فصل سوم:
روش‌شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه
در این فصل، مباحث مربوط به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه برداری و روش نمونه گیری مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه، وی.ویژگی های ابزار اندازه گیری و نحوه جمع آوری اطلاعات مطرح شده و در انتها، روش های تجزیه و تحلیل آماری توصیف می شود.
۳-۲ روش و طرح تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش، نیمه تجربی بوده و طرح تحقیق با استفاده از سه گروه تجربی و یک گروه کنترل به صورت پیش آزمون و پس آزمون است.
۳-۳ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق، پسران دانش آموز غیر فعال ۱۴-۱۷ ساله آموزش و پرورش شهر مشکین شهر بودند. برای انجام این تحقیق از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید بدین ترتیب که ابتدا از بین مدارس متوسطه شهر مشکین شهر دو مدرسه (دبیرستان شهید مطهری و آیت الله طالقانی) انتخاب گردید و سپس از بین کلاس های هرمدرسه چهار کلاس انتخاب شد و سپس از هر کلاس ۱۰ نفر بصورت تصادفی انتخاب گردید در نتیحه تعداد ۸۰ نفر (از هر مدرسه ۴۰ نفر) از دانش آموزان این مدارس که بیماری خاصی نداشته و بر اساس نمره دهی پرسشنامه فعالیت جسمانی، غیر فعال بودند، انتخاب شدند و سپس بصورت تصادفی در هر یک از سه گروه تجربی و یک گروه کنترل جایگزین شدند.
۳-۴ متغییر های تحقیق
الف-متغییر مستقل: تمرین هوازی، تمرین مقاومتی و تمرین ترکیبی( هم هوازی و هم مقاومتی)
ب- متغییر وابسته: خودپنداره ظاهر بدنی و توانایی بدنی
۳-۵ ابزار تحقیق
۳-۵-۱ پرسشنامه جمعیت شناختی
ابزاری است که در آن سئوالاتی در مورد مشخصات فردی نظیر تاریخ تولد، مقطع تحصیلی و محل سکونت مطرح می شود (پیوست۱).
۳-۵-۲ فرم کوتاه پرسشنامه خودتوصیفی جسمانی[۴۲] (PSDQ-S)
ابزاری است که برای اندازه گیری دو متغیر وابسته مورد اندازه گیری یعنی خودپنداره مرتبط با توانایی بدنی و مرتبط با ظاهر بدنی شرکت کننده ها استفاده شد. این پرسشنامه وضعیت افکار و احساسات و گرایش های فرد را نسبت به بدن خود نشان می‎دهد. این پرسشنامه را مارش در سال ۱۹۹۴ تهیه کرده است و دارای دو فرم کوتاه و بلند می باشد که در این تحقیق از فرم کوتاه آن استفاده شده است(۸). این پرسشنامه دارای ۳۶ عبارت (جمله اخباری ساده) است، هر عبارت در مقیاسی ۵ ارزشی لیکرت (کاملاَ درست تا کاملاَ غلط) درجه بندی می شود. بهترین امتیاز در هر جمله اخباری از این پرسشنامه ۶ و کم ترین امتیاز ۱ است که برای محاسبه خودپنداره مرتبط با توانایی بدنی مجموع نمره های کسب شده از جمله های هر یک از خرده مقیاسهای سلامتی، هماهنگی، فعالیت بدنی ، شایستگی ورزشی، قدرت بدنی، انعطاف پذیری و استقامت و برای محاسبه خودپنداره ظاهر بدنی مجموع نمره های کسب شده از جمله های هر یک از خرده مقیاسهای چربی بدن، ظاهر بدن و عزت نفس با یکدیگر جمع شدند.
این پرسشنامه توسط بهرام و همکاران (۱۳۹۰) برای دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ایران ترجمه و مورد ارزیابی قرار گرفته است. از ۴۰ سئوال اصلی پرسشنامه ۳۶ سئوال برای جامعه ایران ترجمه شده است. همسانی درونی هر یک از خرده مقیاس ها بین۷۵% تا ۸۰% متغییر بوده است و در کل همسانی درونی این پرسشنامه بالای ۹۰% می باشد. ضریب همبستگی آزمون- آزمون مجدد کل پرسشنامه ۸۳% و همچنین دامنه پایایی زمانی هر یک از خرده مقیاس ها بین ۵۶% تا ۸۴% بوده است که بطور کلی حاکی از برخورداری پایایی این پرسشنامه برای نوجوانان ایرانی می باشد(۸) (پیوست ۲).
۳-۵-۲-۱ زیر مولفه های PSDQ-S
ظاهر[۴۳]: داشتن ظاهر زیبا، زیبا و جذاب بودن { سوال های: ۱۰، ۱۶، ۲۶} (۸).
انعطاف پذیری[۴۴]: توانایی خم و راست کردن و چرخاندن بدن به آسانی در جهت های متفاوت { سوال های: ۳، ۱۲، ۳۴} (۸).
سلامتی[۴۵]: اغلب مریض نشدن، سریع خوب شدن در هنگام بیماری { سوال های: ۱۳، ۲۳، ۳۰} (۸).
فعالیت بدنی[۴۶]: از لحاظ بدنی فعال بودن، به طور مرتب و خیلی زیاد فعالیت بدنی انجام دادن { سوال های: ۸، ۲۵، ۳۱} (۸).
شایستگی ورزشی[۴۷]: خوب بودن در ورزش، ورزشکار بودن، داشتن مهارت های ورزشی خوب { سوال های: ۸، ۲۰، ۳۲} (۸).
چربی بدنی[۴۸]: اضافه وزن نداشتن، چربی بدنی نداشتن، احساس مثبت درباره خود بدنی { سوال های: ۷، ۹، ۱۵، ۱۹، ۲۱، ۳۳} (۸).
هماهنگی[۴۹]: در حرکات هماهنگ خوب بودن، قادر به انجام حرکات بدنی به آسانی { سوال های: ۱، ۶، ۱۴، ۱۷، ۲۴} (۸).
استقامت[۵۰]: قادر به دویدن طولانی مدت بدون توقف، خسته نشدن هنگام فعالیت های شدید { سوال های: ۴، ۲۸، ۳۵} (۸).
قدرت[۵۱]: قوی بودن، بدن قوی داشتن، عضلانی بودن { سوال های: ۲، ۱۱، ۲۷} (۸).
عزت نفس[۵۲]: داشتن احساسات مثبت کلی درباره ی خودتان { سوال های: ۵، ۲۲، ۲۹۳۶} (۸).
۳-۵-۳ پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی[۵۳] (IPAQ)
ساخت پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی در ژنو سال ۱۹۹۸ آغاز شده است و اعتبار و پایایی آن در ۱۲کشور تا سال ۲۰۰۰ مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نهایی مطالعات نشان می دهد که این پرسشنامه ویژگی های اندازه گیری قابل قبولی برای استفاده در بسیاری از زمینه ها و به ویژه زبان های مختلف در باره شرکت در فعالیت ب

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

دنی دارد (۳۷). هدف از این پرسشنامه ها، به دست آوردن داده ای قابل قیاس بین المللی برای فعالیت بدنی مرتبط با سلامت و فعالیت‎های ورزشی است. این پرسشنامه توسط دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی ایران ترجمه اعتباریابی و پایایی شده است ( به نقل از ۱۵) (پیوست ۳).
این پرسشنامه در مطالعات مختلفی در ایران مور استفاده قرار گرفته است و ضریب پایایی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرونباخ نشان داده این پرسشنامه از همسانی درونی مناسبی برخوردار است (۳۷). فرم کوتاه این پرسشنامه در مورد انواع خاص فعالیت بدنی مانند فعالیت بدنی سبک (راه رفتن)، متوسط و شدید در بعدهای مربوط به اوقات فراغت، کار در حیات، شغل، حمل و نقل و فعالیت های ورزشی می باشد. این پرسشنامه مشتمل بر ۷ سئوال باز است که ۳ سئوال آن تعداد روز در هفته که در طول ۷ روز اخیر، و ۴ سئوال دیگر مربوط به مدت زمان در روز که به فعالیت بدنی پرداخته را می سنجد.
۳-۵-۳-۱ نمره گذاری پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی
برای نمره گذاری پرسشنامه مقدار زمانی که فرد در طول روز به فعالیت می پردازد در نظر گرفته شده است. برای برآورد کل زمان فعالیت بدنی در هفته ابتدا برای هر آیتم (متوسط، شدید و راه رفتن) حاصل ضرب زمان (دقیقه) در روزهای هفته محاسبه شد. به عنوان مثال ۲۰ دقیقه در روز نشستن، ۱ ساعت پیاده روی و ۳ ساعت ورزش سنگین (شنا) برای میزان فعالیت بدنی یک روز محاسبه شده و ۷ روز هفته در این زمان ضرب می شود. سپس زمان هر آیتم در معادل سوخت و سازی (مت) فعالیت مربوطه به صورت زیر ضرب و در نهایت سه عدد با هم جمع شد.