با توجه به ماهیت ، این تحقیق را می توان از نوع کاربردی در نظر گرفت.
دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها:
سرمد معتقد است پژوهش ها براساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: تحقیق توصیفی و تحقیق آزمایشی
الف)تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی شامل ۵ دسته است: پیمایشی، همبستگی، پس رویدادی، اقدام پژوهی، بررسی موردی.
تحقیق پیمایشی
در این نوع تحقیق هدف بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه است و بیشتر تحقیق های مدیریت از این نوع می باشد. در پژوهش پیمایشی پارامترهای جامعه بررسی می شوند. در اینجا پژوهشگر با انتخاب نمونه ای که معرف جامعه است به بررسی متغیرهای پژوهش می پردازد. پژوهش پیمایشی به سه دسته تقسیم می شود:
الف) روش مقطعی :گرد آوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع زمانی خاص. برای مثال بررسی میزان علاقه دانشجویان سال اول دبیرستان به ادامه تحصیل در یک رشته خاص
ب) روش طولی : در بررسی پیمایش طولی، داده ها در طول زمان گردآوری شده تا رابطه بین متغیرها در طول زمان سنجیده شود. برای مثال «سیر تحول ثبت نام دانشجویان دختر در دوره های تحصیلات تکمیلی» یا «بررسی تحول مهارت های زبان فارسی پایه اول تا پنجم ابتدائی». تحقیقات تحولی که به بررسی روندها و تحول پدیده ها در طول زمان می پردازند از این دسته هستند.
ج) روش دلفی: جهت بررسی دیدگاه های یک جمع صاحب نظر در مورد یک موضوع ویژه می توان از این تکنیک استفاده کرد. مانند «بررسی دیدگاه اساتید دانشگاه در باره یک طرح جدید آموزشی»
تحقیق همبستگی:
در این نوع تحقیقات رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد. در تحقیقات همبستگی اگر هدف پیش بینی متغیرهای وابسته بر اساس متغیرهای مستقل باشد به متغیر وابسته متغیر ملاک و به متغیر مستقل متغیر پیش بین گویند. همچنین وجه تمایز تحقیق همبستگی با تحقیق آزمایشی در این است که در اینجا متغیرهای مستقل دستکاری نمی شوند. براساس هدف به سه دسته تقسیم می شود:
الف) همبستگی دو متغیری: هدف بررسی رابطه همزمانی متغیرها است به عبارت دیگر میزان هماهنگی تغییرات دو متغیر است. در بیشتر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله ای با پیش فرض توزیع نرمال و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز علیت با موفقیت در عملکرد
ب) تحلیل رگرسیون: در تحلیل رگرسیون هدف پیش بینی یک یا چند متغیر ملاک براساس یک یا چند متغیر پیش بین است. اگر هدف بررسی یک متغیر ملاک از یک متغیر پیش بین باشد از رگرسیون ساده استفاده می شود. اگر بررسی یک متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین باشد از رگرسیون چندگانه استفاده می شود. اگر همزمان چند متغیر ملاک براساس چند متغیر پیش بین بررسی شود از رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.
ج) تحلیل کوواریانس: در برخی بررسی ها هدف بررسی مجموعه ای از همبستگی های دو متغیر متغیرها در جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس است که با پیشرفت در زمینه نرم افزارهای آماری میسر شده است. تحلیل عاملی و حل معادلات ساختاری از این دسته هستند.
۳) تحقیق پس رویدادی:
به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
ب) تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی
در بیشتر پژوهش های علوم انسانی نظر به اینکه هدف اصلی از انجام پژوهش بررسی یک موضوع به روش میدانی است می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی- پس رویدادی است.
۳-۴ روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۴-۱ تکنیک دلفی:
در این روش برای تصمیم گیری در یک موردخاص گروهی از افرادصاحب نظر را انتخاب می کنند ونظارت آنان را با پرشنامه ای جویا می شوند،سپس آن نظرات را طبقه بندی می کنند، برای کلیه اعضای گروه می فرستندودر صورت لزوم سؤالات توضیحی نیزدر باره نظرات طرح می شود.اعضای گروه نظرات ابراز شده را بررسی وارزیابی می کنند وبه آنها امتیاز می دهند، بدین ترتیب راه حلی که بیشترین امتیاز را به دست آورده است، به عنوان بهترین تصمیم انتخاب می کنند. در روش دلفی افراد لزوما” یکدیگر را نمی شناسند و برخورد رویاروی با یکدیگر ندارند (الوانی،۱۳۶۹).
۳-۴-۲ روش طوفان مغز
طوفان فکری از مشهورترین فنون برای ایجاد خلاقیت است زیرا فن نسبتا” ساده ای است که فشار های وارده برای هماهنگی در گروه را کاهش می دهدتا ایجاد راه حلهای بدیع به تأخیر نیفتد.
هدف این نگرش بهبود حل مسئله با یافتن راه حلهای جدید وغیر معمول است.در جلسه های طوفان فکری ارائه افکار وعقاید مورد نظر است وقوانین این فن ره شرح زیر است:
الف) هیچ عقیده ای مورد انتقاد قرار نمی گیرد.
ب) هرچه عقاید بنیادی تر(رادیکال تر) باشد بهتر است.
ج) کمیت ارائه عقیده مورد تاکید است.
د) اصلاح عقاید به وسیله دیگران تشویق می شود.(کونتر[۱۹]،

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۱۹۹۰)
نتایج گزارش ممیزی وبازرسین داخلی وخارجی داخلی
ثبت و تجزیه و تحلیل قصور و اشتباهات درون سیستم
۳-۵ مدلهای مرتبط جهت ارزیابی ریسک
روشهای متعددی به منظور ریسکهای شناسائی شده وجود دارد که به اختصار به چند نمونه اشاره وسپس روش انتخابی را به تفصیل مورد بررسی قرار می دهیم.
۳-۵-۱ روش What if
در سال ۱۹۶۰ یک شکل بهبود یافته آنالیز What if در صنایع شیمیایی پدید آمد که کاربرد آن در ابتدا شناخت خطرات مرتبط با فرآیندها بود . این روش برای شناسایی منابع تولید ریسک و اثرات آن ( به صورت تقریبی ) کاربرد دارد. این روش برای محاسبه ریسک های در ارتباط با تغییرات تجهیزات ، رویه های کاربردی و نیروی انسانی مناسب است . جدولی از وقایع ممکن و اثرات آن و همچنین ارزیابی کمی یا کیفی ریسک می تواند نتیجه به کارگیری این روش باشد .
در آنالیز What if باید به این نکته توجه داشت که این روش غالباً برای تعیین ریسک ها و اثرات ناشی از تغییرات تجهیزات ، انسان و رویه های کاربردی استفاده می شود .
۳-۵-۲ روش HAZOP
HAZOP یک روش کیفی برای شناسایی خطرات مرتبط با فرآیند ، انسان و ماشین است .
HAZOP به کمک کلمات راهنما ، انحرافات مربوط به عملکرد پارامترها را شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد.
این تکنیک ، شناسایی ایرادات را با طوفان ذهنی شروع می کند و در پی کشف علل و اثرات ایرادات بالقوه است.
۳-۵-۳ Fault Tree Analysis (FTA)