پایان نامه درباره بیمه

 

عقد و ایقاع

به طور کلی معاملات (غیر از عبادات) به دو دسته تقسیم می­شوند؛ عقد و ایقاع.

2-3-1- عقد

عقد عبارت است از این­که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن­ها باشد.

2-3-2- ایقاع

اگر امری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطه یک طرف باشد، در این صورت برای تصرف یک طرف به قبول طرف دیگر نیاز نباشد، به آن ایقاع می­گویند. به عنوان مثال فردی که طلب­کار است و بخواهد از طلب خود صرف نظر کند، در این­ صورت سلطه امر مربوط به خود اوست و فرد دیگری در آن دخیل نیست و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد. بر این اساس بیمه، تصرف در سلطه دو طرف است: بیمه­گر و بیمه­گذار و در نتیجه بیمه عقد است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

لازم به یادآوری است که هر معامله­ای که انجام می­شود لازم نیست که در یکی از اشکال عمومی معاملات مانند بیع، اجاره، وکالت، ودیعه و … قرار گیرد؛ بلکه در صورتی که اصول صحت عقد و معاملات بر آن حاکم باشد، صحیح است. در این بین لازم به یادآوری است که در باب بیمه اگر عوضین مال در نظر گرفته شود و یک طرف عوض، مبلغ مجهولی است که بیمه­گر در صورت بروز خسارت یا وقوع حادثه، پرداخت خواهد کرد و طرف دیگر مبلغ معلومی است که بیمه­گزار می­پردازد که در بعضی اقسام بیمه مانند بیمه عمر همین هم مجهول است، از نظر فقهی قابل توجیه نیست؛ زیرا یکی از شروط صحت معامله غرری نبودن است.

فقها در باب بیمه بیان می­نمایند که در معامله بیمه آن­چه که از طرف بیمه­گر به بیمه­گزار می­رسد پول نیست که مجهول باشد؛ بلکه آن چه که بیمه را امری معقول و مشروع می­کند، نفس تعهد بیمه­گر است. این تعهد بیمه­گر برای بیمه­گزار ارزش دارد و در صورت نبود بیمه­گر، بیمه­گزار همیشه با نوعی اضطراب همراه خواهد بود. بیمه­گزار به دنبال کسی است که در مقابل بروز خسارت، به او اطمینان بدهد. در واقع کار بیمه­گر ایجاد تامین و امنیت خاطر برای بیمه­گزار است و این عمل ارزش دارد. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-3-3- ایجاب و قبول

ایجاب کننده آن است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می­گیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش را می­پردازد. منظور اصلی، مبادله آن چیزی است که نزد ایجاب کننده است. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. می­تواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز می­توان گفت که بیمه، معامله­ای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. هم­چنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است[1].

2-3-4- عقد لازم و جایز

عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمی­تواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشت­پذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟

عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر این­که دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمه­گر یا بیمه­گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)

[1] قرآن کریم