انواع خودکار آمدی

یوگی،لاک ودورهیم[۲] (۱۹۹۷)معنی خود کار اومدی عمومی  رو به عنوان اعتماد افرادبه تواناییای  خودشون در فراخواندن انگیزه ،منابع شناختی واعمال لازم واسه حفظ کنترل روی وقایع زندگی معرفی کردن(به نقل از لیندلی وبورگن[۳] ،۲۰۰۲).

شوارزرو همکاران (۲۰۰۵)خود کار اومدی عمومی به معنی باور به صلاحیت مشخصی واسه اینکه از پس کارای تازه بربیاد و از عهده طیف خیلی از موقعتای رقابت بر انگیز یا پرفشاری بربیاد رو از خود کار اومدی  خاص[۴] (مقیدبودن به انجام کار خاص) متفاوت می دونن. اونا ثابت کردن که چیجوری خود کار اومدی عمومی به عزت نفس و کارکرد تحصیلی ونیز ساختارای دیگه مربوطه و اینکه چیجوری این رابطه تموم فرهنگا ونمونها محکم حفظ می شن (کارسیاودکاسو[۵]،۲۰۰۶،به نقل از میرزایی،۱۳۸۶).

 

۲-۱-۱-۳ فرق خود کار اومدی با بقیه شکل های جور واجور باورهای خود

سازه های خود فکر ، عزت نفس ، انتظار کارکرد ومکان کنترل بیشتر با سازه خود مفید بودن اشتباه می شن واگر چه این واژه ها بیشترًبه وسیله مردم عامی به جای همدیگه به کار می رن اما سازه های متمایزی رو ارائه می کنن.

– خود فکر

با اینکه تفاوت مفهومی بین باورای خودکارآمدی وخود فکر در نگاه اول ممکنه دست کم به نظر آید ، اما این دو پدیده های مختلفی رو ارائه می کنن(بندورا،۱۹۸۶). خود فکر اشاره به اتحاد خود آزمایش عمومی نسبت به واکنشا وباورهای خودگوناگون مثل احساسات خود ارزشی وباورهای عمومی از کفایت داره. بر عکس باورهای خودکارآمدی که قضاوتای بافت خاص از قابلیتای فردیه که روند رو واسه رسیدن به هدف تعیین شده سازماندهی واجرا می کنه .

خودکارآمدی به طور اختصاصی تر روی تکالیف وفعالیتها یی که فرد احساس توانایی در انجام اون داره  تمرکز می کنه تا آزمایش کلی تر از اینکه در بعضی کارا چقدر خوب هستین ، آنطورکه در آزمایش از خود فکر دیده می شه. باید توجه شه مقایسه های خود فکر ممکنه شامل گزینه های خود کار اومدی هم باشه ونیز گزینه های مربوط به عزت نفس و ادراکای کلی کفایت رو در بر گیرد (زیمرمن،۲۰۰۵).

– عزت نفس

عزت نفس به عنوان یه جور از باور شامل قضاوت در مورد ارزش خود تعریف شده ، واکنشی عاطفی که نشون میده که یه شخص چه احساسی در مورد خودش داره. این به طور کامل جدا از خود مفید بودن تصوریه که شامل قضاوت شناختی از قابلیتای فردیه (پنتریچ و شانک[۶]، ۲۰۰۲)

درک از عزت نفس ممکنه از درک خود کلی فرد (مثلا فکر) ویا منابع جورواجور دیگه مانند داشتن ویژگیایی که ممکنه کامل واسه اون ارزش قائل شه ، ایجاد شه (بندورا،۱۹۹۷).

پس فردممکنه احساس ارزش کنه . اگرفکر کنه« من فرد خوبی هستم» اگر خود رو در بعضی بخش ها با کفایت تصور کنه دارای ویژگی هایی مهم اجتماعی مانند نوع دوستی و همدلی شه

هر چند عزت نفس مثبت واسه کارکرد انطباقی ، مطلوب وحتی لازمه . مسئله اصلی اینه که عزت نفس با درک خودکارآمدی ربط داره وآیا یه پیش بینی ممتاز از خودکارآمدی واسه کارکرد تحصیلیه .

اثرات تطبیقی خود مفید بودن وعزت نفس بررسی شده که اعتبار خودکارآمدی وعزت نفس رو واسه پیش بینی اهداف شخصی وعملکرد دانشجویان کالج مطالعه کردن. خود مفید بودن یه پیش بین  شاخص در مقایسه با عزت نفس واسه پیشرفت تحصیلیه( زیمرمن، ۲۰۰۵).

دانشجو

– انتظارات  کارکرد

هرچند گفته شده که انتظارات کارکرد واسه فهمیدن رفتار، شاخص ومهمه( بندورا،۱۹۹۷).

تحقیقات نشون داده که باورهای خودکارآمدی واسه رفتار معمولاً پیش بینی بهتری نسبت به انتظار عملکرده (شانک ومیلر[۷]  ،۲۰۰۲).

خودکارآمدی به عنوان توانایی تصوری دانش آموزان در انجام تکالیف خوندن ونوشتن آزمایش شد . در حالیکه انتظار کارکرد درجه بندی دانش آموزان از اهمیت مهارتهای خوندن ونوشتن در رسیدن به نتیجه های جور واجور در شغل ، تلاش اجتماعی ، زندگی خانوادگی وآموزش بود . هرچند خودکارآمدی وانتظار کارکرد واسه متغیر پیشرفت خوندن ۳۲% محاسبه شدولی خودکارآمدی واسه بیشتر این متغیرا ۲۸%بود( زیمرمن[۸] ۱۹۹۵).

دانش آموز

 

– کنترل تصوری

سازه کنترل تصوری[۹] که از تحقیقات اولیه روی مکان کنترل راتر به وجود اومد . به انتظارات  کلی مربوط می شه که در اون یافته های کارکرد با رفتار خود فرد یا با حوادث خارجی کنترل می شه .

این دیدگاه دوگانه کنترل پیشنهاد میده که مکان کنترل داخلی رفتارای خود جهت یافته رو پیشرفت میده . در حالیکه مکان کنترل خارجی از تواناییای  دلیلی فرد جلوگیری می کنه.

درک از کنترل وخودکارآمدی تصوری هر دو در اینکه فرد چیجوری به روش هایی دلیلی در محیط  خود عمل می کنه مشابه هستن .

افراد خودکارآمد وافرادبا مکان کنترل داخلی نسبت به افراد با خودکارآمدی پایین یا کسائی  که مکان کنترلشان بیرونیه رفتار خودجهت یافته بیشتر رو نشون میدن .

با اینکه مانند  تفاوت بین انتظارات کارکرد وخودکارآمدی ، کنترل تصوری در مورد اینکه فردی احساس اطمینان درباره انجام تکالیف خاصی دریافت خاص­ای داره به حساب نمیاد.

هم اینکه بندورا(۱۹۹۷و۱۹۸۶)ارزش ادراکای زمینه زدایی شده از کنترل رو زیر سوال برد . در پشتیبانی از این نتیجه گیری ، اسمیت[۱۰] (۱۹۸۹) دریافت که مکان کنترل پیشرفت در کارکرد تحصیلی رو پیش بینی نمی کنه واضطراب ، دانش آموزان  مضطرب رو که تحت آموزش مهارتای مقابله ای نبوده ان ، کاهش نمی ده .

اضطراب

اگر خودکارآمدی اینجور پیشرفتایی رو پیش بینی می کنه . در واقع قضاوتای خود مفید بودن  از سازه های انتظاری متفاوت هستن . چون اونا تکلیف وبافت خاص هستن وبه طور اختصاصی بر درک توانایی فرد متمرکزه(زیمرمن، ۲۰۰۵).

[۱] . Stoi Kovic & Lat Hense

[۲] . Yugi & Luck & Dorhim

[۳] . Lindely & Borgen

[۴] . Spes Ific Self-Efficacx

[۵] . Carcia & Desaco

[۶] . Pintrich & Schunk

[۷] . Miller

[۸] . Zimmerman

[۹] . Perceived Control

[۱۰] . Smith

99

Related articles

مقاله (حقوق) خود کارآمدی

براساس این نظریه،فرد تو یه نظام علیت سه جانبه بر انگیزه ورفتار خوداثر میذاره. بندورا(۱۹۷۷) اثرات یه بعدی محیط بر رفتار فرد رو که یکی  از مفروضهای مهم روانشناسان رفتار گرا بوده، رد می کنه ، آدما دارای یه جور نظام خود کنترلی ونیروی خود تنظیمی هستن وتوسط اون نظام بر افکار، احساسات ورفتارهای خود […]

Learn More

مدیریت : تفکر سیستمی و یادگیری

از پایهً طرز تفکر خطی (تحلیلی تجزیه­مدار) منتهی به تدوین مدل بسته ی تصمیم ­گیری بدون تعامل با محیط می شه، در حالی که طرز تفکر غیرخطی (سیستمی) منتهی به تدوین مدل باز تصمیم ­گیری با تعامل با محیط می شه. در طرز تفکر خطی، جزیی نگری، تجزیه­مدار، برون بینی و در طرز تفکر غیرخطی […]

Learn More

ارشد : منحنی یادگیری و صرفه‌های مقیاس

مدیران رابطه بین بازخورهاى درون سیستم رو درک و اونا رو تحلیل کنن و سیستم رو مثل یه کل در نظر گیرند. پویایى شناسا از راه مثل سازى فرآیندهاى بازخور به مجموعه اى از قدیمی نمون ها یا قالب ها دست پیدا کردن که در بسیارى از سازمان ها دیده شده ان. هدف این قدیمی […]

Learn More