هدف‌های آینده‌پژوهی:

يكي از مأموريت‌هاي آينده پژوهي اين است كه به مردم كمك كند، تصويرهاي خويش را از آينده (ايده‌ها، دغدغه‌ها، اميدها، باورها و علاقه شان را نسبت به آينده) محك زده و شفاف نمايند تا كيفيت تصميم‌هايي كه براي آينده مي‌گيرند، بهبود يابد. ديگر اين كه آينده پژوهي درصدد كمك به مردم است تا تصويرها و اقدام‌هاي كنوني خود را از حد كوشش‌هاي فقط منفعلانه فراتر برده تا آينده را پيش بيني كرده و بر پاية پيش‌بيني‌هاي درست، طرح‌هاي عملي خود را اجرا و به پيش برند. (مظفری، 1389)

هدف عمدة آينده پژوهان از دانش آینده‌پژوهی، حفظ و گسترش بهره وري و رفاه بشريت و ظرفيت‌هاي ادامة حيات بر روي كرة زمين است. آينده پژوهان اين هدف را با كاوش‌هاي منظمي كه به منظور كشف انتخاب‌هاي مختلف براي آينده صورت مي‌گيرد، دنبال مي كنند. آنان به تفكر معطوف به آينده مي پردازند و مي كوشند تا تصويرهاي بديل و تازه‌اي از آينده بيافرينند.(تافلر، 1978) به عبارت ديگر، هدف آينده نگران، كشف يا ابداع، بررسي، ارزش يابي و پيشرو نهادن تصوير آينده‌هاي ممكن، محتمل و بهتر است. آنان در پي آن هستنند كه دريابند چه چيز مي تواند باشد، چه چيزي ممكن و چه چيزي ناممكن است. (ناصر آبادي، 1379، 9)

“ادوراد کورنیش” بنيانگذار و رهبر انجمن” آينده جهان” مي گويد: هدف غایی آینده‌پژوهی، پیش‌بینی آینده نیست، بلکه تعالی دنیای آینده است. (کورنیش، 1388، 16) به عبارتی هدف از آینده‌پژوهی، ایجاد یک عادت است، عادت نگاه به جلو. (کورنیش، 1388، 261) بنابراین آينده شناسي در پي محتمل ساختن آينده‌هاي مرجح يا مطلوب و توجه به آينده‌هاي ممكن است كه علي رغم ترديد در وقوع آن‌ها، تحقق برخي از آن‌ها اثر بزرگي بر زندگي مردم می‌گذارد. (سيف زاده، 192,1382)

مؤسسه “آینده” که در سال 1968 توسط اندیشگاه رند و با حمایت مالی بنگاه فورد تأسیس شد، در منشور خود هدف از آینده‌پژوهی را موارد ذیل برشمرده است:

  • کشف نظام‌مند آینده‌های محتمل کشور و جامعه بین المللی.
  • تعیین این که کدام یک از آینده‌های محتمل، مطلوب به نظر می‌رسند و چرا.
  • پیدا کردن روش‌هایی برای افزایش احتمال وقوع آینده‌های مطلوب از طریق اقدام‌های هدفمند مناسب. (کورنیش، 1388، 266)