مدل اقتصادی هزینه­یابی کیفیت

هر چه سازمان هزينه بيشتري بر روي پيشگيري و ارزيابي لحاظ نمايد، مقدار شكست داخلي و خارجي آن كاهش مي­يابد، اما بين نحوه هزينه­كردن و كاهش متقابل اين هزينه­ها ارتباط خطي وجود ندارد و در يك نقطه اين دو منحني به نقطه بهينه خود مي­رسند و از آن به بعد تأثير معكوس خواهد داشت. اين روند در مورد شركت هاي با فرآيندهاي سنتي و شركت­هاي با فرآيندهاي در حال توسعه متفاوت مي­باشد. در زير به توضيح اين روند در دو نوع شركت مذكور مي­پردازيم:

2-18-1- شركت­هاي با فرآيند سنتي

در اين شركت­ها، امكان رسيدن به كيفيت ۱۰۰ درصد و انطباق كامل محصول با مشخصه­هاي مورد نظر از طريق اعمال فعاليت­هاي ارزيابي و پيشگيرانه وجود ندارد و در هر صورت درصدي عدم انطباق براي محصول در مقايسه با آنچه بايد مطابق آن باشد، وجود خواهد داشت.

نمودار 2-2، رابطه بين ميزان هزينه­هاي صرف شده براي هزينه­هاي ارزيابي و پيشگيرانه را با هزينه­هاي شكست داخلي و خارجي نشان مي­دهد.

مدل اقتصادی هزینه­ یابی کیفیت
نمودار 2-2- مدل اقتصادي هزينه­هاي كيفيت در شركت­هاي با فرآيند سنتی

 

همان طور كه در نمودار ملاحظه مي­شود، زماني كه هزينه­هاي ارزيابي و پيشگيرانه افزايش يابد، هزينه­هاي شكست و در نتيجه مجموع كل هزينه­هاي كيفيت كاهش مي­يابند، اما اين كاهش دائمي نبوده و در يك نقطه به صورت معكوس عمل مي­كند و باعث افزايش هزينه­ها مي­گردد و در نهايت مي­توان گفت شركت­هاي با فرآيند سنتي نمي­توانند به انطباق ۱۰۰ درصد كيفي برسند.

2-18-2- شركت­هاي با فرآيند در حال توسعه

در اين شركت­ها، رسيدن به كيفيت ۱۰۰ درصد مطابق با آنچه مورد نياز است، امكانپذير مي­باشد. اگر چه در قسمت­هاي انتهايي نمودار، روند افزايش هزينه­هاي ارزيابي و پيشگيرانه نسبت به ابتداي آن بسيار سريع­تر است، اما نهايتا منجر به رسيدن به كيفيت انطباق صد در صد شده و هزينه­هاي شكست داخلي و خارجي به صفر مي رسند كه در نتيجه آن مجموع كل هزينه­هاي كيفيت در نقطه بهينه، معادل هزينه­هاي ارزيابي و پيشگيرانه خواهد بود. نمودار 2-3، رابطه بين هزينه­هاي ارزيابي و پيشگيرانه را با هزينه­هاي شكست داخلي و خارجي نشان مي­دهد:

مدل اقتصادی هزینه­ یابی کیفیت
نمودار 2-3- مدل اقتصادي هزينه­هاي كيفيت در شركت­هاي با فرآيند در حال توسعه

همان طور كه در نمودار مشاهده مي­شود، افزايش در هزينه­هاي ارزيابي و پيشگيرانه سبب كاهش در هزينه هاي شكست داخلي و خارجي شده و نهايتا منجر به صفر شدن آن­ها در نقطه بهينه گشته است. بنابراين در شركت­هاي با فرآيند در حال توسعه جديد مي­توان به انطباق كيفيت صد درصد دست يافت (زنجیردار و دیگران، 1388).

در برخی شرکت­ها حسابداران چنین وانمود می­کنند که تضمین و بهبود کیفیت، زیانی اجتناب­ناپذیر هستند و در نتیجه برای کاهش هزینه و پس اندازهای واقعی با استفاده از طرح­ها و فعالیت­های پیشبردی تلاش می­کنند. از طرف دیگر، مهندسان و متخصصین تضمین کیفیت هم در اجرای عملیات ساده­ای که به نظر حسابداران بسیار فنی، مشکل و پیچیده است دخالت دارند. اینها عوامل مهمی هستند که مانع جمع­آوری و استفاده از اطلاعات کیفی می­شوند. همه کسانی که به بررسی هزینه­ها می­پردازند نا امیدی ناشی از موانع ارتباطی را که حسابداران مدیریت حرفه­ای را از غیر حسابداران متمایز می­کند، تجربه می­کنند. مشکل دیگر آن است که همه حسابداران مدیریت از مفهوم هزینه­یابی کیفیت مطلع نبوده و اطلاعات کسانی هم که با آن آشنا هستند کم است.

یک رکن اساسی در وصول هزینه­های مربوط به امور کیفی آگاهی شرکت از تاریخ، فرهنگ، مردم، فرآیندها و تولیدات است. این امر در ابتدا برای شرکتی که به فعالیت­های هزینه­یابی کیفیت می­پردازد تصوری غیر ضروری نخواهد بود. فعالیت­های هزینه­یابی کیفیت مستلزم دانش کیفی، فنی و حسابداری است، اما معدود افرادی در سازمان­ها از این دانش لازم برخوردارند.

بنابراین فعالیت­های هزینه­یابی باید به شکل مشترک انجام گیرند. اگر حسابداران بخواهند آن را به تنهایی انجام دهند، بسیاری از جزئیات کار را از دست داده و یا توسط افراد، گمراه می­شوند. حسابداران معمولا از کارکنان تضمین کیفیت برای ارزیابی­های خود راهنمایی می­خواهند. از طرف دیگر اگر متخصصین فنی و تضمین کیفیت به تنهایی اقدام به این کار نمایند، ممکن است به عنوان مثال به کشف هزینه­هایی که حسابداران خبره از دید آنان مخفی نگه داشته­اند نائل نشده و در نتیجه هزینه­های جمع­آوری و ارائه شده از اعتبار برخوردار نباشند. علاوه بر این ممکن است آنان از مفهوم حقیقی و یا حساسیت نسبی برخی اطلاعات هزینه­یابی آگاهی نداشته باشند. همچنین ممکن است در تعبیر و تفسیر اطلاعات هزینه­یابی موجود در سیستم هزینه­یابی و مفهوم حقیقی آن نیز مشکل داشته باشند. با این وجود باید به خاطر داشت حسابداران مدیریت همیشه برای ایجاد همه انواع هزینه­ها تحت فشار بوده و اگر هزینه­یابی کیفیت در شرکت­ها کنار گذاشته شود آنان باید بپذیرند که انجام این فعالیت­ها ارزش تلاش را دارد. یکی از عوامل مثبت درگیر کردن ادارات حسابداری در این امر آنست که محاسبات انجام شده توسط آنان معمولا در جلب توجه مدیران به معیارها موثر است. در آینده مدیران مالی شرکت باید بیش از پیش در جمع­آوری هزینه­های کیفیت فعال باشند تا اعتماد مدیران ارشد را نسبت به اعتبار اطلاعات هزینه­یابی کیفیت به عنوان ارزیابی عملکرد کاری افزایش دهند (دیل و پلانک، 1381).