شاخص تخصیص منابع (RA[41]) :
بسیار شبیه به روش AA است.
(۲-۱۰)
مقایسه پارامتر های فوق با استفاده از متد اندازه گیری AUC در ۶ شبکه اجتماعی در جدول ۲-۱ نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود . متد PA کمترین دقت و متدهای RA ، AA و CN به ترتیب بیشترین دقت را در تشخیص شباهت دو نود دارند.
جدول ۲-۱: مقایسه متد های شباهت محلی
۲-۳-۱-۲- شاخص های شباهت سراسری[۴۲]
روش کتز [۴۳]:
این متد بر پایه مجموع تمام مسیرهای ممکن بین x و y است. بطوری که مسیر های با طول کمتر وزن بیشتری می گیرند و در محاسبه میزان شباهت با ارزشترند.
(۲-۱۱)
A ماتریس مجاورت گراف است. مسیر های با طول یک )مستقیم ( بین دو گره x و y . مجموعه تمام مسیر های با طول که دو گره را به هم متصل می کند. β کنترل کننده ارزش مسیرها است. اگر β خیلی کوچک باشد این متد بسیار شبیه به روش CN می شود.
شاخص [۴۴]LHN2:
نوع دیگری از متد کتز است با این تفاوت که دو گره را زمانی شبیه هم میداند که همسایگان کناری آنها هم شبیه خودشان باشند. طبق جدول ۲ ، این متد کمترین دقت را داراست.
(۲-۱۲)
شاخصACT :[۴۵]
میانگین تعداد گامهای رونده تصادفی برای طی کردن مسیرها از گره x به y.
(۲-۱۳)
که میتوانیم با ماتریس لاپلاس به این صورت نشان دهیم. مقداری که خیلی نزدیک به است شبه معکوس ماتریس لاپلاس است. یک معیار شباهت است و عناصر آن ضرب داخلی گره ها در فضای اقلیدسی است.
(۲-۱۴)
ماتریس لاپلاس گراف، A ماتریس مجاورت ، D ماتریس درجه که ماتریسی است قطری و عناصر آن برابر با درجه گره های گراف است. ماتریسی با قطر اصلی D .
(۲-۱۵)
نشان دهنده ارتباط بین و است . که در صورت وجود ارتباط در ماتریس با توجه به فرمول مقدار -۱ را در ماتریس دارد و عناصر و درجه گره و y را نشان می دهد.
(۲-۱۶)
هر چه میانگین تعداد گام ها کمتر باشد شباهت بیشتر است.
روش کسینوسی بر مبنای :
(۲-۱۷)
روش RWR[46] :
در این الگوریتم رونده تصادفی از گره x شروع میکند و با احتمال cبه طور تصادفی به یکی از همسایگان و با احتمال همانجا می ماند. احتمال حرکت رونده تصادفی از گره x به گره y می باشد.
(۲-۱۸)
P ماتریس گذر است. اگر x و y متصل باشند در غیر این صورت .
(۲-۱۹)
شاخص RWR به این صورت تعریف می شود .
(۲-۲۰)
احتمال شباهت دو گره زمانی که فاصله دو گره کمتر و درجه گره مبدا و گره های بین،کمتر باشد بالا تر می رود. کاربرد این متد در سیستم های پیشنهاد دهنده است.
روش SimRank :
احتمال اینکه رونده تصادفی با حرکت از دو گره متفاوت به یک گره خاص برسند چقدر است؟
(۲-۲۱)
مجموع احتمالاتی که دو رونده تصادفی در گره های میانی به هم برسند.
روش MFI :[۴۷]
به این صورت تعریف می شود.
(۲-۲۲)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است