شرکت­های کوچک و متوسط: عوامل موثر بر وفاداری مشتریان

عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بنگاه­ها

شرکت­های کوچک و متوسط

تعریف شرکت­های کوچک و متوسط

تعریفواحدوثابتیبرایشرکت­هایکوچکومتوسطوجودنداردوتعاریفموجودازکشوریبهکشوردیگروازیکبخشصنعتیبهبخشصنعتیدیگرتغییرمی­کند.البتهمعیارهاییبرایتعریفشرکت­هایکوچکومتوسطوجودداردکهمهمترین آنهاعبارتندازتعدادکارکنان،سرمایهاولیه،میزانفروش،میزاندرامد.درکشورهایاروپایی درصورتیکهتعدادکارمندانیکشرکتکمتراز٢۵٠نفروفروشسالانهانکمتراز۴٠میلیونیورو باشد،جزءشرکت­هایکوچکومتوسطمحسوبمیشوند. امادرچین تعدادکارمندکمتراز١۵۵نفروسرمایه٣٠میلیوندلار(جم، ۲۰۰۳). در زیر تعریف برخی از کشورها را آورده ایم.

جدول ‏۲‑۱۰ مقایسه تعریف شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف (منبع: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

نام کشور تعریف صنایع کوچک و متوسط معیار تعریف
اتریش بنگاهی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۲۵۰ نفر باشد بنگاه کوچک و متوسط به حساب می آید مطابق این تعریف بنگاهی که تعداد کارکنان آن کمتر از ۵۰ نفر باشد بنگاه کوچک و بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه متوسط می باشد . تعداد کارکنان
چین معمولا به بنگاههایی با کمتر از ۱۵۵نفر پرسنل و سرمایه ۳۰ میلیون بنگاه کوچک و متوسط می باشد . تعداد کارکنان و سرمایه اولیه
اندونزی تعداد کارکنان کمتر از ۱۰۰ نفر تعداد کارکنان
ژاپن تعداد کارکنان کمتر از ۳۰۰ نفر یا میزان دارایی کمتر از ۱۰ میلیون ین این رقم در مورد عمده فروشی ها، ۵۰ نفر پرسنل و میزان دارایی کمتر از ۳۰ میلیون ین و در مورد خرده فروشی ها تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر و میزان دارایی کمتر از ۱۰ میلیون ین می باشد . تعداد کارکنان و ارزش دارایی
کره در بنگاههای تولیدی کارکنان کمتر از ۳۰۰ نفر و در بنگاههای خدماتی تعداد کارکنان کمتر از ۲۰ نفر تعداد کارکنان
مالزی میزان گردش مالی سالانه کمتر از ۱۵۰ میلیون رینگیت مالزی و تعداد کارکنان کمتر از ۱۵۰ نفر میزان گردش مالی و تعداد کارکنان
فیلیپین تعداد کارکنان کمتر از ۲۰۰ نفر و میزان دارایی کمتر از ۴۰ میلیون میزان دارایی و تعداد کارکنان
سنگاپور در بنگاههای تولیدی ارزش دارایی های ثابت کمتر از ۱۲ میلیون دلار سنگاپور و بنگاههای خدماتی تعداد پرسنل کمتر از ۱۰۰ نفر میزان دارایی و تعداد کارکنان
چین تایپه در بنگاههی تولیدی سرمایه پرداخت شده کمتر از ۴۰ میلیون و مجموع دارایی های کمتر از ۱۲۰ میلیون و در موسسات تجاری، حمل و نقل و خدمات فروش کمتر از ۴۰ میلیون سرمایه پرداخت شده دارایی ها و فروش
تایلند در صنایع کاربر تعداد کارکنان کمتر از ۲۰۰ نفر در صنایع سرمایه بر میزان سرمایه کمتر از ۱۰۰ میلیون بات تعداد کارکنان و سرمایه

 

در ایران تعریف واحدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود ندارد و هر سازمانی تعریفی برای خود ارایه داده است. بر اساس تعریف وزارت صنایع و معادن قبل از ادغام با وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش صنعت کشور و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی بنگاه‌های کوچک و متوسط روستایی بنگاه‌های کمتر از ۵۰ نفرکارگر را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر می‌گرفتند. وزارت تعاون نیز بر حسب مورد، تعاریف وزارت صنعت و مرکز آمار ایران را بکار می‌برد. مرکز آمار ایران، مطابق کتاب آمار سال ۱۳۷۸ کسب و کارها را به چهار گروه طبقه بندی کرده است: کسب و کارهای ۹ـ۱ کارگر، ۴۹ـ۱۰ کارگر، ۹۹ـ۵۰ کارگر و بیش از ۱۰۰ نفر کارگر. هر چند این طبقه بندی با طبقه بندی اتحادیه اروپا از بنگاه­هایکوچک و متوسط شباهت دارد  اما مرکز آمار ایران فقط کسب و کارهائی با کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار را بنگاههای کوچک و متوسط محسوب می‌کند و سایر کسب و کارها را « کارخانجات صنعتی بزرگ» قلمداد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز کسب و کارهای زیر ۱۰۰ نفر نیروی کار را به عنوان بنگاه‌های کوچک و متوسط تلقی می‌کند.

اهمیت شرکت­های کوچک و متوسط

شرکت­های کوچک و متوسط بویژهدرکشورهاییکهاقتصادانهاکمترتوسعهیافتهاست،ازاهمیتخاصیبرخوردارند. اینشرکت­هانیرویکاربالاییراجذبکردهوقسمتبزرگیازبخشخصوصیراتشکیلمیدهندازاینرویکیازراه­هایبهبودوضعیتاقتصادیکشورهایدرحالتوسعهوکمتر توسعهیافته،توجهبیشتربهگسترشوتوسعهصنایعکوچکمیباشد(مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوس آرام[۱]، ۲۰۰۱).

حدود ۹۹ درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌های کوچک و متوسط تشکیل می‌دهند و درحدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کشورها متعلق به این بنگاه‌هاست.

نگاهی کوتاه به ساختار نظام اقتصادی کشورهای مختلف ما را با اهمیت و جایگاه شرکتها و بنگاههای کوچک و متوسط بیشتر آشنا می کند. درخصوص اهمیت این شرکتها، همین بس که حداقل ۳/۲ میلیون موسسه کوچک و متوسط در آلمان وجود دارد که تعداد کارکنان آنها ۲۰ میلیون نفر است و ۷۰ درصد کل شاغلان این کشور را در خود جای داده اند.

در ایالات متحده نیز حدود ۲۵ میلیون بنگاه کوچک وجود دارد که بیش از ۵۰ درصد از نیروی کار بخش خصوصی را دراختیار دارد. این بنگاهها به تنهایی نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تامین کرده و ۹۶ درصد از کل صادرات این کشور نیز توسط این شرکتها تولید می شوند. (خانه کارآفرینی ایران، ۱۳۹۰)

در حال حاضر ۸۹۹۹۱ صنایع کوچک و متوسط در ایران مشغول به فعالیت هستند،‌این تعداد با اشتغال بیش از ۳ میلیون نفر و با متوسط سرمایه گذاری بیش از ۴۷ میلیارد ریال در هر واحد و سرمایه بیش از ۴۲۵۵۵۰۲ میلیارد ریال از اهمیت بالایی برخوردارند.(سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، ۱۳۹۱)

[۱] Asian And Pacific Center Of Technology

Related articles