جدول ۳-۱ سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک سطوح شغلی در ادارات امور مالیاتی استان گیلان ………………………………………………………………………………………. ۹۱
جدول ۳-۲ ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها بر اساس پرسشنامه های آزمایشی ……………………………………………………………………………………………………… ۹۳
جدول ۴-۱ توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………….. ۹۷
جدول ۴-۲ توصیف متغیرسن پاسخ دهندگان ……………………………………………………. ۹۸
جدول ۴-۳ توصیف متغیر سمت پاسخ دهندگان ……………………………………………….. ۹۹
جدول ۴-۴ توصیف متغیر سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………… ۱۰۰
جدول ۴-۵ توصیف متغیر مثبت گرایی …………………………………………………………….. ۱۰۱
جدول ۴-۶ توصیف متغیر همدلی …………………………………………………………………….. ۱۰۲
جدول ۴-۷ توصیف متغیر تساوی …………………………………………………………………… ۱۰۳
جدول ۴-۸ توصیف متغیر مهارتهای ارتباطی ……………………………………………………. ۱۰۴
فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول ۴-۹ توصیف متغیر کار ……………………………………………………………………….. ۱۰۵
جدول ۴-۱۰ توصیف متغیر سرپرست ………………………………………………………………. ۱۰۶
جدول ۴-۱۱ توصیف متغیر همکار ………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۱۲ توصیف متغیر ارتقاء …………………………………………………………………… ۱۰۸
جدول ۴-۱۳ توصیف متغیر پرداخت ……………………………………………………………….. ۱۰۹
جدول ۴-۱۴ توصیف متغیر رضایت شغلی ………………………………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۱۵ ضریب آزمون همبستگی بین همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان …. ۱۱۱
جدول ۴-۱۶ ضریب همبستگی بین تساوی در بین کارکنان و رضایت شغلی آنان …… ۱۱۲
جدول ۴-۱۷ ضریب همبستگی بین مثبت گرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان …… ۱۱۳
جدول ۴-۱۸ خلاصه مدل رگرسیون بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان با
توجه به جنسیت ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
جدول ۵-۱ توزیع فراوانی مهارتهای ارتباطی مدیران ………………………………………… ۱۱۷
جدول ۵-۲ توزیع فراوانی رضایت شغلی ……………………………………………………….. ۱۱۸
فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.