مدل جانبی

روش

مقدار

احتمال

Method

Value

P-value

مدل جانبی اول

Bartlett

۱۹۹/۳

۳۶/۰

مدل جانبی دوم

Bartlett

۴۸۸/۸

۰۷/۰

از آنجائیکه P-value آزمون ناهمسانی واریانس، برای مدل های جانبی بزرگتر از ۰۵/۰ است؛ در نتیجه فرض صفر مبنی بر همسانی واریانس ها پذیرفته می شود. نتیجه کامل این برآورد در پیوست شماره ۱۰در انتهای پایان نامه قید شده است.
۴-۳-۵-۶) آزمون نرمال بودن جملات خطا در مدل های جانبی
یکی از متداولترین آزمون های به کار رفته به منظور نرمالیتی، آزمون جارک-برا(Jarque-Bera) یا به اختصارBJ می باشد. آماره آزمون از یک توزیع ۲χ با درجه آزادی ۲ با فرض صفری مبنی برنرمالیتی توزیع خطاها، تبعیت می کند. در صورتیکه پسماندها به صورت نرمال توزیع شده باشند، هیستوگرام باید به صورت زنگوله ای بوده و آماره BJمعنی دار نخواهد بود. این بدین معنی است که p-value داده شده در پایین صفحه مربوط به آزمون نرمالیتی باید بزرگتر از ۰۵/۰ باشد تا فرضیه صفر نرمالیتی در سطح ۵% رد نشود(بدری و عبدالباقی،۱۳۸۹:۱۶۶).
نگاره(۲) نتایج حاصل از آزمون نرمالیته پسماند مدل های جانبی را نشان می دهد. با توجه به اینکه p-value برای تمامی مدل های جانبی بزرگتر از ۰۵/۰ است ،در نتیجه فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن جملات خطا در فرضیه های مذکور پذیرفته می شود(تأیید یکی از مفروضات رگرسیون).
 
نگاره (۲): نمودار توزیع نرمال جملات پسماند در مدل های جانبی
۴-۴) تجزیه و تحلیل مدل های نهایی
۴-۴-۱) آمار توصیفی
جدول(۴-۱۲) آمار توصیفی مربوط به متغیرهای[۱۳۱] مدل را نشان میدهد که بیانگر پارامترهای توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا می باشد. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص های مرکزی، نظیر بیشینه، کمینه، میانگین و میانه و همچنین اطلاعات مربوط به شاخص های پراکندگی نظیر واریانس، چولگی و کشیدگی است. در این جدول تعداد مشاهدات برای هر متغیر برابر۵۵۰ مشاهده است.
مهمترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده هاست. برای مثال میانگین متغیر استقلال حسابرس(AI) برابر با ۲۹/۹ می باشد، که نشان می دهد بیشتر داده های مربوط به این متغیر حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی از شاخص های مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانگونه که در جدول(۴-۱۲) مشاهده می شود میانه متغیر جریان وجه نقد حاصل از عملیات (CFO) برابر با ۱۴/۰ میباشد که نشان می دهد نیمی از داده ها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.