– سنجش سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک

در این تحقیق سرمایه فکری از طریق مدل پالیک مورد سنجش قرار گرفته است. پالیک مدل اندازه­گیری سرمایه فکری را در سال 1997 مطرح و در سال 1998 آن را توسعه داد و در سال 2000 کامل نمود. پالیک از ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری برای اندازه­گیری سرمایه فکری شرکت­های بورس استرالیا استفاده نمود. چگونگی اندازه­گیری سرمایه فکری و اجزای آن با استفاده از مدل پالیک به طور کامل در فصل سوم توضیح داده می­شود. تاکنون روش­های متعددی برای سنجش و اندازه­گیری سرمایه فکری به وجود آمده است.

شاید دلایل زیر را بتوان عامل برتری مدل پالیک نسبت به سایر مدل­های اندازه­گیری سرمایه فکری دانست:

1)­ روش ضریب ارزش افزوده فکری بسیار ساده و شفاف می­باشد و مبنای استانداردی را برای اندازه­گیری فراهم می­آورد.

2)­ این مدل مبتنی بر هر دو جنبه ارزیابی کارایی و خلق ارزش از دارایی­های مشهود و نامشهود در شرکت   می­باشد.

3) داده­های مورد نیاز برای محاسبه سرمایه فکری در این روش به راحتی از صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت­ها قابل استخراج می­باشد. از این رو، محاسبات قابل تأیید و تصدیق می­باشد.

4) این مدل در تحقیقات و پژوهش­های متعبر خارجی مورد استفاده قرار گرفته است (پالیک، 2000).

2-12- مزایای سنجش سرمایه فکری

سنجش ارزش دارایی­های دانشی سازمان­ها به توجیه سرمایه­گذاری در زمینه سرمایه فکری کمک می­کند. یک دلیل اصلی برای سنجش سرمایه فکری، شناسایی دارایی­های پنهان و توسعه آن­ها به شیوه­ای راهبردی می­باشد تا اهداف سازمانی کسب شود. مزایای سنجش سرمایه­های فکری عبارتند از:

 • شناسایی و طرح­ ریزی دارایی­های دانشی؛
 • شناسایی الگوهای دانش در داخل سازمان؛
 • اولویت ­بندی مباحث حیاتی دانش؛
 • سرعت بخشیدن به یادگیری در داخل سازمان؛
 • شناسایی بهترین اقدام و نشر آن در داخل سازمان از طریق ارائه یک مورد سازمانی قوی برای بهترین اقدام؛
 • پایش منظم ارزش دارایی­ها و یافتن روش­هایی برای افزایش ارزش؛
 • افزایش آگاهی و درک افراد در زمینه این که دانش چگونه روابط بین فردی را ایجاد می­کند؛
 • ایجاد درک و آگاهی در زمینه شبکه­های اجتماعی سازمانی و شناسایی عاملان تغییر؛
 • افزایش میزان نوآوری در سازمان؛
 • افزایش فعالیت­های مشارکتی و ایجاد یک فرهنگ تسهیم دانش؛
 • افزایش ادراک شخصی کارکنان از سازمان و بالا رفتن انگیزه آن­ها،
 • ایجاد یک فرهنگ عملکرد محور.

سنجش سرمایه فکری و اقدامات مربوط به مدیریت دانش منجر به ایجاد مزایایی برای سازمان خواهد شد که به تعیین راهبرد سازمان و طراحی فرآیند کمک می­کند و در نهایت، ایجاد مزیت رقابتی کمک خواهد کرد (حسنوی و رمضان، 1391، 93).

2-13- راه­های توسعه عناصر سرمایه فکری: ( قلیچ لی و دیگران، 1387)

به منظور توسعه سرمایه فکری می­توانیم در حوزه­های زیر اقدامات ذیل را انجام دهیم:

2-13-1- توسعه سرمایه انسانی

1- طراحی چارچوب شایستگی­های کارکنان و مدیران شامل دانش، مهارت­ها و توانایی­هایشان و برنامه­ریزی توسعه آنها مبتنی بر شایستگی

2- طراحی و استقرار نظام جانشین پروری برای کارکنان کلیدی شرکت

3- طراحی سیستم حمایت و تشویق از فکرهای برتر کارکنان به منظور به کارگیری به موقع آن­ها در فرآیندهای عملیاتی شرکت

4- طراحی و استقرار فرآیند مدیریت عملکرد سرمایه انسانی در سطح شرکت

5- مدیریت دانش انسانی در شرکت

2-13-2- توسعه سرمایه ساختاری (سازمانی)

1- افزایش کارایی در زمینه­های منابع انسانی، مواد اولیه، تجهیزات شرکت و طراحی نظام تشویق مبتنی بر آن

2- حذف قوانین و مقرارات دست و پاگیر

3- تلاش به منظور ایجاد یک فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستم­های تشویقی

4- ارزیابی بهره­ وری منابع انسانی و برنامه ریزی بهبود آن در سطح شرکت

2-13-3- توسعه سرمایه ارتباطی (مشتری)

1- طرح ریزی و برنامه ریزی بهبود ارتباط بیرونی با مشتریان، تأمین­کنندگان و سرمایه­گذاران

2- اندازه­گیری وفاداری مشتریان

3- اطّلاع رسانی به کارکنان در زمینه­های بازارهای هدف و نوع مشتریان