۲-۱۱-۲) بازده و بازده غیر عادی
معمولاًمهمترین معیار ارزیابی عملکرد موسسات، درحال حاضرنرخ بازده سهام است. این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایهگذران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد.وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمیدهد. بازده در فرایند سرمایهگذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه میکند و پاداشی برای سرمایهگذاران محسوب میشود.
بازده یک سرمایه گذاری عبارت از جریانهای نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان سرمایه گذاری و در طول یک سرمایه گذاری معین تحصیل میشود. بازده نوعا براساس درصدی از ارزش سرمایهگذاری انجام شده در آغاز دوره بیان میشود(رهنمای رودپشتی،١٣٨۶،ص ۵).
بازده غیرعادی سهام :
محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است : (رهنمای رودپشتی، ۱۳۸۶،ص ٣٩).
روش اول- استفاده از مدل بازار
مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Ri,t) مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی(Rm,t) بازار رابطه میان نرخ را به صورت آماری توصیف میکند و به صورت زیر نوشته میشود :
(۲-۵) Ri,t = α+ βRm,t + ei,t
(۲-۶) Ri,t =
(۲-۷)
Rm,t =
Rm,t : نرخ بازده بازارسهام
: Iعدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t
P : قیمت سهام شرکت در زمان t
: Dit مربوط به سهام جایزه است که به صورت زیر محاسبه می شود :
(۲-۸) Pit × درصد سهام جایزه Dit =
و Di,t مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می شود :
(۲-۹) ( قیمت اسمی × درصد حق تقدم ) – Pit × درصد سهام جایزه Dit =
منظور از Pit، قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است. برای محاسبه غیرعادی سهام ابتدا بازده مورد انتظارسهم (Ri,t) با استفاده از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه میگردد تا بازده غیرعادی بدست میآید:
(۲-۱۰) ei,t = ri,t – Ri,t
ei,t : بازده غیرعادی سهم i در زمان t
ri,t : بازده واقعی سهم i در زمان t
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان tبراساس براورد مدل بازار بدست می اید.
درصورتی که عامل خاص شرکت(غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و ei,tدارای مقدارغیرصفرباشد، نشانه وجود بازده غیرعادی است که خاص آن شرکت می باشد، α وβ پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.
برای محاسبه پارامترهای مدل برای هر شرکت مدل زیر برآورد میگردد :
(۲-۱۱) Ri,t = α+ βRm,t
بازده ماهانه شرکت برای مدت ۳۶ ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می گردد، تا پارامترهای مدل بازار یعنی )α ,β ) بدست آید. استفاده از دادههای ۳۶ ماه درمدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی (β,α) بدست خواهد داد.
برای دادههای بیشتر مثلا ۴۸ یا ۶۰ ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست. (رهنمای رودپشتی، ١٣٨۶ ،ص۴۴).
روش دوم- مابه التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار
استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیرعادی سهام با محدودیتهایی مواجه است. ازجمله۲ R ناشی از رگرسیون Ri,t و Rm,t برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی (β,α) در ایران بسیارناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورد مدل بازار با ابهام روبروست.
از این روبه جای بازده مورد انتظار سهام براساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که براساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است که:
(۲-۱۲) Ri,= Rm,t
Rm,t: بازده واقعی بازار
Ri,t : بازده مورد انتظار سهم
روش سوم: استفاده از الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده های غیرعادی
اهمیت الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای برای حسابداران این است که آن میتواند ابزار یا وسیله ای ارائه کند تا آنها بازده اوراق بهادار را در آینده تعیین کنند (بازده ای که باید باشد).
مشاهده قیمت روزانه بورس نیویورک میتواند نشان دهنده بازده واقعی اوراق بهادار مورد نظر باشد.کم کردن این بازده از آنچه بدست خواهد آمد نشان دهنده بازده غیرعادی خواهدبود، یعنی تفاوت بین بازده یک دسته از اوراق بهادار و بازده حاصل از کاربرد الگوی قیمتگذاری داراییهای سرمایه ای. بازده غیرعادی را که به روش جبری نشان میدهند به صورت زیر خواهد بود:
(۲-۱۳) ARi,t = Ri _ E(Ri)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir