مديريت و استراتژی

براي اين دو واژه تعاريف مختلفي ارائه شده است مديريت[1] را عمدتاً برنامه ريزي[2] ، سازماندهي[3] ، كارگزيني[4] هدايت و رهبري[5] و كنترل و نظارت[6] دانسته اند. اما با توجه به جايگاه امروز مديريت ، مديريت علم و هنري است براي پديد آوردن محيطي مناسب كه در آن همفكري و همكاري با ديگران به منظور شكل دادن به فرآیندي كارساز مي باشد كه طي آن استفاده بهينه از منابع براي عرضه خدمات و كالاهاي مطلوب جهت جلب رضايت متقاضيان آن ها با پرهيز از بروز عواقب نامطلوب ممكن است (اعرابي و همكاران،1387،ص ص20-18).

استراتژي (راهبرد) در اصطلاح عام برنامه و دورنمايي از اهداف آينده است كه يك موجوديت در جهت نيل به آن اهداف، اين استراتژي را تدوين و پيگيري مي كند.اما در علم مديريت، تدوين استراتژي همانا يكي از وظايف خطيرمديريتي است كه مبناي تصميم گيري هاي حياتي مديران ارشد براي حفظ بقاي سازمان يا شركت و تعالي آن مي باشد. چه بسا كه مديريت موفق ، حاصل تدوين درست استراتژي و اجراي موفقيت آميز آن است. از نظر پورتر[7] ماهيت تدوين استراتژي عبارت است از  مرتبط كردن يك شركت با محيط اطرافش، بنابراين آن چه در شكل گيري استراتژي شركت تأثير بسزايي دارد محيط و عوامل كليدي حاضر در آن مي باشد(مينتزبرگ،1384،ص16). به بيان ديگراستراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط اصلی شركت را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می سازد و به نحوی طراحی شده است که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف شركت اطمینان حاصل می شود (ويليام،1386، ص14).

از نظر مديران، استراتژي به معناي برنامه هاي مقياس بزرگ و آينده نگر در برخورد با محيط رقابت آميز به منظور بهينه سازي و تحقق اهداف شركت است. در تعريف استراتژي نقش و مفهوم آن مي توان به نكات زير اشاره نمود (اعرابي و همكاران،1387، ص20) :

  • ممكن است تصميمات استراتژيك با قلمرو و حيطه فعاليت شركت مربوط باشد.
  • استراتژي به ايجاد هماهنگي ميان شركت و محيط در برگيرنده آن مي پردازد.
  • استراتژي به ايجاد هماهنگي ميان فعاليت ها و امكانات يا توانايي هاي شركت ارتباط دارد.
  • تصميم استراتژيك از نظر منابع براي شركت پي آمدهاي عمده اي دارد.
  • تصميمات استراتژيك بر روند عملياتي شركت اثر مي گذارد.

بنابراين يك استراتژي در واقع نشانگر برنامه بازي يك شركت[8] است. اگر چه  این برنامه جزئیات اقدامات آینده شرکت شامل نیروی انسانی ، مسائل مالی و مواد اولیه را به تفصيل بیان نمی نماید ولي  چهارچوبی را برای تصمیمات مدیریت فراهم می سازد (پيرس ورابينسون،1389، ص19).

 

[1] Management

[2] Planning

[3] Organizing

[4] Staffing

[5] Guidance and Leadership

[6] Control

[7] Michael Porter

[8] Firm’s Game Plan