انواع استراتژی های صندوق های سرمایه گذاری

در ادبيات و كتب سرمايه گذاري و مالي، استراتژي سرمايه گذاري به دو قسمت تقسيم مي شود: مديريت پرتفوي فعال، مديريت پرتفوي متنوع، هركدام از اين استراتژي ها مشخصه و ابزارهاي خاص خود را دارند و در حالت كلي تكميل كننده يكديگر هستند. هيچ كدام بر ديگري برتري و مزيت خاصي ندارند و با توجه به شرايط زمانی و مکانی می توان از هر کدام از استراتژی ها استفاده کرد.

عواملي كه مدير پرتفوي بايد براي تعيين نوع استراتژي خود در نظر بگيرد به شرح زير است:

  1. شرايط حاكم در بازار و نوع بازار: مدير پرتفوي در شرايط رونق بازار از استراتژي فعال و در شرايط ركودي از استراتژي مديريت منفعل در بازار بهره مي گيرد.
  2. سطح كارآيي بازار: در بازاري كه كارآيي آن در سطح بالايي قرار دارد، مديريت منفعل استفاده مي شود و مديران به سمت سرمايه گذاري در صندوق هاي شاخصي و متنوع حركت مي كنند. در مقابل در بازارهاي غيركارا به تناسب وجود شكاف ها و فرصت هاي آربيتراژي، مديران به سمت بهره گيري از توان تحليل گري و مديريت فعال حركت مي كنند.
  3. نگاه و ويژگي شخصيتي مديران: ظرفيت ريسك پذيري و محافظه كاري مديران پرتفوي استراتژي كه آن ها در سبد سهام خود به كار مي گيرند را مشخص مي كند.
  4. اندازه و حجم پرتفوي: مديران پرتفوي هايي با ارزش و حجم بالا، از سيستم مديريتي منفعل استفاده مي كنند و دليل آن نيز حجم بالاي معاملات در صورت تغيير پرتفوي است و درمقابل مدير يك پرتفوي كوچك به راحتي مي تواند با اجراي مديريت فعال به جابه جايي سهام در پرتفوي خود بپردازد.
  5. سطح تحمل ريسك پرتفوي: هرچه پرتفوي تحمل ريسكش بالاتر رود از استراتژي منفعل به سمت استراتژي مديريت فعال حركت خواهيم كرد.
  6. انتظار و توقع سرمايه گذار: سهام داران محافظه كار معمولااستراتژي منفعل را به كار مي گيرند و مقابل سهام داراني كه انتظار سود بيش تري را دارند از مديريت پرتفوي فعال استفاده مي كنند.
  7. ماهيت و وضعيت متنوع پرتفوي: هرچه پرتفوي متنوع تر باشد، مديران آن از مديريت فعال به سمت منفعل حركت مي كنند.
  8. نوع سهام در اختيار: برخي سهام نياز به مديريت دارند و كساني كه در پرتفوي خود اين سهام را دارند بايد از مديريت منفعل استفاده كنند.

براي اين كه بدانيم براي پرتفوي خود كدام سيستم مديريتي را اجرا كنيم، بايد از شاخص ريسك سيستماتيك (بتا) استفاده كرد. بتا یعنی حساسیت پرتفوی مورد نظر با بازده بازار

مديريت تهاجمي و فعال در بازار، بتاي مخالف يك و مديريت منفعل، بتاي نزديك به يك دارد و هرچه اختلاف بتا از یک بیشتر باشد، مدیریت باید فعال تر باشد.

مديريت پرتفوي در داخل كشور نيز بستگي به وضعيت بازار دارد، اما در چند سال اخير استراتژي فعال در بازار موفق تر عمل و بازده بالاتري را نصيب سرمايه گذاران كرده است و به نظر مي رسد بايد با حمايت سازمان بورس آمارهاي دقيق تري گرفته و نتايج به طور علمي استخراج شود.

برخي از صنايع بزرگ در ايران عدم تحرك محسوس داشتند. حال اگر مديران بخواهند بر اساس موجودي بازار و روند شاخص، مديريت خود را تنظيم كنند، تحرك و پويايي لازم را نخواهند داشت.

از ديگر دلايلي كه باعث شده است مديران به سمت استراتژي فعال حركت كنند، تجربه عدم موفقيت شركت هاي سرمايه گذاري است كه اين شركت ها در گذشته خود را كاملاشبيه بازار كردند و مديريت منفعل داشتند. بحث تغيير مقطعي مزيت هاي نسبي و رقابتي صنايع مختلف از ديگر عواملي است كه باعث شده استراتژي مديريت پرتفوي فعال و موفق تر عمل كند. براي مثال در يك مقطع زماني صنايع سيماني و پتروشيمي در بازار پرطرفدار بودند و امروز معدني ها حرف اول را مي زنند. عامل ديگر، تغيير سياست هاي اقتصادي دولت و تغيير نگرش ها و رويكرد مديران در صنايع، تاثير مستقيمي بر روند تصميم گيري ها دارد. نوع نگاه مديران براي كسب بازدهي بايد بالاتر از شاخص نقدي باشد. اگر مديري نتواند بازدهي بالاتر از بازار كسب كند، در مجامع دچار مشكل خواهد شد. سهام داران توقع دارند مديران فعال تر حركت كنند در نهايت اصل» 44 « و واگذاري ها باعث فعال تر شدن بازار شد و فرصت پويايي بيش تر را به بازار داد و اگر مديران به تغيير پرتفوي نپردازند، از بازار عقب خواهند افتاد.

به نظر بنده، مديريت پرتفوي بايد كاملا منطبق بر روند بازار باشد و با توجه به شرايط معمولا مديريت فعال بيش تر جوابگو است.

با توجه به گفته هاي بالا، ابزارهاي مديريت پرتفوي فعال در بازار عبارتند از بررسي و كارشناسي بدنه بازار، كسب اطلاعات مفيد و قابل اعتماد از بازار، بررسي و اقدام لحظه اي از بازار، توجه به مزيت هاي كوتاه مدت و نسبي شركت ها، پيگيري تصميم گيري هاي دولت و مجلس و اجراي آن ها، اعتقاد به عامل غلبه كردن بر بازار، از سوي ديگر، ابزارهاي مديريت پرتفوي منفعل در بازار ديگر نيز به شرح زير هستند:

تنوع پذيري و متنوع سازي بر اساس شاخص بازار، تغيير پرتفوي متناسب با تغيير شاخص بازار، عدم تحرك جسورانه در پرتفوي (سعید شیرزادی، 1386).