اهميت سود سهام پیش‌بینی‌شده:

اهميت سود پیش‌بینی‌شده،  به ميزان انحرافي كه با مقدار واقعي آن دارد بستگي دارد.  هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد،  پیش‌بینی از دقت بيشتري برخوردار است.  تحقيقات نشان مي­دهد بازار براي برآورده شدن انتظارات ارزش قابل‌ملاحظه‌ای قائل است و نسبت به بر آورده نشدن آن نيز واكنش نشان مي­دهد (ريز،  2007)[1]زماني كه سود هر سهم فراتر از انتظارات رود،  بازار نسبت به آن ديد خوش بينانه­اي دارد و آن را خبر خوب تلقي مي­كند.  زماني كه سود هر سهم پايين­تر از پیش‌بینی آن­ها باشد،  اعتبار شركت در برآوردن انتظارات كم می‌شود (پين،  2008)[2].

سهامداران جهت اتخاذ تصميمات صحيح و مناسب،  نيازمند اطلاعاتي سودمند هستند.  در ميان اطلاعات موجود،  اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود سهام پیش‌بینی‌شده مقياسي است كه از نظر بسياري از استفاده‌کنندگان بااهمیت و مربوط تلقي می‌شود و آن­ها در تصميمات خود از آن استفاده مي­كنند. پیش‌بینی سود هر سهم نقش مهمي در ارزيابي شركت­ها دارد. افراد به وسيله آن مقياسي براي ارزيابي عملكرد شركت ايجاد مي­كنند. در حقيقت،  اطلاعات مربوط به پیش‌بینی سود سهام شکل‌دهنده انتظارات بازار است (كرنل و لندسمن،  1989)[3].

بسياري از مطالعات نشان داده­اند در مؤسساتي كه عملكرد ضعيفي دارند خطاهاي وسيع­تري در سود پیش‌بینی‌شده آن­ها مشاهده می‌شود (كوتاري،  2005)[4].  آن­ها به احتمال زياد در برآوردن سود پیش‌بینی‌شده خود با مشكل مواجه مي­شوند.

اكثر شرکت‌های سهامي سود سهام ساليانه را با دورانديشي و محتاطانه پیش‌بینی مي­كنند تا در صورت عدم توان تحقق مبلغ اعلام‌شده باعث ايجاد طرز فكر منفي در سهامداران نشوند.  عدم تحقق سود پیش‌بینی‌شده به معني ناتواني شركت در پوشش سود سهام پیش‌بینی شده است.

2-5-6دقت پیش‌بینی سود در عرضه اوليه سهام

برخي از تحقيقات مربوط به پیش‌بینی سود،  اثر اعلام سود پیش‌بینی‌شده را در عرضه اوليه سهام بررسي كرده­اند.  دليل اين امر اين است كه خريد سهام در عرضه اوليه سهام پر خطرتر از سرمايه­گذاري در سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس مي­باشد،  زيرا اطلاعات در اولين عرضه سهام چندان گسترده نيست.  به منظور كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سرمايه­گذاران بالقوه،  شركت­ها بايد اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي سهام را در اختيار سرمايه­گذاران قرار دهند.

نمونه­اي از اين تحقيقات،  پژوهش فريت[5] (1998) است كه دقت پیش‌بینی سود در عرضه اوليه سهام در بازار بورس سنگاپور را مورد بررسي قرارداد.  در اين تحقيق 116 عرضه اوليه سهام در بورس سنگاپور طي سال­هاي 1992 ـ 1977 مورد تحليل قرار گرفت.  بر اساس شواهد به دست آمده،  رابطه مثبتي بين پیش‌بینی سود مديران و ارزيابي سهام در عرضه اوليه آن ملاحظه شد.

لونكاني و فريت[6] (2005) در مطالعه­اي ديگر به بررسي دقت پیش‌بینی سود در عرضه اوليه سهام در بورس تايلند و رابطه آن با ارزيابي سهام طي سال­هاي 1997 ـ 1991 پرداختند.

در تايلند،  بخش عمده سرمايه­گذاران را سرمايه­گذاران جزء تشكيل مي­دهد. با توجه به اين كه آن­ها توانايي نسبتاً كمي براي ارزيابي اطلاعات در مورد عرضه اوليه سهام‌دارند، اتكاي اصلي آن­ها براي تصميم‌گيري بر اطلاعات عمومي بازار مي­باشد.

معيار اندازه­گيري دقت پیش‌بینی،  اشتباه (خطا) پیش‌بینی در نظر گرفته شد.  نتايج نشان داد پيش­بيني­ها به صورت خوش­بينانه هستند يعني سود پیش‌بینی‌شده بيشتر از سود واقعي مي­باشد.  البته سود پیش‌بینی‌شده توسط مديران به طور معني­داري از پیش‌بینی سود با استفاده از مدل سري زمان دقيق­تر است؛  بنابراین پیش‌بینی سود در اولين عرضه سهام داراي محتواي اطلاعاتي است.

  1. Rees ,( 2007)

[2].  Payne , (2008)

[3].  Cornell & Landsman , (1989)

[4]. kotari,(2005)

[5].  Frith ,(1998)

[6].  Lonkani & Frith ,(2005)