عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­ها

شركت­هاي كوچك و متوسط

تعريف شركت­هاي كوچك و متوسط

تعريفواحدوثابتيبرايشركت­هايكوچكومتوسطوجودنداردوتعاريفموجودازكشوريبهكشورديگروازيكبخشصنعتيبهبخشصنعتيديگرتغييرمي­كند.البتهمعيارهاييبرايتعريفشركت­هايكوچكومتوسطوجودداردكهمهمترين آنهاعبارتندازتعدادكاركنان،سرمايهاوليه،ميزانفروش،ميزاندرامد.دركشورهاياروپايي درصورتيكهتعدادكارمندانيكشركتكمتراز٢٥٠نفروفروشسالانهانكمتراز٤٠ميليونيورو باشد،جزءشركت­هايكوچكومتوسطمحسوبميشوند. امادرچين تعدادكارمندكمتراز١٥٥نفروسرمايه٣٠ميليوندلار(جم، 2003). در زير تعريف برخي از كشورها را آورده ايم.

جدول ‏2‑10 مقايسه تعريف شركت هاي كوچك و متوسط در كشورهاي مختلف (منبع: موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني)

نام كشور تعريف صنايع كوچك و متوسط معيار تعريف
اتريش بنگاهي كه تعداد كاركنان آن كمتر از 250 نفر باشد بنگاه كوچك و متوسط به حساب مي آيد مطابق اين تعريف بنگاهي كه تعداد كاركنان آن كمتر از 50 نفر باشد بنگاه كوچك و بين 50 تا 250 نفر بنگاه متوسط مي باشد . تعداد كاركنان
چين معمولا به بنگاههايي با كمتر از 155نفر پرسنل و سرمايه 30 ميليون بنگاه كوچك و متوسط مي باشد . تعداد كاركنان و سرمايه اوليه
اندونزي تعداد كاركنان كمتر از 100 نفر تعداد كاركنان
ژاپن تعداد كاركنان كمتر از 300 نفر يا ميزان دارايي كمتر از 10 ميليون ين اين رقم در مورد عمده فروشي ها، 50 نفر پرسنل و ميزان دارايي كمتر از 30 ميليون ين و در مورد خرده فروشي ها تعداد كاركنان كمتر از 50 نفر و ميزان دارايي كمتر از 10 ميليون ين مي باشد . تعداد كاركنان و ارزش دارايي
كره در بنگاههاي توليدي كاركنان كمتر از 300 نفر و در بنگاههاي خدماتي تعداد كاركنان كمتر از 20 نفر تعداد كاركنان
مالزي ميزان گردش مالي سالانه كمتر از 150 ميليون رينگيت مالزي و تعداد كاركنان كمتر از 150 نفر ميزان گردش مالي و تعداد كاركنان
فيليپين تعداد كاركنان كمتر از 200 نفر و ميزان دارايي كمتر از 40 ميليون ميزان دارايي و تعداد كاركنان
سنگاپور در بنگاههاي توليدي ارزش دارايي هاي ثابت كمتر از 12 ميليون دلار سنگاپور و بنگاههاي خدماتي تعداد پرسنل كمتر از 100 نفر ميزان دارايي و تعداد كاركنان
چين تايپه در بنگاههي توليدي سرمايه پرداخت شده كمتر از 40 ميليون و مجموع دارايي هاي كمتر از 120 ميليون و در موسسات تجاري، حمل و نقل و خدمات فروش كمتر از 40 ميليون سرمايه پرداخت شده دارايي ها و فروش
تايلند در صنايع كاربر تعداد كاركنان كمتر از 200 نفر در صنايع سرمايه بر ميزان سرمايه كمتر از 100 ميليون بات تعداد كاركنان و سرمايه

 

در ايران تعريف واحدي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود ندارد و هر سازماني تعريفي براي خود ارايه داده است. بر اساس تعريف وزارت صنايع و معادن قبل از ادغام با وزارت بازرگاني به عنوان متولي بخش صنعت كشور و وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط روستايي بنگاه‌هاي كمتر از 50 نفركارگر را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در نظر مي‌گرفتند. وزارت تعاون نيز بر حسب مورد، تعاريف وزارت صنعت و مركز آمار ايران را بكار مي‌برد. مركز آمار ايران، مطابق كتاب آمار سال 1378 كسب و كارها را به چهار گروه طبقه بندي كرده است: كسب و كارهاي 9ـ1 كارگر، 49ـ10 كارگر، 99ـ50 كارگر و بيش از 100 نفر كارگر. هر چند اين طبقه بندي با طبقه بندي اتحاديه اروپا از بنگاه­هايكوچك و متوسط شباهت دارد  اما مركز آمار ايران فقط كسب و كارهائي با كمتر از 50 نفر نيروي كار را بنگاههاي كوچك و متوسط محسوب مي‌كند و ساير كسب و كارها را « كارخانجات صنعتي بزرگ» قلمداد مي‌كند. بانك مركزي ايران نيز كسب و كارهاي زير 100 نفر نيروي كار را به عنوان بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تلقي مي‌كند.

اهميت شركت­هاي كوچك و متوسط

شركت­هاي كوچك و متوسط بويژهدركشورهاييكهاقتصادانهاكمترتوسعهيافتهاست،ازاهميتخاصيبرخوردارند. اينشركت­هانيرويكاربالاييراجذبكردهوقسمتبزرگيازبخشخصوصيراتشكيلميدهندازاينرويكيازراه­هايبهبودوضعيتاقتصاديكشورهايدرحالتوسعهوكمتر توسعهيافته،توجهبيشتربهگسترشوتوسعهصنايعكوچكميباشد(مركز تكنولوژي آسيا و اقيانوس آرام[1]، 2001).

حدود 99 درصد از بنگاه‌ها را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و درحدود نيمي از توليد ناخالص داخلي كشورها متعلق به اين بنگاه‌هاست.

نگاهي كوتاه به ساختار نظام اقتصادي كشورهاي مختلف ما را با اهميت و جايگاه شركتها و بنگاههاي كوچك و متوسط بيشتر آشنا مي كند. درخصوص اهميت اين شركتها، همين بس كه حداقل 3/2 ميليون موسسه كوچك و متوسط در آلمان وجود دارد كه تعداد كاركنان آنها 20 ميليون نفر است و 70 درصد كل شاغلان اين كشور را در خود جاي داده اند.

در ايالات متحده نيز حدود 25 ميليون بنگاه كوچك وجود دارد كه بيش از 50 درصد از نيروي كار بخش خصوصي را دراختيار دارد. اين بنگاهها به تنهايي نيمي از توليد ناخالص داخلي ايالات متحده را تامين كرده و 96 درصد از كل صادرات اين كشور نيز توسط اين شركتها توليد مي شوند. (خانه كارآفريني ايران، 1390)

در حال حاضر 89991 صنايع كوچك و متوسط در ايران مشغول به فعاليت هستند،‌اين تعداد با اشتغال بيش از 3 ميليون نفر و با متوسط سرمايه گذاري بيش از 47 ميليارد ريال در هر واحد و سرمايه بيش از 4255502 ميليارد ريال از اهميت بالايي برخوردارند.(سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، 1391)

[1] Asian And Pacific Center Of Technology