۲-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۲ دانشگاه، مرکز اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۳ کتابخانه دانشگاهی اساسی ترین نهاد آموزشی………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۴ کارکرد و اهداف کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۴-۱ مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۳
۲-۴-۲ دسترسی به منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۴-۳ کاربرد درون سازمانی…………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۴-۴ آموزش استفاده کنندگان………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۴-۵ ذخیره و نگهداری……………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۵ نقش آموزشی کتابخانه دانشگاهی………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۶ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۷ کتابخانه های دانشگاهی در آینده………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۸ کتابخانه های دانشگاهی نوین……………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۹ اهمیت استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۹-۱ نقش استانداردها در کتابداری و اطلاع رسانی………………………………………………………………………..۳۰
۲-۹-۲ استانداردهای رایج در کتابداری و اطلاع رسانی……………………………………………………………………..۳۱
۲-۱۰ انجمن کتابخانه های دانشگاهی و مرجع…………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۱ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………..۴۰
۲-۱۱-۱ اهداف و وظایف کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………..۴۰
۲-۱۱-۱-۱ استانداردها………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۲-۱۲ استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران……………………………………………………………………………..۴۳
۲-۱۲-۱ تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۲-۱۲-۲ شیوه کار………………………………………………………………………………………………………………………۴۵
۲-۱۲-۳ هدف و پوشش…………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۲-۱۳ پیشینه پژوهش در ایران…………………………………………………………………………………………………………۴۷
۲-۱۴ پیشینه پژوهش در خارج از کشور…………………………………………………………………………………………..۵۳
۲-۱۵ جمع بندی پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۵۷
فصل سوم: روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۵۸
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۱ روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۲ جامعه پزوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۳-۳ نمونه گیری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۴ ابزار گردآوری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………۶۰
۳-۵ روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها………………………………………………………………………………………….۶۱
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………..۶۲
مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۴-۱ یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۴-۱-۱ وضعیت کمّی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی سبزوار……………………………………………………….۶۶
۴-۱-۲ بررسی کمّی عناوین نشریات کتابخانه های دانشگاهی سبزوار………………………………………………۶۸
۴-۱-۳ بررسی کمّی مجموعه دیداری-شنیداری کتابخانه های دانشگاهی سبزوار……………………………….۶۹
۴-۱-۴ مجموعه مورد نیاز جامعه پژوهش بر اساس فرمول استاندارد………………………………………………..۷۰