فرضیه فرعی دوم:
بین اندازه موسسه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم:
بین درجه اهمیت صاحبکار حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم :
بین تخصص حسابرس درصنعت و ضریب واکنش سود رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه فرعی پنجم:
بین حق الزحمه حسابرسی و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی ششم:
بین استقلال حسابرس و ضریب واکنش سود رابطه معنی داری وجود دارد.
۱-۷) روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر از طریق به دست آوردن ضریب همبستگی می پردازیم. این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق توصیفی به شمار می رود. فرضیه های تحقیق نیز از روش رگرسیون و فن OLS (رگرسیون چند متغیره) آزمون می شود.
۱-۸) متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها
۱-۸-۱) متغیرهای مستقل
۱.اندازه موسسه حسابرسی:
در این تحقیق برای محاسبه اندازه موسسه حسابرسی از متغیر موهومی صفر و یک( اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی ، حسابرسی شده باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر) استفاده شده است.
برای تقسیم بندی مؤسسات حسابرسی به بزرگ و کوچک به شکل زیر عمل می کنیم:
مؤسسه حسابرسی بزرگ: سازمان حسابرسی
مؤسسات حسابرسی کوچک: مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
۲.استقلال حسابرس :
دراین پژوهش برای اندازه گیری استقلال حسابرس، از مدیریت سود(اقلام تعهدی اختیاری) به منزله شاخص معکوسی از کیفیت حسابرسی می شود. ازآنجا که اقلام تعهدی اختیاری، در اختیار و قابل اعمال نظر از سوی مدیریت است، ازآن به عنوان شاخصی در کشف مدیریت سود استفاده می شود. برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز(۱۹۹۵) استفاده می شود(باد آوار نهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
در این مدل اولین قدم، ارتباط مجموع اقلام تعهدی برای یک دوره زمانی مشخص که به دوره رویداد معروف است، به شرح زیر اورده می شود :
(۱-۱)
که درآن:
: مجموع اقلام تعهدی شرکت i درپایان سال t
: سود عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
: جریان های نقدی عملیاتی شرکت شرکت i درپایان سال t
حال از مدل تعدیل شده جونز برای سنجش مدیریت سود که از روی اقلام تعهدی اختیاری قابل تشخیص است به شرح زیر برای هرسال _ صنعت یک مدل رگرسیون به صورت زیر به صورت جداگانه برآورد می شود:
= β۱ + β۲ + β۳) + ᶓi,t
(۱-۲)
که در آن:
:∆Revi,tتغییرات درآمد فروش شرکت i بین سال های t و t-1
∆ARi,t: تغییرات در حساب های دریافتنی شرکت i بین سال های t و t-1
PPEi,t:ارزش ناخالص املاک، ماشین آلات و تجهیزات شرکت i در سال های t
مقادیر متغیر های بالا برحسب جمع دارایی های سال t-1 شرکت i استاندارد می شوند.
حال با استفاده از ضرایب به دست امده ازمعادله(۱-۱) مقدار اقلام تعهدی غیر اختیاری(عادی) محاسبه می شود:
NAi,t = β۱ + β۲ + β۳)
(۱-۳)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است