۴-۴-۱) آمار توصیفی ۱۲۲
۴-۴-۲) آزمون نرمال بودن متغیروابسته(ERC) 124
۴-۴-۳) آزمون مانایی متغیرها ۱۲۶
۴-۴-۴) آزمون همخطی ۱۲۷
۴-۴-۵) برآورد مدل و تجزیه و تحلیل مدل فرضیه های پژوهش ۱۲۹
۴-۴-۵-۱) آزمون F لیمر فرضیه های فرعی ۱۲۹
۴-۴-۵-۲) نتایج حاصل از برآورد فرضیه های فرعی ۱۳۰
۴-۴-۵-۳) آزمون همسان بودن واریانس خطا ۱۳۴
۴-۴-۵-۴) آزمون نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های پژوهش ۱۳۴
۴-۴-۵-۵) نتایج مربوط به آزمون فرضیه فرعی۱-۵ ۱۳۵
۴-۴-۵-۶) آزمون همسانی واریانس پسماندها ۱۳۷
۴-۴-۵-۷) بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم ۱۳۸
۴-۴-۵-۸) آزمون نرمال بودن جملات خطا ۱۳۹
۴-۵) خلاصه فصل ۱۴۰
فصل پنجم ۱۴۱
نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۴۱
۵-۱) مقدمه ۱۴۲
۵-۲) نتایج آزمون فرضیه ها ۱۴۲
۵-۲-۱) نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول ۱۴۲
۵-۲-۲) نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول ۱۴۲
۵-۲-۳) نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۴۳
۵-۲-۴) نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۴۳
۵-۲-۵) نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم ۱۴۳
۵-۲-۶) نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم ۱۴۳
۵-۲-۷) نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم ۱۴۴
۵-۳) نتیجه گیری ۱۴۵
۵-۴) پیشنهادها ۱۴۵
۵-۴-۱) پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۴۶
۵-۴-۲) پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی ۱۴۶
۵-۵) محدودیت های پژوهش ۱۴۷
فهرست منابع فارسی ۱۴۹
فهرست منابع خارجی ۱۵۳
ضمائم و پیوست ها ۱۵۷
چکیده
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش متشکل از ۱۱۰شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، برای دوره زمانی ۱۳۸۸تا ۱۳۹۲ میباشد. در این پژوهش، برای اندازهگیری متغیر کیفیت حسابرسی از شاخصهای اندازه موسسه حسابرس، حق الزحمه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و برای اندازهگیری ضریب واکنش سود از بازده غیرعادی استفاده شده است.
برای آزمون فرضیههای پژوهش از مدل های رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. لازم به ذکر است که در این تحقیق با محدودیت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به متغیر حق الزحمه حسابرس از گزارشات هیئت مدیره در تمامی شرکت های مورد بررسی روبه رو شده؛ به طوریکه در بعضی از سال ها اطلاعات حق الزحمه در دسترس ولی در باقی سال ها در دسترس نبود. این موضوع سبب شد تا شرکتها در نمونه مذکور پخش و بدون ساختار شوند، بر این اساس از روش رگرسیونی مقطعی برای آزمون فرضیه فرعی پنجم استفاده شده و برای سایر فرضیات از رگرسیون ترکیبی استفاده شده است.
نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که در شرکتهای مورد بررسی ارتباط معنی داری بین دوره تصدی حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود وجود دارد. در عین حال در نتایج پژوهش شواهد کافی مبنی بر پذیرش ارتباط معنی دار بین اندازه موسسه حسابرسی، درجه اهمیت صاحبکار حسابرس، حق الزحمه ای که حسابرس دریافت می کند و ضریب واکنش سود یافت نشد.
واژگان کلیدی:

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir