دارای مشکل کمبود توجه- بیش فعالی پرداختن و مشخص شد که این روش ها در کاهش این رفتارها مؤثر بوده.ایکوارد(۱۹۹۴)از پژوهشگرانی نام برده که به به کار گیری راه تقویت مثبت در مدت ۱۰هفته با کودکان بیش فعال پرداختن و معلوم شد که رفتارای مشکل ساز کودکان، درمقایسه با گروه دلیل به طور معناداری کم شده.

تحقیق هوبارد (۱۹۹۳) درمورد اثر آموزش معلمان و مداخلات کلاسی نشون داد که ارائه آموزش به معلمان، در مورد نشونه های مشکل کمبود توجه- بیش فعالی ، راهبردی آموزشی مناسب، علل این مشکل و مشکلات خانوادگی همراه با اون و کارآیی دارو درمانی و مشکلات جانبی که امیدوار کننده س(نقل از انجمن روان شناسی آمریکا، ۲۰۰۲). ارائه آموزش به معلمان و والدین به طور همزمان در تحقیقات موردی به درد بخور گزارش شده.از جمله مک کائن و کلی(۱۹۹۳)، به این نتیجه رسیدن که فرستادن یادداشت های روزانه از مدرسه به منزل تونست مشکلات بی توجهی، داغون کننده بودن و اندازه فعالیت کودک ۵ ساله دارای مشکل کمبود توجه- بیش فعالی رو کم کنه.در این روش، معلم هرروز رفتارای کودک رو آزمایش کرده و به والدین گزارش می داد و اونا هم با نتیجه های مثبت و منفی رفتار کودک رو تقویت یا تنبیه می کردن(به نقل از مور، ۲۰۰۱).

مشکلات

رابین(۲۰۰۰)، جهت اثبات اثر نوروفیدبک، با بهره گرفتن از اون در ۹۰۰ نوجوون مدرسه انریکو فرمی نیویورک پرداخت. ایشون تماشاگر اثر نوروفیدبک بر مشکل کمبود توجه- بیش فعالی ، مشکلات یادگیری و افسردگی این دانش آموزان بود.

افسردگی

 

قلی زاده ، باباپور و رستمی(۱۳۸۹)، آموزش رسمی نوروفیدبک رو روی ۳۰ دانشجو مرد بررسی قرار دادن که یافته های پس از ۲۰ جلسه آموزش، نشون دهنده بهبود چشم گیر حافظه بینایی در این دانشجویان بود.

دانشجو

99

Related articles

روانشناسی با موضوع مدل‌های درمانی اختلال وسواس فکری و عملی

رفتارای تکراری خاص وافکار مزاحم خاص مشکل وسواس فکری و عملی (OCD)اونو یه کاندید مناسب واسه مدل روان شناسی عصب شناختی[۱] می سازه(فرامپتون ، ۲۰۰۳).  مجموعه ی عوامل ارثی –  ژنتیکی،  رابطه بخش های جور واجور مغز با OCDونقش انتقال دهنده های عصبی درقالب عوامل عصبی- زیستی قابل بحث وبررسیه. ۲-۲-۱-۱ نقش عوامل ارثی-  ژنتیکی داده […]

Learn More

روانشناسی انواع فرعی وسواس ها

ب- وسواس ها وتکانه های جنسی: وسواس های جنسی روی موضوعاتی مثل داشتن رابطه جنسی باافراد هم جنس یاغیرهم جنس، یکی ازنزدیکان، فرزندان، والدین، بستگان، حیوانات ویاحتی اشیاءمتمرکزمی شه. بعضی وقتا این افکاردرخصوص داشتن رابطه ی جنسی باچهره های مذهبی ویاافرادمقدس مثل پیامبران وغیره می باشه. افراد با این نوع وسواس ها نگرانندکه این افکار به […]

Learn More

انواع خودکار آمدی

یوگی،لاک ودورهیم[۲] (۱۹۹۷)معنی خود کار اومدی عمومی  رو به عنوان اعتماد افرادبه تواناییای  خودشون در فراخواندن انگیزه ،منابع شناختی واعمال لازم واسه حفظ کنترل روی وقایع زندگی معرفی کردن(به نقل از لیندلی وبورگن[۳] ،۲۰۰۲). شوارزرو همکاران (۲۰۰۵)خود کار اومدی عمومی به معنی باور به صلاحیت مشخصی واسه اینکه از پس کارای تازه بربیاد و از […]

Learn More