۲-۱۰ مصرف زکات ……………………………………………………………………………………. ۲۱
۲-۱۱ شرایط مستحقان زکات…………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۱۲ متولیان اخراج زکات……………………………………………………………………………….۲۳
۲-۱۳ چگونگی توزیع زکات…………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱۴ زکات بدن(فطره)…………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱۵ مصرف………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱۶ نظریه‌های مصرف…………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۱۶-۱ نظریه مصرف کینز……………………………………………………………………………….. ۲۶
۲-۱۶-۲ نظریه درآمد نسبی……………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۱۶-۳ نظریه درآمد دائمی…………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۱۶-۴ نظریه سیکل زندگی……………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۱۷ نتایج نظریه‌های مصرف…………………………………………………………………………… ۳۱
۲-۱۸ مبنای نظری توزیع درآمد بر مصرف………………………………………………………….. ۳۲
۲-۱۹-۱ زکات و مدل کینزی تابع مصرف کل………………………………………………………. ۳۵
۲-۱۹-۲ تابع مصرف خطی در اقتصاد متعارف……………………………………………………… ۳۷
۲-۱۹-۳ تابع مصرف خطی در اقتصاد اسلامی……………………………………………………… ۳۸
۲-۲۰ تابع مصرف کلان اسلامی …………………………………………………………………………۳۹
۲-۲۱ مروری بر مطالعات گذشته………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲۱-۱ مطالعات داخلی زکات…………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۲۱-۲ مطالعات خارجی زکات………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۲۲ مصرف(مروری کوتاه بر مطالعات خارجی و داخلی)…………………………………….. ۴۴
۲-۲۳ مطالعات تجربی……………………………………………………………………………………. ۴۵
۲-۲۳-۱) مطالعات داخلی مصرف……………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۲۳-۲) مطالعات خارجی مصرف……………………………………………………………………… ۴۷
۲-۲۳-۳) مطالعات داخلی زکات…………………………………………………………………………. ۴۸
۲-۲۳-۴) مطالعات خارجی زکات…………………………………………………………………………۵۰
۲-۲۴) خلاصه فصل………………………………………………………………………………………….۵۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه …………………………………………………………………………………………………… ۵۳
۳-۲) روش تحقیق و متغیرهای تحقیق………………………………………………………………….. ۵۴
۳-۳) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳-۴) نمونه آماری و روش گردآور دی داده‌ها………………………………………………………… ۵۴
۳-۵) شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………… ۵۵
۳-۵-۱) مدل رگرسیون با داده‌های تابلویی……………………………………………………………… ۵۵
۳-۵-۲) مزایای استفاده از داده‌های تابلویی…………………………………………………………….. ۵۵
۳-۵-۳) تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل: روش تأثیرات ثابت ………………………..۵۶
۳-۵-۴) تخمین مدل‌های رگرسیون با داده‌های پانل: روش تأثیرات تصادفی……………………..۵۹
۳-۶) نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………….۶۳