و در پایان مقدار اقلام تعهدی اختیاری (غیرعادی) برآورد می گردد:
AAi,t = – NAi,t
(۱-۴)
قدر مطلق ارزش بدست امده رابطه بالا، جایگزین مدیریت سود در این تحقیق خواهد شد یعنی│AAi,t│= DAi,t که مقادیر بزرگتر آن نشان دهنده مدیریت سود بیشتر است (باد آوار نهندی و خانقاه،۱۳۹۲).

  1. حق الزحمه حسابرس:

این متغیر مشابه با اغلب تحقیقات مرتبط با سنجش عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی حق الزحمه پرداخت شده توسط شرکت بابت خدمات حسابرسی مستقل در طی سال برای پژوهش استفاده خواهد شد. اطلاعات مرتبط با حق الزحمه حسابرسی از یادداشت های همراه صورتهای مالی و از بخش هزینههای عمومی و اداری شرکتها اقتباس شده است(علوی طبری، وهمکاران،۱۳۹۱) .
۴٫دوره تصدی حسابرس:
اگر طول مدت رابطه حسابرس با مشتری حداقل ۳سال باشد عدد۱ غیر این صورت عدد”۰”
۵٫درجه اهمیت صاحبکارحسابرسی:
برای تعیین درجه اهمیت(اعتبار) صاحبکاران برای حسابرسان به روش ذیل عمل میکنیم: (۲۰۱۴، O.OKOLiel).
کل دارایی های یک صاحبکار تقسیم بر کل دارایی های صاحبکاران حسابرس در نمونه
۶٫تخصص حسابرس در صنعت:
دراین پژوهش سهم بازار شاخصی است که برای اندازه گیری تخصص حسابرس در صنعت استفاده می شود. زیرا اولویت صنعت را نسبت به سایر حسابرسان نشان می دهد. هر چه سهم بازار حسابرس بیشتر باشد، تخصص صنعت و تجربه حسابرس نسبت به سایر رقبا بالاتر است. همچنین داشتن سهم بالای بازار(سهم غالب بازار) به این نکته اشاره دارد که حسابرس، به طور موفقیت آمیزی خودش را از سایر رقبا از لحظ کیفیت حسابرسی متمایز می کند.
برای تعیین تخصص حسابرس در صنعت به روش زیر عمل می کنیم :(باد آوار نهندی و خانقاه،۱۳۹۲).
کل دارایی های تمام صاحبکاران یک موسسه خاص در صنعت خاص تقسیم بر مجموع دارایی های صاحبکاران در این صنعت.
۱-۸-۲) متغیر وابسته
ضریب واکنش سود(ERC):
دراین تحقیق جهت ارزیابی ضریب واکنش سود از مدل زیر استفاده می شود:(مرادی و همکاران،۱۳۸۹).
(۱-۵) ARi,t = β ۰ + β۱ UEi,t + ei,t
ARi,t: بازده غیرعادی سهم iدرسال انتشار واعلان سود
β۱ : ضریب واکنش سود
UEi,t: سودغیرمنتظره
: ei,t خطای تصادفی
محاسبه ARi,t به این صورت خواهد بود:
از آنجایی که نمی توان گفت، اطلاعات مربوط به سود شرکت ها، دقیقاً در چه تاریخی در اختیار استفاده کنندگان قرار گرفته است و با توجه به محدودیت در افزایش یا کاهش قیمت در طول روز و وقفه های معاملاتی طولانی در بورس اوراق بهادار تهران، امکان محاسبه بازده غیرعادی سهام به صورت هفتگی یا ماهانه حول و حوش تاریخ اعلان سود، وجود ندارد، در این تحقیق، بازده غیرعادی سهام به صورت سالانه پس از پایان سال مالی شرکت ها (یعنی در سال انتشار و اعلان سود) محاسبه خواهد شد.
منظور از بازده غیرعادی هر سهم، عبارت است از تفاوت بازده واقعی و بازده مورد انتظار آن سهم.
در این پژوهش از مدل بازده تعدیل شده بازار استفاده شده است. طبق این مدل فرض می شود بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است. از این رو خواهیم داشت:
(۱-۶) E(Ri,t) = E(Rm)
باتوجه به توضیحات یاد شده،بازده غیرعادی نیز به شرح زیر است:
(۱-۷) ARi ,t = Ri,t _ R m
در اینجا فرض می شود بازده مورد انتظار، برای تمام اوراق بهادار مشابه است و بازده هر ورقه بهادار مشابه بازده بازار است.
بازده بازار به صورت زیر محاسبه شده است:
(۱-۸) Rm,t
که Iشاخص کل قیمت بازار سهام عادی اعلان شده توسط بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای سال وIشاخص قیمت بازار در پایان سال است.
بازده واقعی برای هر سهم نیز به صورت زیر محاسبه شده است:
(۱-۹) = Ri,t

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.