مقدمه ………………………………………………………………………………………………. ۲
بیان مساله……………………………………………………………………………………………. ۳
ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………… ۴
پرسش اصلی تحقیق………………………………………………………………………………. ۵
فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………….. ۵
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۵
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۸ تعریف مفهومی متغیرها …………………………………………………………………………… ۵
۱-۸-۱ زکات…………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۸-۲ مصرف……………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۸-۳ درآمد……………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۸-۴ تورم………………………………………………………………………………………………… ۷
 
 
ثروت……………………………………………………………………………………………….. ۷
تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………… ۸
زکات…………. …………………………………………………………………………………… ۸
مصرف ……………………………………………………………………………………………. ۹
درآمد………………………………………………………………………………………………. ۹
تورم……………… ………………………………………………………………………………..۱۰
ثروت……………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱۰ نوآوری تحقیق ……. ……………………………………………………………………………۱۰
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱ زکات در لغت ……………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲ زکات در اصطلاح فقهی …………………………………………………………………………. ۱۳
۲-۳ زکات در قرآن …………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۴ زکات در متون حدیثی و فقهی اهل سنت ……………………………………………………. ۱۴
۲-۵ زکات در متون حدیثی و فقهی امامیه…………………………………………………………… ۱۵
۲-۶ اموال مشمول زکات……………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۷ شرایط تعلق زکات در انعام ثلاث …………………………………………………………….. ۱۶
۲-۷-۱ نصاب‌های شتر……………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۷-۲ نصاب‌های گاو……………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۷-۳ نصاب‌های گوسفند……………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۸ شرایط تعلق زکات در نقدین …………………………………………………………………… ۱۸
۲-۹ شرایط تعلق زکات در غلات……………………………………………………………………. ۱۹
۲-۹-۱ زمان وجوب زکات غلات…………………………………………………………………….. ۲۰
۲-۹-۲ زمان پرداخت زکات غلات…………………………………………………………………… ۲۰
۲-۹-۳ مقدار زکات غلات……………………………………………………………………………… ۲۰