عوامل مالی و غیر مالی موثر بر عرضه عمومی اولیه

2-10-1 عوامل مالي

تاثير عوامل مالي متعددي بر بازده كوتاه مدت سهام جديد توسط محققين سرتاسر جهان مورد بررسي و آزمون واقع شده است، به طور مثال: نسبت­هاي مالي شركت، فروش شركت، ريسك، رشد فروش شركت، سرمايه شرك ، نرخ تورم و عوامل اقتصادي، توان نقد شوندگي شركت، هزينه­هاي انتشار و ….

 

2-10-2عوامل غير مالي

كه توسط ساير محققان بررسي و از عوامل غير مالي موثر بر عملكرد كوتاه مدت يا پيشنهاد شده است را مي توان به دو گروه تقسيم بندي كرد گروه اول آنهايي كه جزء ويژگي­هاي شركت جديدالورود است و گروه دوم آن عوامل غير مالي كه شرايط بيروني شركت را در برگرفته و شركت جديدالورود تحت تاثير اين شرايط قرار مي گيرد. كه در اين تحقيق شهرت موسسه حسابرسي از عوامل غير مالي است كه جزء شرايط بيروني شركت مي باشد و نوع مالكيت دولتي و خصوصي نيز جزء خود ويژگي هاي خود شركت مي باشد.

در ذيل به تعدادي از اين عوامل اشاره شده است:

سن شركت، ساختار مالكيت (ميزان مالكيت تملك سرمايه)، موسسه كارگزاري، شهرت موسسه حسابرسي رسيدگي كننده به صورت­هاي مالي، روش­هاي انجام عرضه عمومي اوليه و …..

در بازار IPO همواره محققين گوناگوني تاثير اين عوامل را بر عملكرد كوتاه مدت سرمايه­هاي مختلف مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرارداده اند. در تحقيق حاضر نيز سعي شده با توجه به شرايط حاكم در بورس اوراق بهادار تهران و موارد مهم از ديدگاه سرمايه گذار براي تصميم گيري اين عوامل مالي و غير مالي انتخاب و در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گيرد (یعقوب نژاد و تاجیک نیا 1388، 59).

 

2-11- عرضه اولیه و مسئولیت ناشران در افشای اطلاعات

اطلاعات ارزشمندترين دارايی در بازار اوراق بهادار است به نحوی که برخورداری از اطلاعات صحيح، سريع و به موقع منجر به کسب بازده مناسب از بازار می شود و اعتماد سرمايه گذاران را به بورس دو چندان می کند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سريع بر قيمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارايی بازار دارد. در يک بازار کارا قيمت اوراق بهادار منعکس­کننده تمام اطلاعات موجود در بازار است و به ارزش ذاتی آن اوراق نزديک می باشد. به بيان ديگر ويژگی مهم بازار کارا اين است که قيمت تعيين شده در بازار شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است.

همواره رابطه تنگاتنگي بين كارايي بازار سرمايه و قوانين و مقررات كشورها وجود دارد. قوانين و مقررات در کشورهايی مانند ايران كه داراي نظام حقوقي موضوعه هستند در رسيدن به چنين بازاري بسيار موثر خواهند بود. در مواردی كه نظام حقوقي ابزارهاي نظارتي لازم را در اختيار دستگاه نظارتي بازار سرمايه قرار داده است، شاهد كارايي اطلاعاتي در بازار سرمايه و موفقيت در جلب اعتماد فعالان بازار سرمايه، افزايش پراكندگي مالكيت شركت­ها و سهولت جمع آوري سرمايه لازم از طريق وجوه خرد سرمايه گذاران حقيقي هستيم.

قانون بازار اوراق بهادار به منظور دستيابی به يك بازار كارا، اولين و حداقل مقررات لازم جهت تحقق چنين هدفي را وضع نموده است. اين قانون با توجه به منافع افشاي اطلاعات، شركت­ها را ملزم به انتشار اطلاعات ضروري در بازارهاي اوليه و ثانويه نموده و دراين راستا مقرراتی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نيز تصويب شده است. هرچند تمام شرکت­های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به افشای اطلاعات می باشند اما اثرگذاری افشای مطابق با مقررات، درهنگام عرضه های اوليه بسيار مشهود است، از اهميت به سزايی برخوردار است و منجر به قيمت گذاری صحيح و منطبق با واقع سهام عرضه شده در بورس می شود. عرضه اوليه مقطعی است که درآن برای اولين بار سهام در بورس عرضه             می­شود و قيمتی که در اين مرحله کشف می شود اگر بر اساس تمام اطلاعات حاکم بر ورقه بهادار باشد موجب حفظ حقوق سرمايه گذاران می شود. در غير اينصورت استفاده از اطلاعات نهانی توسط صرفاً برخی از افراد منجر به کاهش اعتماد به بازار سرمايه و تضرر بسياری از خريداران سهام در عرضه­های اوليه می­شود (ابراهیمی 1389، 24).