ارزیابی عملکرد مدیریت دانش:پایان نامه رتبه بندی استراتژی

پایان نامه رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش

– ارزیابی عملکرد مدیریت دانش

 

طی سال‌های اخیر، ارزیابی عملکرد مدیریت دانش، اهمیت رو به افزایش داشته است. از این‌رو، یادگیری سازمانی استراتژیک ترویج یافته و قابلیت‌های مورد نیاز را برای مواجهه با نیازهای مشتری فراهم ساخته است (مار، ۲۰۰۴؛ اسمیت و مور، ۲۰۰۴). نمونه‌های اخیر آن بدین شرح است. آهن و چانگ (۲۰۰۴)، روش‌شناسی AP را برای ارزیابی مشارکت دانش در عملکردهای کسب و کار با به‌کارگیری محصول و فرایند به عنوان واسطه توسعه دادند. گونزالز و همکاران (۲۰۰۵) پیشنهاد می‌کنند که یک سیستم مدیریت دانش، “پشتیبان مرکزی مدیریت دانش” می‌نامد، که برای ترکیب با عملیات روزانه پشتیبان طراحی شده است، تا منابع دانش مختلف (مانند پایگاه داده، پرونده‌ها، متخصصان، پایگاه‌های دانش، و گروه‌های چت) را در سازمان ترسیم نماید. مزایای سیستم‌های مدیریت دانش با استفاده از یک مطالعه شبیه‌سازی با داده‌های واقعی از طریق یک پیشتیبان ارزیابی شده است. لی و همکاران (۲۰۰۵) یک شاخص عملکرد مدیریت دانش را برای ارزیابی عملکرد یک شرکت در مدیریت دانش در یک برهه از زمان ارائه کردند. بدین منظور، آن‌ها، یک فرایند گردش دانش را به عنوان وظیفه لجستیک با ۵ مؤلفه: ایجاد دانش، گردآوریدانش، تسهیم دانش، به‌کارگیری دانش، و درونی‌سازی دانش تعریف کردند. زمانی‌که، کارایی فرایند گردش دانش افزایش می‌یابد، شاخص عملکرد مدیریت دانش شرکت را قادر می‌سازد تا بر دانش متمرکز شود (Jasimuddin, 2008).

 

جدول۲- ۵ بازنگری مدلهای عملکردی مدیریت دانش (Andreeva & Aino, 2012)

طبقه زیرطبقات پژوهشگران
تجریه و تحلیل کیفی پرسشنامه چانگچیت و همکاران (۲۰۰۸)
  مصاجبه با خبرگان لانگباتوم و چوریدس (۲۰۰۱)
  عوامل موفقیت حیاتی چوریدس و همکاران (۲۰۰۳)
تجریه و تحلیل کمی   چن و همکاران (۲۰۰۹)
تحلیل شاخص مالی بازگشت سرمایه لایتاماکی و کوردوپلسکی (۱۹۹۷)
  ارزش فعلی خالص استین و همکاران (۲۰۰۱)
  Tobin’s q لو (۲۰۰۱)، هال و همکاران (۲۰۰۰)
تحلیل شاخص غیرمالی جامعه تمرین اسمیتز و مور (۲۰۰۴)
  ارزیابی دانش افراد، سابقه، محتوا و فرایند هالت و همکاران (۲۰۰۴)
تحلیل عملکرد داخلی کارت امتیازی متوازن کاپلان نورتون (۱۹۹۶)، مارتینسونز و همکاران (۱۹۹۹)
  ارزیابی مبتنی بر فعالیت هاسان و گولد (۲۰۰۱)
تحلیل عملکرد خارجی محک‌زنی مار (۲۰۰۴)، پمبرتون و همکاران (۲۰۱۰)
  بهترین روش‌ها آسوح و همکاران (۲۰۰۷)
تحلیل متمایل به پروژه الگوهای اجتماعی برسننا و همکاران (۲۰۰۳)
  مدل مدیریت پروژه مدیریت دانش کاسوی و همکاران (۲۰۱۰)
تحلیل متامیل به سازمان سرمایه فکری ادوینسون (۱۹۹۷)، اسویبی (۱۹۹۸)

 

روش‌های ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در طبقه‌بندی‌های دستاوردهای پژوهش گسترده است. چنانچه گفته شود، توسعه‌های روش به سبب سوابق، تجربیات پژوهشگران و حوزه‌های مسأله متنوع است (علوی و لیدنر، ۲۰۰۱). در پژوهشی لین و لین (۲۰۰۵) روش‌های ارزیابی مدیریت دانش را در ۸ گروه زیر طبقه‌بندی نمودند: تجریه و تحلیل کیفی، تجریه و تحلیل کمی، تحلیل شاخص مالی، تحلیل شاخص غیرمالی، تحلیل عملکرد داخلی، تحلیل عملکرد خارجی، تحلیل متمایل به پروژه، و تحلیلمتمایل به سازمان. در جدول بالا نیز به برخی دیگر از مدلهای مدیریت دانش اشاره شده است.

Related articles