مدل های ارزش نام تجاری:،پایان نامه ارزش ویژه نام تجاری و رفتار خرید مصرف کنندگان

۶مدل های ارزش نام تجاری: بررسی مدلهای چند در حوزه مدیریت نام ونشان تجاری در محیط متلاطم کسب وکار امروز مدیران ارشد به طور فزاینده ای به صورت ساخت و حفظ نام ونشان تجاری به عنوان ضامن کیفیت پایدار مورد ملاحظه قرار گرفته و ازهمین رو کاهش دهنده ریسک عملکرد و سطوحی از تفکیک ارائه […]

۶مدل های ارزش نام تجاری:

بررسی مدلهای چند در حوزه مدیریت نام ونشان تجاری

در محیط متلاطم کسب وکار امروز مدیران ارشد به طور فزاینده ای به صورت ساخت و حفظ نام ونشان تجاری به عنوان ضامن کیفیت پایدار مورد ملاحظه قرار گرفته و ازهمین رو کاهش دهنده ریسک عملکرد و سطوحی از تفکیک ارائه می دهد که به عنوان ارائه دهنده ی ارزش مالی در سازمان مشخص می شود.(آندریوپلوس و گوتنسی ،۲۰۰۰)

مدل آندریوپلوس وگوتنسی [۲۰۰۰] م محققان پیشنهاد می­دهند که سازمان های خلاق نیازمند بسط یک فرهنگ سازمانی هستند که از خلاقیت حمایت نماید،مشوق اصلی راه های نواورانه جهت مواجهه با مسئله و پیداکردن راه حل باشند،خلاقیت را به عنوان یک راه مطلوب دانسته  و نوآوران  را به عنوان مدل مورد ملاحظه قرار دهند. مگارو (۲۹۹۸) بیان داشت که یک جو حامی خلاقیت می بایستی  وجود داشته باشد که انعطاف پذیری و گروه پذیری را تسهیل نمایدجهت تسهیل عملکرد خلاق کارکنان  متعاقب ان حمایت  از بسط  نام ونشان تجاری قوی، این جو مستلزم یک سیستم ارتباطی موثر است که مبادله آزاد اطلاعات را فراهم کند.چهارچوب کاری پیشنهاد می دهد که  یک هویت موثر بر مبنای فرایند نام ونشان تجاری به وسیله سازمان های خلاق  ایجاد می­شود دربرگیرنده مدیریت کارکنان از طریق فرایندهایی است که با ارزش های خلاقیت از آن حمایت می­کند و نهایتا نواوری را تشویق میکند ،انعطاف پذیری و گروه پذیری منابع کافی مکانیزیم بازخوری ،آموزش وحمایت مالی را به عنوان ابزارهایی جهت افزیش خلاقیت ارئه می دهند و ازاین طریق یک نام ونشان تجاری  قوی و معروف راایجاد می­کند.

مدل های ارزش نام تجاری:،پایان نامه ارزش ویژه نام  تجاری و رفتار خرید مصرف کنندگان

 

دیدگاه درونی ایجاد نام و نشان تجاری از طریق سازمانهای خلاق

این مدل ابتدا پیشنهاد می دهد که فعالیت مدیریت کارکنان نیازبه تمرکز روی افزایش خلاقیت کارکنان دارد ازاینرو به عنوان ابتدایی ترین منبع برای رسیدن به موفقیت  نام ونشان تجاری قوی سازمانی در منابع پویا معرفی شده است .

این مدل پیشنهاد می دهد که برای رسیدن بر خلاقیت در سطح سازمانی نیازمند سرمایه گذاری جهت افزایش تفکر خلاق در بین کارکنان هستیم . درمحله دوم خلاقیت تیمی و فردی  می تواند از طریق فرایند قالب نقش ها افزایش یابد. سم ایجاد تمایز در توانایی خلاقیت سازمانی  جهت الهام به افراد با این تفکر که کارهای آنان به طور وسیعی به موفقیت کسب وکار مشتریان کمک کرده است یا اثر مهمی روی کارهای انجام شده در صنعت آنها خواهد شد. به علاوه برای رسیدن حس مالکیت سازمان ها باید مشوق فرهنگی باشند  که هر عضو در پروژه مشوق جایگاه واضحی داشته باشد و نهایتا  سازمان جهت تشویق تشویق کارکنان خلاق باید یک شبکه کار امن را ایجاد نماید. یافته ها نشان داد که قبول فعالیت ها مدیریت کارکنان به شرکت هایی نام ونشان تجاری قوی بیشتر متعهد هستند.نهایتا مدیران سازمان های خلاق به شناخت کارکنانشان به عنوان به عنوان دارایی های کلیه جهت ساخت یک نام ونشان تجاری موفق معروف نیاز دارند وبنابراین نیازمند متمرکز روی همه تلاشهای هستند که محیطی سالم برای افزایش خلاقیت در کارشان ایجاد می نماید.

مدل کرک (۲۰۰۵):

این مدل به بررسی مدیریت موفق نام ونشان تجاری در شرکتهای کوچک ومتوسط می پردازد ،دوستون اصلی استراتژی های بازار یابی عبارتند از:

۱٫تمایز : جدایی پذیری یک محصول از رقبایش

۲٫ارزش افزوده : یک نام ونشان تجاری ایجاد شده برای یک کالا برای مشتریان  نسبت به کالای فاقد نام ونشان تجاری دارای افزوده است کلر(۱۹۹۸) برای ساخت نام ونشان وتجاری قوی به وسیله  شرکتهای کوچک ومتوسط راهبردهای زیررا ارائه کرده اند:

  1. تمرکز روی ساخت یک نام ونشان وتجاری قوی
  2. تمرکز یک برنامه ارزیابی توسعه یافته خلاق روی یک یا دو نام ونشان وتجاری یکپارچه مهم ،جهت ارائه به عنوان منبعی برای ارزش ویژه نام ونشان وتجاری
  3. به کاربردن یک سری عناصر نام ونشان وتجاری کاملا یک پارچه که هم اگاهی نام ونشان وتجاری وهم تصویر نام ونشان وتجاری را حمایت کند.
  4. یک طرح مبازره پیش روی که به ساخت نام ونشان وتجاری کمک میکند و یک رقابت خلاق که توجهات جلب می نماید.

۵٫گستراندن یک نام ونشان وتجاری ارزش سه رهنمود اول جهت خلق نام ونشان وتجاری قوی در یک شرکت های کوچک و متوسط در تحقیقات تایید شده است اما رهنمودهای ۵و ۴ ایجاد نام ونشان وتجاری قدرتمند اضافه کرده است:منطقی بودن سایت ها وباثبات بودن در ارتباطات- اطمینان نموده که یک ارتباط روش بین خصوصیات کارافرین و نام ونشان وتجاری وجو دارد- توسعه شور و هیجان نام ونشان وتجاری در شرکت .

 

مدل قیفی برای نقش مدیریت در شرکتهای کوچک و متوسط

نگاره(۲-۵)مدل های ارزش نام تجاری:،پایان نامه ارزش ویژه نام  تجاری و رفتار خرید مصرف کنندگان

ربع اول به ضروت ایجاد تفکیک دو نام ونشان وتجاری شرکت تایید دارد.در مرحله دوم ساخت و نام ونشان وتجاری امری زمان بر است .ایجاد تقاضای شخص برای نام ونشان وتجاری نیازمند تلاش است.

دراین مرحله اگر وظیفه ایجاد آگاهی سازمان نسبت به نیازها برای نام ونشان وتجاری فراهم کرده اند بودجه لازم را دارد. در ربع سوم باید سطح  مشخص از تشخیص نام ونشان وتجاری ایجاد کننده باشد در نهایت نام ونشان وتجاری باید نشان دهد که دارای یک مدیریت منطقی است.

 

مدل کتسانیس(۱۹۹۹)

این مدل تعدای از تاثیرات تغییر سیستم مدیریت نام ونشان تجاری را نشان میدهد. مدل سنتی مدیریت نام ونشان تجاری در دهه ۱۹۳۰ به عنوان یک پاسخ نیاز محصولات چندگانه وشرکت های پیچیده در حوزه معرفی محصولات ایجاد شد.

لاسینسکی(۱۹۸۵)،مدیریت نام ونشان تجاری را به عنوان مرزگستری تعریف کرده ،و این به عنوان چهارچوب کاری تئوریک پذیرفته شده و برای سیستم سنتی بوده است .مرزگستران اشخاصی هستند که رابطه غیر رسمی با دیگران در داخل وخارج سازمان دارند.

در تحقیق موجود آشکار شده که تغییرات محیط خارجی و متغیر های خاص شرکت باعث می شود که بازاریابی سازمان  شروع به پذیرش مدیریت نام ونشان تجاری جدید نماید.

ودر نتیجه تغیر وظایف مدیران نام ونشان تجاری ایجاد شود . این تغییرات منجر به تغیر در استراتژی ها گردید. اندیشه اصلی این مدل آنی است که مدیریت نام ونشان تجاری یک سیستم است: اطلاعات از منابع داخلی وخارجی دریافت می­نماید و ساختاری برای رسیدن به نیاز های داخلی وخارجی را تشکیل داده و سپس استراتژی را توسعه میدهد که به کسب ضریب رقابتی کمک مینماید در این مدل حلقه های بازخورد وجود دارد که به سیستم اجازه میدهد با دریافت اطلاعات از منابع مختلف خود را تغییر دهد و بازسازی نماید.

 

مدل های ارزش نام تجاری:،پایان نامه ارزش ویژه نام  تجاری و رفتار خرید مصرف کنندگان

Related articles

ارزیابی و اندازه گیری عملکرد،پایان نامه کارایی مالی شرکتهای صنعتی

۱-۱-۱ارزیابی و اندازه گیری عملکرد هدف از اندازه گیری عملکرد این است که مدیران به درک واضح و روشنی از جنبه های مختلف سازمان پی برده و بتوانند تصمیمات هوشمندانه تری را اتخاذ نمایند. اهمیت روز افزون جایگاه مدیران در عصر حاضر بیانگر ظهور الگویی جدید می باشد .از آنجا که مدیران عناصر مهم در […]

Learn More

راهکارهای استرس شغلی ،پایان نامه درباره استرس شغلی

  راهکارهای پیشگیری و مدیریت استرس شغلی در کارکنان تحقیقات نشان داده است که یک برنامه مؤثر براى مهار و مدیریت استرس، باید گرایش به هر دو جنبه فردی و سازمانی داشته باشد، به عبارتی یک برنامه جامع باید نگرشی کل نگرانه به انسان و ویژگی­هایش داشته باشد (فقیه،۶۱:۱۳۹۰). بر این اساس چندین راهکار به […]

Learn More

افزایش فالوور اینستاگرام

تاکنون روش های بسیاری برای افزایش فالوور در دیگر سایت ها معرفی شده است و هرکدام مزایا و معایب بسیاری داشتند .برخی باعث مسدود شدن پیج ها شده و برخی دیگر هزینه های جانبی زیاد داشتند .روش های موثر نیز در تعداد فالوور دارای محدودیت بودند اما تا کنون روشی برای جذب روزانه ۲۰ هزار […]

Learn More