عوامل موثر بر بازدهي

سرمايه گذاري در سهام تابع عوامل ميزان بازدهي و مقايسه ساير داراييها مي­باشد. بازدهي سهام    مي­تواند به عوامل متعددي بستگي داشته باشد و استفاده از اين عوامل با توجه به ارتباط اين عوامل با موضوع تحقيق بوده است. بطور كلي اين عوامل را مي­توانيم به دو گروه كلي تقسيم كنيم (ربيعی، 1383):

گروه اول عواملي را در بر مي­گيرد كه سود نقدي و مزاياي پرداختي را تحت تاثير قرار ميدهد. برخي از اين عوامل كه سود نقدي را تحت تاثير قرار مي دهند بشرح ذيل هستند:

سود نقدي و كارآيي بنگاه يكي از عوامل مهم در اين گروه مي­باشند. كارآيي بنگاه مستقيما به مديريت آن وابسته است. چگونگي مديريت بنگاه تاثير روشني بر كارايي فعاليت هاي توليدي و تجاري سودآوري قدرت و سلامت مالي و امكانات رشد بالقوه بنگاه دارد.

معافيت هاي مالياتي از ديگر عوامل موثر بر سود بنگاه استو معافيت هاي مالياتي بازدهي سهام را از دو جنبه تحت تاثير قرار مي دهند. معافيت مالياتي بيشتر از يك طرف موجب افزايش سود بنگاه شده و از طرف ديگر ماليات كمتر بر سرمايه گذاري در ساير دارايي هاي مالي موجب افزايش تقاضاي سرمايه گذاري در سهام مي گردد كه اين عامل نيز اثر خود را در افزايش قيمت سهام نشان مي دهد.

ظرفيت بازار و نوع كالاي توليدي شركت نيز به نوبه خود سود شركت را تحت تاثير قرار مي دهند. هرچه ظرفيت بازار براي كالايي كه شركت توليد مي كند بيشتر باشد ميزان فروش آن بنگاه بيشتر بوده لذا درآمد و سود بنگاه بيشتر خواهد بود. همچنين سود جاري و آينده شركت تا حد زيادي تحت تاثير اوضاع و شرايط اقتصادي حاكم بر كشور نيز مي باشد.

عامل ديگري كه سود بنگاه را، بخصوص در مورد شركت هاي فعال كشورمان تحت تاثير قرار مي دهد٬ ميزان وابستگي آنان به ارز مي باشد. از آنجايي كه شركت براي ادامه فعاليت خود ناچار است كه مواد اوليه مورد نيازش را از بازارهاي خارجي تهيه كند لذا وابستگي كمتر در اين زمينه نيز سود بنگاه را تحت تاثير قرار مي دهد. اين عامل به خاطر نوسان قيمت ارز در کشور و تعديلات مربوط به تسعير نرخ ارز و از سوی ديگر محدوديتهای بين المللی که باعث کاهش تعداد منابع دسترسی و بالطبع قيمتهای بالاتری که برخی از تامين کنندگان درخواست می کنند، به وجود می آيد.

اندازه شركت نيز از جمله عوامل ديگري است كه توجه متخصصين را به خود جلب كرده است از آنجايي كه شركت هاي بزرگ به منابع مالي ارزانتري دسترسي دارند از كارآيي و سود دهي بيشتري برخوردار هستند.

گروه دوم كه نرخ بازدهي را تحت تاثير قرار مي دهد شامل عواملي است كه بر قيمت سهام موثر هستند. نرخ بازدهي سهام علاوه بر سود و مزاياي پرداختي تحت تاثير قيمت سهام نيز مي باشد. قيمت سهام نيز تابع عوامل متعددي است. برخي از اين عوامل بطور مختصر ذيلا ارائه شده است:

روند آينده اقتصادي (انتظارات سهامداران) قيمت سهام را مستقيما تحت تاثير قرار مي­دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتي اقتصاد خوشبين باشند تقاضاي خريد سهام خود را افزايش مي­دهند كه تقاضاي بيشتر براي خريد سهام موجبات افزايش قيمت سهام را فراهم مي سازد و برعكس.

كيفيت تركيب سهامداران نيز از جمله عواملي است كه قيمت سهام را تحت تاثير خود قرار مي­دهد. بسته به اينكه اكثريت سهامداران بازار سهام كداميك از گروههاي سرمايه گذاران كم تحرك سرمايه گذاران حرفه اي و سفته بازان باشند تغييرات قيمت سهام متفاوت خواهد بود

قابليت نقد پذيري سهام نرخ تورم چگونگي توزيع درآمد نحوه قيمت گذاري سهام و ميزان عرضه سهام كه تحت تاثير عوامل اقتصادي و غيراقتصادي است قيمت سهام را متاثر مي سازد.

از عوامل ديگري كه سود و مزاياي پرداختي و قيمت سهام را تحت تاثير قرار مي دهد ميتوان به عوامل فرهنگي سياسي اقتصادي فني و تكنولوژيك اشاره نمود.