تعریف مدیریت و استراتژی:پایان نامه درمورد استراتژی

مدیریت و استراتژی

برای این دو واژه تعاریف مختلفی ارائه شده است مدیریت[۱] را عمدتاً برنامه ریزی[۲] ، سازماندهی[۳] ، کارگزینی[۴] هدایت و رهبری[۵] و کنترل و نظارت[۶] دانسته اند. اما با توجه به جایگاه امروز مدیریت ، مدیریت علم و هنری است برای پدید آوردن محیطی مناسب که در آن همفکری و همکاری با دیگران به منظور شکل دادن به فرآیندی کارساز می باشد که طی آن استفاده بهینه از منابع برای عرضه خدمات و کالاهای مطلوب جهت جلب رضایت متقاضیان آن ها با پرهیز از بروز عواقب نامطلوب ممکن است (اعرابی و همکاران،۱۳۸۷،ص ص۲۰-۱۸).

استراتژی (راهبرد) در اصطلاح عام برنامه و دورنمایی از اهداف آینده است که یک موجودیت در جهت نیل به آن اهداف، این استراتژی را تدوین و پیگیری می کند.اما در علم مدیریت، تدوین استراتژی همانا یکی از وظایف خطیرمدیریتی است که مبنای تصمیم گیری های حیاتی مدیران ارشد برای حفظ بقای سازمان یا شرکت و تعالی آن می باشد. چه بسا که مدیریت موفق ، حاصل تدوین درست استراتژی و اجرای موفقیت آمیز آن است. از نظر پورتر[۷] ماهیت تدوین استراتژی عبارت است از  مرتبط کردن یک شرکت با محیط اطرافش، بنابراین آن چه در شکل گیری استراتژی شرکت تأثیر بسزایی دارد محیط و عوامل کلیدی حاضر در آن می باشد(مینتزبرگ،۱۳۸۴،ص۱۶). به بیان دیگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شرکت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شرکت اطمینان حاصل می شود (ویلیام،۱۳۸۶، ص۱۴).

از نظر مدیران، استراتژی به معنای برنامه های مقیاس بزرگ و آینده نگر در برخورد با محیط رقابت آمیز به منظور بهینه سازی و تحقق اهداف شرکت است. در تعریف استراتژی نقش و مفهوم آن می توان به نکات زیر اشاره نمود (اعرابی و همکاران،۱۳۸۷، ص۲۰) :

  • ممکن است تصمیمات استراتژیک با قلمرو و حیطه فعالیت شرکت مربوط باشد.
  • استراتژی به ایجاد هماهنگی میان شرکت و محیط در برگیرنده آن می پردازد.
  • استراتژی به ایجاد هماهنگی میان فعالیت ها و امکانات یا توانایی های شرکت ارتباط دارد.
  • تصمیم استراتژیک از نظر منابع برای شرکت پی آمدهای عمده ای دارد.
  • تصمیمات استراتژیک بر روند عملیاتی شرکت اثر می گذارد.

بنابراین یک استراتژی در واقع نشانگر برنامه بازی یک شرکت[۸] است. اگر چه  این برنامه جزئیات اقدامات آینده شرکت شامل نیروی انسانی ، مسائل مالی و مواد اولیه را به تفصیل بیان نمی نماید ولی  چهارچوبی را برای تصمیمات مدیریت فراهم می سازد (پیرس ورابینسون،۱۳۸۹، ص۱۹).

 

[۱] Management

[۲] Planning

[۳] Organizing

[۴] Staffing

[۵] Guidance and Leadership

[۶] Control

[۷] Michael Porter

[۸] Firm’s Game Plan

Related articles