ماهیانه و سالیانه

گارچ

نتایج حاکی از آن است که برای ۳ ماه از دوره مورد مطالعه رابطه یک سویه از تورم به نااطمینانی و برای ۶ ماه از دوره مورد بررسی یک رابطه دو طرفه بین تورم و نااطمینانی است. اما هیچ گونه ارتباطی بین تورم و نااطمینانی تورم برای دوره سالیانه وجود ندارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

التجائی

۱۳۹۱

۱۳۵۱ -۱۳۸۶

سالیانه

بردار اتو رگرسیو

شوکهای تورم و نااطمینانی تورمی به شدت یکدیگر تقویت می کنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایهگذاری خصوصی و رشد GDP حقیقی دارد.

مروری بر ادبیات تحقیق در ایران نشان میدهد که در بیشتر مطالعات، اثر شوکهای مثبت و منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم به صورت متقارن در نظر گرفته شده است. لیکن، باتوجه به مطالعات تجربی اخیر امکان دارد که این رابطه نامتقارن باشد. به عبارت دیگر اثر تکانههای مثبت و منفی قیمتی بر نااطمینانی تورم متفاوت باشد. از سوی دیگر توجه به این نکته مهم است که متغیرهای تورم و نااطمینانی تورم در رژیمهای مختلف ممکن است رفتار متفاوتی از خود بروز دهند. در نتیجه قرار گرفتن متغیرهای تورم و نااطمینانی آن در رژیمهای متفاوت با واقعیت عینی اقتصاد سازگاری بیشتری دارد. تحقیقات انجام شده در ایران در خصوص رابطه میان تورم و نااطمینانی به چگونگی رفتار این متغیرها در شرایط رژیمهای تورمی فزاینده و کاهنده و همچنین در شرایط نوسانات تورمی زیاد و کم نپرداختهاند. هدف این مطالعه پر کردن این خلاء در ادبیات مربوط به تورم در اقتصاد ایران میباشد. در این راستا این پایاننامه به بررسی رفتار تورم و نااطمینانی تورم در رژیمهای مختلف با استفاده از الگوی انتقال مارکوف- گارچ نامتقارن میپردازد.
فصل سوم
فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو
۳-۱- مقدمه
در این فصل، مبانی نظری رابطه تورم و نااطمینانی تورم و همچنین ساختار الگو و روش تجزیه و تحلیل بررسی میگردد. در این راستا ابتدا به بیان مفاهیم تورم، عوامل ایجاد آن، نااطمینانی تورم، منابع ایجاد آن و روشهای محاسبه نااطمینانی پرداخته میشود. سپس به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم بر اساس تئوریهای موجود در این زمینه پرداخته شده است. پس از بیان نظریههای مهم در رابطه با ارتباط تورم و نااطمینانی آن، به معرفی الگوی بکار برده شده، اساس و پایههای اقتصاد سنجی مربوط به مطالعه مطرح میشود. در این قسمت، نخست به معرفی مختصری از مدل انتقال رژیم و ماتریس احتمال انتقال میپردازیم و در پایان، انتخاب روش برآورد الگو و آزمونهای مربوط در این پایاننامه پرداخته میشود.
۳-۲- مبانی نظری
۳-۲- ۱- تورم
۳- ۲- ۱- ۱- تعریف تورم
تورم به معنای افزایش در سطح عمومی قیمتها در طول زمان است. به بیان دیگر نرخ تورم بیانگر درصد افزایش شاخص قیمتها میباشد(بوردا و ویپلوز[۵۰] ۱۹۹۷).
تورم وضعیتی است که سطح عمومی قیمتها، به طور مداوم و به مرور زمان افزایش مییابد. یک نکته حائز اهمیت در تعریف تورم عنصر زمان و تداوم سطح عمومی قیمتها است. بدین معنا که قیمتها باید به صورت مداوم در طول زمان افزایش داشته باشد (کتابی، ۱۳۷۰).
۳-۲-۱-۲- نظریات در خصوص منشأ تورم
برخی نظریات در مورد منشأ تورم شامل: نظریه مقداری پول، نظریه جدید مقداری پول(پولیون)، الگوی شکاف تورمی کینز، الگوی فشار هزینه، الگوی تورم از دیدگاه ساختارگرایان میباشد.
در نظریه مقداری پول استدلال به این صورت میباشد که اگر مثلا افزایشی در حجم پول رخ دهد با فرض اینکه سرعت گردش پول و سطح تولید ثابتاند، مردم احساس مینمایند بیشتر از میزانی که پول احتیاج دارند پول نزد خویش نگهداری کردهاند. واکنش مردم به این شکل میباشد که پول اضافی را برای خرید کالاها و خدمات و سایر داراییها به جریان انداخته و با توجه به ثابت بودن سطح تولید هر خرید بیشتر منجر به افزایش قیمتها شده و هیچ تأثیری بر سطح تولید ندارد.
پولیون اعتقاد دارند”تورم یک پدیده پولی است”. این جمله معروف فریدمن که”تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است”، را می توان به عنوان شعار واحد اقتصاددانان پولی مطرح نمود. این ادعا که تورم یک پدیده پولی است بدان مفهوم است که میزان بالا و مستمر رشد پول سبب ایجاد تورم بالا میشود افزون بر این، این ادعا که تورم یک پدیده پولی است بدان معناست که میزان بالای تورم نمیتواند مدتی طولانی بدون میزان رشد پول ادامه یابد.
در الگوی شکاف تورمی کینز، کینز استدلال خویش برای ایجاد تورم را این طور ارائه میکند که اگرتقاضا برای کالاهای مصرفی بیش از عرضه آنها باشد این اضافه تقاضا شکاف تورمی ایجاد کرده و قیمتها آن قدر افزایش مییابند تا این شکاف پر شود.
برخلاف دو نظریه قبلی(مکتب کلاسیکها وکینزیها) که فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه را علت اصلی تورم عنوان میدارند، الگوی فشار هزینه، افزایش هزینههای تولید و انتقال منحنی عرضه کل را علت اصلی ترقی قیمتها میداند. از مصادیق تکانههای عرضه (انتقال منحنی عرضه) میتوان به افزایش قیمت مواد اولیه اشاره کرد.
نظریات قبلی که آنها را به دو دسته کلی، تورم ناشی از فشارتقاضا و فشار هزینه میتوان تقسیم بندی نمود، بیشتر برای توصیف تورم درکشورهای صنعتی قابل استفاده است و با شرایط خاص کشورهای درحال توسعه که دارای اقتصادی کشاورزی و نیمه صنعتیاند، سازگار نیست. بنابراین ناتوانی نگرشهای پولی- مالی سنتی در مهار تورم باعث توجه فزاینده به عوامل ساختاری تورم درکشورهای درحال توسعه گردیده است. نظریههای ساختاری تورم معتقد است که ریشههای بنیانی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است. به طورکلی می توان گفت عصاره مطلب ساختارگرایان این است که درکشورهای درحال توسعه تورم معلول عدم توازنهای ساختاری و کشش ناپذیری عرضه در بخشهای کلیدی اقتصاد میباشد، و این که برای درمان اصولی تورم تغییر در سیستم تولید، ساختار اقتصادی و توزیع درآمد ضروری است. بدین معنا که سیاستهای ضد تورمی نباید به عنوان یک واکنش مقطعی نسبت به شرایط بحرانی تلقی شود بلکه باید جزئی از استراتژی توسعه باشد(طیب نیا، ۱۳۷۴).
با توجه مباحث ارائه شده در خصوص علل ایجاد تورم میتوان نظریههای مختلف تورم و مصادیق عمده آنها را در جدول زیر خلاصه نمود:
جدول شماره ۳-۱- علل ایجاد تورم و نظریههای مرتبط به آن

انواع تورم برخی مصادیق