دیدگاه‌های هوش هیجانی:پایان نامه در مورد هوش هیجانی

دیدگاه‌های هوش هیجانی در حال حاضر دو دیدگاه عمده در زمینه ی هوش هیجانی مطرح است که تعاریف و مدل های هوش هیجانی در حوزه ی این دو دیدگاه ضابطه بندی شده اند. این دیدگاه ها عبارتند از: دیدگاه اولیه از هوش هیجانی که آن را به عنوان نوعی از هوش تعریف می‌کند، مبتنی بر […]

دیدگاه‌های هوش هیجانی

در حال حاضر دو دیدگاه عمده در زمینه ی هوش هیجانی مطرح است که تعاریف و مدل های هوش هیجانی در حوزه ی این دو دیدگاه ضابطه بندی شده اند.

این دیدگاه ها عبارتند از:

دیدگاه اولیه از هوش هیجانی که آن را به عنوان نوعی از هوش تعریف می‌کند، مبتنی بر مهارت‌هایی است که در برگیرنده عاطفه و هیجان می‌باشد.

دیدگاه دوم که به دیدگاه مختلط مشهور است، هوش هیجانی را با دیگر توانمندی ها و ویژگی‌هایشخصیتی مانند انگیزش و حالت های هشیاری و … ترکیب می‌کند (مایر، ۲۰۰۰).

۲-۳-۳-۱- دیدگاه توانمندی

اصطلاح هوش هیجانی برای اولین بار از سوی سالووی و مایر(۱۹۹۰) به عنوان شکلی از هوش اجتماعی مطرح شد. الگوی اولیه آنها از هوش هیجانی شامل سه حیطه می‌شد که عبارت بودند از:

۱-ارزیابی و ابراز هیجان: ارزیابی و بیان هیجان در خود توسط دو بعد کلامی و غیرکلامی تعیین گردیده و همچنین ارزیابی هیجان در دیگران توسط ابعاد فرعی ادراک غیرکلامی و همدلی مشخص می شود.

۲-تنظیم هیجان در خود و دیگران: تنظیم هیجان در خود به این معناست که فرد تجربه فراخلقی، کنترل، ارزیابی و عمل به خلق خویش را دارد و تنظیم هیجان در دیگران به این معناست که فرد تعامل مؤثر با سایرین را دارد برای مثال آرام کردن هیجاناتی که دیگران را دچار مشکل می کند.

۳-استفاده از هیجان: منظور استفاده از اطلاعات هیجانی در تفکر، عمل و حل مسئله است.

۲-۳-۳-۲- دیدگاه مختلط

هوش هیجانی از سوی بعضی از پژوهشگران برای توصیف توانایی‌هایی به کار رفته که برخی از جنبه های شخصیت را نشان می دهند. مایر و سالوی و کاروسو (۱۹۹۹) مدل توانمندی را از مدل مختلط هوش هیجانی متمایز کردند. مدل مختلط شامل طیف وسیعی از متغیرهای شخصیتی است که در تضاد با مدل توانمندی مایر و سالوی بوده و کاملاً شناختی می‌باشد. یک وجه کاملاً متفاوت این دو مدل، تفاوت میان مفهوم «صفت» و «پردازش اطلاعات» هوش هیجانی است. این وجه تمایز در دیدگاه های مختلف سنجش و تعاریف عملیاتی که از سوی نظریه پردازان مدل مختلط و توانمندی بیان شده نیز نمایان است. مفهوم «صفت» هوش هیجانی با شاخص های موقعیتی رفتار نظیر همدلی، جرأت و خوش بینی ارتباط دارد؛ در حالی که مفهوم «پردازش اطلاعات» مربوط به توانایی هایی نظیر توانایی تشخیص و ابراز هیجان می‌باشد. مفهوم «صفت» ریشه در چهارچوب شخصیتی دارد که از طریق پرسشنامه های خود‌سنجی که رفتار خاصی را می سنجند، اندازه گیری می‌شود (سالووی، مایر، گلدمن، توروی[۱] و پالفی[۲]، ۱۹۹۵).

این دیدگاه در بررسی هوش هیجانی تحت الشعاع متغیرهای شخصیتی نظیر همدلی و تکانشی بودن و نیز ساختارهایی که همبستگی بالقوه با آنها دارند مانند انگیزش، خودآگاهی و امیدواری قرار می‌گیرد؛ در حالی که دیدگاه توانمندی بیشتر بر بخش های سازنده هوش هیجانی و رابطه آن با هوش سنتی متمرکزمی باشد (بار- ان و پارکر، ۲۰۰۰).

[۱]– Turvey

[۲]– palafi

Related articles

ابزارهای اجرای مهندسی مجدّد.پایان نامه درباره مهندسی مجدد

ابزارهای اجرای مهندسی مجدّد تعاریف مختلف BPR ، بیان می کنند که توسعه رادیکال فرایندها، هدف BPR است، اما هنگامی که نگاهی به ادبیات و گزارشات می اندازیم متوجه می شویم که آنها صریحاً به ابزارها و تکنیک های به کار رفته در بازمهندسی فرایندهای کسب و کار اشاره نمی کنند. نتیجه این است که […]

Learn More

دلایل تغییر حسابرس ،پایان نامه راجع به حاکمیت شرکتی

  دلایل تغییر حسابرس طی سه دهه گذشته، علاقه به بررسی و مطالعه پدیده تغییر حسابرس در میان دانشگاهیان و دست اندرکاران حرفه افزایش یافته است. انگیزه آنها از پژوهش در زمینه تغییر حسابرس ناشی از نیاز به درک بهتر تقاضا برای خدمات حسابرسی است؛ زیرا موضوع تغییر حسابرس در درک عوامل موثر تغییر حسابرس […]

Learn More

بحران مالی در سطح شرکت.پایان نامه نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کار

۲ـ۲۰ـ بحران مالی در سطح شرکت وقوع بحرانهای مالی (در سطح شرکت) در اواخر قرن بیستم، به بیشترین میزان ممکن پس از دهه۱۹۳۰ میلادی رسید. بررسی تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع بحران مالی در سطح شرکت[۱] حاکی از آن است که در ادبیات مربوطه، به کرات از چهار اصطلاح عجز و درماندگی مالی، قصور در […]

Learn More