۲-۱۰-۴) اهداف و رهبری استراتژیک…………………………………………………………………………………۶۴
۲-۱۰-۵) کمیته استراتژی…………………………………………………………………………………………………..۶۶
۲-۱۰-۶) کمیته حسابرسی………………………………………………………………………………………………….۶۷
۲-۱۰-۷) نقش مدیر عامل و دیگر مدیران ارشد اجرایی……………………………………………………….. ۶۸
۲-۱۰-۸) مقایسه تغییرات اعضای هیئت نظارت با تغییرات اعضای هیئت اجرایی…………………….. ۶۸
بخش پنجم ) مدیریت
۲-۱۱) مدیریت و تحول سازمانی………………………………………………………………………………………..۷۱
۲-۱۱-۱) تحول سازمانی……………………………………………………………………………………………………۷۲
۲-۱۱-۲) نقش مدیریت و نیروی انسانی در تحول سازمانی……………………………………………………۷۳
۲-۱۱-۳) نظارت و کنترل به عملکرد مدیران………………………………………………………………………..۷۶
۲-۱۱-۴) جلب مشارکت کارکنان در تغییر……………………………………………………………………………۷۶
۲-۱۱-۵) نقش سیاست مدیریتی بر نتایج مالی و اقتصادی………………………………………………………۷۷
۲-۱۲) پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………….۷۹
۲-۱۲-۱) پیشینه تحقیق داخلی……………………………………………………………………………………………۷۹
۲-۱۲-۲) پیشینه تحقیق خارجی………………………………………………………………………………………….۸۱
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲) فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..۸۴
۳-۳) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۴) روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۵) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………۸۷
۳-۶) روش و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………۸۷
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………۸۷
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۲) بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………….۸۹
۴-۳) ماتریس همبستگی پیرسون …………………………………………………………………………………………۹۰
۴-۴) آزمونهای ایستایی متغیرهای موجود در مدل………………………………………………………………….۹۱
۴-۵) آزمون ایستایی با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر……………………………………………….۹۱
۴-۶) آزمون فرضیه شماره یک…………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۷) آزمون فرضیه شماره دو………………………………………………………………………………………………۹۶
۴-۸) آزمون فرضیه شماره سه……………………………………………………………………………………………..۹۹
۴-۹) خارج کردن متغیرهای کنترلی خاص از مدل حق الزحمه حسابرسی…………………………………۹۹
۴-۱۰) سنجش مدل پیشنهادی حق الزحمه حسابرسی…………………………………………………………..۱۰۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۲) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۵-۳) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………..۱۰۶
۵-۴) پیشنهادات تحقیقات آتی…………………………………………………………………………………………..۱۰۷
پیوست
منابع داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸