۳-۴-۱) متغیر وابسته
ضریب واکنش سود:
ضریب واکنش سود، بازده غیرمنتظره بازار را در واکنش به اجزای غیرمنتظره سود گزارش شده توسط شرکتی که اوراق بهادار منتشر کرده، اندازهگیری میکند.
در این تحقیق جهت ارزیابی ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده میشود :(مرادی و همکاران،۱۳۸۹)
(۳-۱) ARi,t = β ۰ + β۱ UEi,t + ei,t
ARi,t: بازده غیرعادی سهم iدرسال انتشار واعلان سود
β۱ : ضریب واکنش سود
UEi,t: سودغیرمنتظره
: ei,t خطای تصادفی
محاسبه ARi,t به این صورت خواهد بود :
در این تحقیق، بازده غیرعادی سهام به صورت سالانه پس از پایان سال مالی شرکتها (یعنی در سال انتشار و اعلان سود) محاسبه خواهد شد.
(۳-۲) ARi ,t = Ri,t _ R m
در اینجا فرض میشود بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است.
بازده بازار به صورت زیر محاسبه شده است:
(۳-۳) Rm,t=
که Iشاخص کل قیمت بازار سهام عادی اعلان شده توسط بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال وIشاخص قیمت بازار در پایان سال است. بازده واقعی برای هر سهم نیز به صورت زیر محاسبه شده است:
(۳-۴) = Ri,t
به طوری که :
R: بازده سهم i درسال t P: قیمت سهم در پایان سال t
D : سودنقدی هرسهم P0: قیمت سهم درابتدای سال
α : درصد افزایش سرمایه
محاسبه UEi,t به این صورت خواهد بود :
(۳-۵) =UEi,t
: UEi,t سود غیرمنتظره سهم شرکت در سالt
:EPSt سود هر سهم در سال جاری
EPSt-1 : سود هرسهم درسال گذشته
۳-۴-۲) متغیرمستقل
کیفیت حسابرسی :
در این تحقیق کیفیت حسابرسی براساس، اندازه موسسه حسابرسی، استقلال حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و حق الزحمه حسابرسی سنجیده میشود
اندازه موسسه حسابرسی:
در این تحقیق برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی از متغیر موهومی صفر و یک (اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است. برای تقسیم بندی مؤسسات حسابرسی به بزرگ و کوچک به شکل زیر عمل می کنیم:
مؤسسه حسابرسی بزرگ: سازمان حسابرسی
مؤسسات حسابرسی کوچک: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
استقلال حسابرس:
دراین پژوهش برای اندازهگیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی میشود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، از آن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده میشود. برای اندازهگیری مدیریت سود ازمدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده میشود(بادآوارنهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر آورده میشود.
(۳-۶)
که درآن:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.