مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :پایان نامه ورشکستگی مالی در شرکت‌های تولیدی

– مزایای تحلیل پوششی داده‌ها :

یکی از مهم‌ترین مزایای تحلیل پوششی داده‌ها این است که در این روش برای هر واحد تصمیم گیری ناکارا یک مجموعه از واحد های کارا (واحد مجازی) مشخص می‌شود که می‌تواند به عنوان الگو برای بهبود عملکرد مورد استفاده قرار گیرد. واحد تصمیم گیری تشکیل دهنده این ترکیب به عنوان گروه‌های الگو برای واحد تصمیم گیری ناکارا مطرح هستند. همچنین این روش می‌تواند مقدار بهبود لازم را در هر یک از داده‌ها و ستانده‌های واحد ناکارا مشخص کند. از جمله سایر مزایای این روش می‌توان موارد زیر را نام برد:

  1. تمرکز بر روی تک‌تک مشاهدات در مقابل تمرکز بر میانگین جامعه.
  2. فراهم کردن یک شیوه اندازه‌گیری جامع و منحصر به فرد برای هر واحد که از ورودی‌ها برای ایجاد خروجی‌ها استفاده می‌کند.
  3. استفاده همزمان از چندین ورودی و چندین خروجی.
  4. سازگاری با متغیر های برون زا.
  5. توانایی در نظر گرفتن متغیر های طبقه ای یا مجازی.
  6. نیازمند آگاهی از وزن‌ها یا قیمت‌ها ورودی‌ها و خروجی‌ها نبوده و از ارزش گذاری بی نیاز است.
  7. محدود نبودن به شکل تابع توزیع و روابط تولید.
  8. امکان بکارگیری ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف با مقیاس‌های اندازه‌گیری متفاوت با یکدیگر
  9. ارائه جواب بهینه پارتو (Charnes et.al, 1995).

Related articles