تعاريف منابع مالی

منابع مالی متفاوت برای عملکردهای ويژه ای که دولت بايد فراهم کند به وجود می آيد . بيشتر منابع مالی منافع خود را از ماليات بر دارايي ها؛ درآمد و فروش تجاری کسب می کنند . آنها همچنين ممکن است اين منابع را به عنوان تسهيلاتی از ديگر شرکتهای دولتی، جرايم ويا حق صدور گواهينامه و مطالبات به ارائه خدمات کسب کنند. هر يک از منابع مالی بايد مخارج خود را با تطابق و توجه به اهداف مشخص شده خود صرف نمايد. به عنوان مثال؛ يک منبع مالی که برای اهداف ايمنی در برابر آتش سوزی در نظر گرفته شده است را نمی توان برای تهيه اتوبوس برای مدارس محلی در نظر گرفت.

قسمت آتش‎نشانی تنها می‎تواند هزينه های خود را صرف فعاليت‎هايي کند که به ايمنی در برابر آتش‌سوزی مربوط می شود. هر يک از منابع مالی حساب های دارايی و بدهی خاص خود و حساب‎های درآمد و مخارج مخصوص به خود را داراست. اصطلاح مخارج به خروج منابع از وجوه مالی اشاره دارد که برای ارائه خدمات دولتی به کار می رود. برای هر دوره مالی و هر يک از وجوه مالی بايد صورتحساب های جداگانه ای تهيه نمود. بدين طريق شرکت های دولتی و ديگر گروههايي که علاقمندند ممکن است به ارزيابی نحوه عملکرد هر يک از منابع مالی در راستای تحقق اهداف خاصی که برای آن وجوه در نظر گرفته شده است بپردازد.

2-2-3 انواع منابع مالی

واحدهای دولتی از هشت نوع وجوه مالی استفاده می کنند که عموما بر اساس مشابهت روش حسابداری و گزارش به کار رفته در سه شکل عمده تقسيم می شوند. اين هشت نوع وجوه مالی به قرار زير است (رستم نژاد، 1392):

 

2-2-3-1 دولتی

وجوه مالی دولتی  برای ارائه خدمات پايه ای دولتی به مردم از چهار وجوه دولتی استفاده می شود. هدف هر يک از وجوه مالی در زير ذکر گرديده است:

الف. وجوه مالی کلی

تمامی منابع به غير از آن منابعی برای وجوه مالی ديگربه کار می روند را وجوه مالی کلی گويند . اين نوع از وجوه مالی در برگيرنده حمل و نقل برای ارائه خدمات عمومی دولت که از سوی مديران، قانون‌گذاران و قوه قضايي واحدهای دولتی ارائه می گردد، به کار می رود. علاوه بر اين موارد خدمات عمومی مثل محافظت در برابر آتش سوزی و فعاليت های فرهنگی و تفريحی عمومی در اين بخش قرار می گيرد.

ب. وجوه مالی درآمدی خاص

وجوه موجود در منابع درآمدی خاص که از لحاظ قانونی تنها بايد برای اهداف خاصی به کار روند در اين قسمت قرار می گيرند. اين نوع از وجوه مالی دربر گيرنده منابع و مخارج برای فعاليت هايي مثل ساخت کتابخانه های عمومی است.

ج.وجوه مالی سرانه پروژه ها

منابع مالی که قررار است برای اکتساب و يا ساخت پروژهای سرنه ای عمده به کار رود که برای همه مفيد است در اين قسمت قررار می گيرد. چنين پروژه هايی شامل پارک های عمومی و ساختمان های شهرداری است. اين نوع از وجوه مالی تنها در طی ساخت آن امکانات وجود خواهد داشت و با اتمام ساخت آنها اين وجوه بسته خواهد شد (رستم نژاد، 1392).

د.وجوه مالی ارائه خدمات به تعويق افتاده

جمع آوری منابع به منظور پرداخت سودها و بدهی‎های طولانی مدت شامل اين قسمت می‎شود. همان ‌طوری که از نام برمی‎آيد، اين نوع از وجوه مالی مسئول پرداخت بدهی های طولانی مدت دولت است.

 

 

 

2-2-3-2 فعاليت های شبه تجاری

وجوه فعاليت های شبه تجاری خود شامل 2 نوع از وجوهات مالی به شرح زیر می باشد:

  1. وجوه مالی ارائه خدمات داخلی
  2. وجوه مالی شرکت

 

2-2-3-3 امانی

وجوه امانی خود شامل 2 نوع از وجوهات مالی به شرح زیر می باشد:

  1. وجوه مالی اعتمادی
  2. وجوه مالی ادارات