• جایگاه پیش‌بینی در علم

علم به مجموعه از دانستنی‌های سامانمند بر اساس روش‌های معتبر درباره پدیده‌ها و روابط بین آن‌ها اطلاق می‌شود دانستنی‌هایی که دارای ویژگی‌های خاصی هستند و با روش‌های خاصی کسب‌شده‌اند و بتوان آن‌ها را با روش‌های معتبر اثبات نمود. این اثبات پذیری باعث آزمون‌پذیری و درنتیجه امکان ابطال را نیز در بر دارد . این فهم از علم ، تجربه ، استقرار و تعمیم را در خود مستتر دارد و بر اساس قیاس به پیش‌بینی می‌پردازد

سه وظیفه عمده علم شامل موارد ذیل می‌باشد:

الف-تفسیر و تبیین واقعیت‌ها:

از علم انتظار داریم آنچه در واقعیت وجود دارد را برای ما تبیین کند در این وظیفه , علم باید نامعلوم‌ها را بر اساس معلوم‌های قبلی تفسیر کند و تبیین ازآنچه وجود دارد – چه درباره پدیده‌ها و چه روابط بین آن‌ها ارائه کند.

ب-کاربرد فنی:

یکی از وظایف مهم علم که در عمل بکار جامعه و سازمان می‌آید و جهت بهره‌مندی و بهره‌برداری بیشتر از اطلاعات است کاربرد فنی علم است . به همین اصل انسان‌ها باهدف دستیابی به امکانات و ابزار مطلوب‌تر در طراحی و احداث خود از روش‌های علمی استفاده می‌کنند.

ج-پیش‌بینی:

یکی دیگر از وظایف علم ، پیش‌بینی امور قبل از وقوع است که به این پژوهش برای هدف‌گذاری مرتبط می‌باشد زمانی که علم در وظیفه خود به تبیین  نظری واقعیت‌ها    می‌پردازد انتظار است شرایطی را تبیین کند که بر اساس آن بتوان آینده را پیش‌بینی کرد در اینجا روال منطقاً پیش‌بینی ، حالت عکس روال منطقاً وظیفه تفسیری است . در تفسیر از نظریه ابتدایی یا فرضیه و مشاهده به نظریه و سپس با مشاهدات به قانون می‌رسیم )استقرا ( ولی در پیش‌بینی و همچنین کاربرد فنی از قانون به نظریه ‌یا حدس درباره مشاهده آینده دست می‌یابیم ) قیاس (.

پیش‌بینی ، یک پیش‌گویی عقلایی از وقایع آینده است ، که با توجه به اطلاعات مرتبط فعلی و گذشته انجام می‌شود (Wilson et all , 2002) . به‌طورکلی محققین مختلف از اصلاحات گوناگونی نظیرForecasting , Projection , Foretelling , Foreboding , Foresight , Prophecy , Prognostication , Prediction  Anticipation , Foreseeing برای پیش‌بینی  و یا پیشگویی استفاده نموده‌اند . پیش‌بینی در زندگی یک ضرورت می‌باشد . همچنین یکی از حوزه‌های مهم پشتیبانی تصمیم بوده و در حوزه مسائل مالی و اقتصادی نقش و اهمیت و ویژه‌ای دارد (Efraim and Aronson , 1998) .

به‌صورت خلاصه چهار نوع تقسیم‌بندی سیر تاریخی پیش‌بینی به شرح ذیل می‌باشد:

  • غیب‌گویی‌های متداول در جوامع قدیمی
  • آینده پردازی تخیلی-فلسفی: آینده را بر اساس فلسفه خاص و ترکیبی با تخیل و ارزش‌های شخصی طراحی می‌کند.
  • پیش‌بینی تاریخی-فلسفی: تحلیل مبتنی بر روند تاریخی حوادث مبتنی بر فلسفه فکری ویژه .
  • پیش‌بینی علی-تاریخی: در این روش بر اساس روند گذشته و روابط علی تبیین شده به‌وسیله علم ، آینده بر اساس رخدادها و تحولات پیش‌بینی می‌شود بین این روش ، روش علمی گفته می‌شود ) عزتی، 1385 (