عملکرد مالی زنجيره تأمين

مواردی همچون پيچيدگي دنيای کسب و کار، تحولات اقتصادی، شدت رقابت، تکنولوژی های جدید و سرعت تغيير نيازهای مشتریان، سازمانهای کنوني را مجبور ساخته از مزایایي چون جریان سریع اطلاعات، تصميم گيری گروهي، هماهنگي هرچه بيشتر با شرکای تجاری و همه جانبه نگری بهره گيرند. وجود این تحولات را مي توان در مبحثي با عنوان زنجيره تامين مشاهده نمود که هدف اصلي خود را ، “دستيابي به حداکثر ارزش” بيان کرده اند(فارسیجانی و همکاران ،1390،ص78).

پس مي توان گفت که با توجه به شروع و رشد فزاینده رقابت بين شرکت ها در بازارهای جهاني از دهه نود ميلادی ، شرکتها جهت دستيابي به توان رقابتي بيشتر به دنبال افزایش رضایت مشتریان و بهبود کارایي کسب و کار خود هستند  و به این امر زماني مي توان دست یافت که عملکرد و کارایي مدیریت زنجيره تأمين )که به دنبال ارائه حداکثری ارزش به مشتری است(، افزایش یابد(Li et al.,2006,p108) مقصود از عملکرد زنجيره تأمين، توليد محصول با هزینه کمتر و تحویل به موقع محصول به مشتری  و افزایش رضایت مشتری مي باشد(Li et al.,2006,p110)  برای عملکرد زنجيره تأمين، مدلها و شاخصهای متفاوتي همچون روش ارزیابي عملکرد سنتي، روش ارزیابي عملکرد جهاني، مدل ارزیابي مبتني بر کارت امتياز متوازن  ،کاپلان و نورتون [1] مدلSCOR و مدل های ، مدل سه سطحي ، مدل کارایي/پاسخگویي  خاص هر زنجيره تأمين مطرح شده است. در این تحقيق سعي شده است با مرور تحقيقات پيشين، مجموعه ای از شاخصهای مالي مطرح شده در زنجيره تأمين را استخراج کرده و از آنها به عنوان مؤلفه های اصلي تحقيق در زمينه بهبود عملکرد مالي استفاده کنيم. جدول 1نشاندهنده مؤلفه های انتخابي عملکرد مالي زنجيره تأمين مي باشد. (فارسیجانی و همکاران ، 1390،ص 79).

حافظ[2] و همکارانش، به تحليل رابطه مدیریت دانش و یادگيری سازماني در زنجيره تأمين پرداخته اند. در این تحقيق، مدیریت دانش و فرآیندهای آن به صورت مجزا در رابطه با یادگيری سازماني مورد تحليل قرار نگرفته است. تحقيق گولد و همکارانش، نمایانگر رابطه مستقيم و مثبت ميان زیرساختها و توانایيهای فرآیندی مدیریت دانش و متغيرهای عملکردی کسب و کار مي باشد. شاو و همکارانش با تاکيد ویژه بر روی تسهيم اطلاعات، به دنبال بررسي رابطه مثبت مدیریت دانش با عملکرد زنجيره بوده اند. آنها این تحقيق را در صنعت خودرو و در بخش قطعات خدماتي جهت بهبود فرآیند سفارش دهي برای این قطعات انجام داده اند. تحقيق ليو و تسایي [3]نيز بر رابطه مثبت فرآیندهای مدیریت دانش بر بهبود 5 تا 13 درصدی در ابعاد مشتری محوری، مالي و فرآیندهای داخلي کسب و کار و 13 تا 15 درصدی در بعد یادگيری و رشد سازماني، اشاره دارند. عباسي و مکي نيز در تحقيق توصيفي خود و بدون اشاره به ابعاد نوآوری را یکي از عوامل اساسي در پياده سازی و اجرای مدیریت دانش مي دانند  همچنين تحقيق کيسلينگ[4] و همکارانش اشاره به رابطه مثبت فرآیندهای مدیریت دانش بر خروجيهای سازماني )افزایش دارایي های غير ملموس ولي مشهود(  همچون نوآوری سازماني،  بهبود محصول و بهبود منابع انساني داردتحقيق دیگر، تحقيق کریگهت[5] و همکاران است که با هدف بررسي تأثير استراتژی نوآوری هزینه، دانش و عمل در زنجيره تأمين بر روی عملکرد شرکت صورت گرفته است. علاوه بر این فوگيت[6] و همکارانش در یک مطالعه تجربي، رابطه مثبت فرآیندهای مدیریت دانش با فرآیندهای عملياتي و سازماني و لجستيکي رابررسي کرده اند.

از طرفي دیگر تحقيق خاصي در مورد بررسي رابطه نيروهای رقابتي یک صنعت با افرایش قدرت نوآوری سازماني و تأثير همزمان انها بر کاربرد دانش و عملکرد زنجيره تأمين مشاهده نشده است که همين امر نشاندهنده جنبه نوآورانه این تحقيق است. حال در این تحقيق به دنبال این هستيم که کداميک از مؤلفه های موجود در ابعاد نيروهای رقابتي صنعت خودرو سازی، محرکهای نوآوری سازماني، کاربرد دانش و عملکرد مالي زنجيره تأمين دارای اهميت هستند و نحوه اثر گذاری نيروهای رقابتي صنعت بر محرکهای نوآوری در یک سازمان و تأثير همزمان آن دو، بر مؤلفه های کاربرد دانش و عملکرد مالي زنجيره تأمين به چه ميزاني است. (رجب زاده و همکاران ، 1389،ص 62 ).

[1] KUPLAN & NORTON

[2] HAFEZ

[3] LIO & TESAEE

[4] KISLING

[5] KERIGHET

[6] FOGIT

LEAD TIME