۱-۶-۱) اهداف آرمانی و کلی……………………………………………………………………………………………..۹
۱-۶-۲) اهداف ویژه …………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۳) اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………….۹
۱-۷) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۸) روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۱۰
۱-۹) کاربردهای متصور از تحقیق……………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۱۰) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۱۱
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۱-۲) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
بخش اول ) تجدید ارائه صورت های مالی
۲-۲) صورت های مالی ……………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۳) تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………………………….۱۵
۲-۳-۱) استانداردهای حسابداری در خصوص تجدید ارائه صورت های مالی…………………………..۱۵
۲-۳-۲) علل تجدید ارائه صورت های مالی………………………………………………………………………….۱۶
۲-۳-۳) تاثیر ارائه مجدد صورت های مالی بر رقم سودخالص……………………………………………….۱۹
۲-۳-۴) عوامل موثر بر وقوع تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………..۲۱
۲-۳-۵) پیامدهای تجدید ارائه صورت های مالی…………………………………………………………………..۲۳
۲-۴) تقلب چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………۲۵
۲-۴-۱) شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی……………………………………………………………..۲۶
۲-۵) طبقه بندی تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………………………………..۲۹
۲-۶) راهکارهای واکنش به علل تجدید ارائه صورت های مالی……………………………………………….۳۳
بخش دوم ) حسابرسی و حق الزحمه های حسابرسی
۲-۷) حسابرسی………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۷-۱) مفهوم اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۷-۲) اهمیت و ریسک در حسابرسی………………………………………………………………………………..۴۱
۲-۷-۳) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی………………………………………… ۴۲
۲-۷-۴) مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه…………………………………………………….۴۲
۲-۷-۵) مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی و رعایت قوانین و مقررات…………………………………۴۳
۲-۸) حق الزحمه های حسابرسی……………………………………………………………………………………….۴۳
۲-۸-۱) عوامل مربوط به عرضه کنندگان خدمات حسابرسی…………………………………………………..۴۵
۲-۸-۲) عوامل مربوط به متقاضیان خدمات حسابرسی…………………………………………………………۴۶
بخش سوم ) مشروعیت
۲-۹) مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………………………………۵۲
۲-۹-۱) علل کسب مشروعیت سازمانی……………………………………………………………………………….۵۴
۲-۹-۲) استراتژی های راهبردی جهت کسب مجدد مشروعیت……………………………………………..۵۵
۲-۹-۳) راهکارهای پیشنهادی جهت بازسازی اعتماد عمومی و ارتقاء گزارشگری مالی………………۵۷
بخش چهارم ) هیئت مدیره در سازمان ها و شرکت ها
۲-۱۰) هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۱۰-۱) نقش هیئت مدیره در سازمان ها……………………………………………………………………………۵۸
۲-۱۰-۲) وظایف و مسئولیت های هیئت مدیره…………………………………………………………………….۵۹
۲-۱۰-۳) حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………۶۱