۲-۲-۷- از بین رفتن مورد وکالت……………………۴۸
فصل سوم: انواع خسارت در مشاغل حرفه ای ………………….۵۰
۳-۱-۱- مسئولیت دوگانه شاغلین حرفه ای……………..۵۰
۳-۱-۲- خسارت قابل مطالبه در مسئولیت حرفه ای
وانواع آن……………………………………..۵۱
۳-۱-۲-۱- خسارت عمومی اختصاصی…………………….۵۳
۳-۱-۲-۲- خسارات ناشی از تلف شدن مال و خسارات ناشی از فوت منفعت…………………………………..۵۴
۳-۱-۲-۳- خسارت مربوط به منفعت اعاده،اعتمادوانتظار….۵۶
۳-۱-۲-۴- خسارات مادی و معنوی…………………….۵۶
۳-۱-۲-۴-۱- خسارت مادی………………………….۵۷
۳-۱-۲-۴-۲- خسارت معنوی………………………….۵۷
۳-۱-۲-۴-۲-۱- ماهیت خسارت معنوی…………………..۵۷
۳-۱-۲-۴-۲-۲-مصادیق خسارت معنوی…………………..۵۷
۳-۱-۳-عدم ضرورت قابل پیش بینی بودن خسارت در مسئولیت منی حرفه ای……………………………………۵۹
فصل چهارم: تعهدات و الزامات قانونی وکیل…………………..۶۱
۴-۱- تعهد وکیل به صداقت و راستگویی نسبت به موکل……۶۶
۴-۱-۱- تعهد وکیل به صداقت داشتن در برابر موکل……..۶۸
۴-۱-۱-۱- تعهد وکیل به صداقت داشتن در موقعیت مشاوره…۶۸
۴-۱-۱-۲- تعهد وکیل به رعایت صداقت در تنظیم سند…….۶۹
۴-۱-۱-۳- تعهد وکیل به رعایت صداقت در وکالت دعاوی…..۷۰
۴-۱-۲- تعهد وکیل به انجام مراقبت های لازم در
تعقیب دعوی…………………………………….۷۶
۴-۱-۲-۱- رعایت مواعد قانونی……………………..۷۷
۴-۱-۲-۲- اعمال مراقبت نسبت به حسن جریان امور دفتری دعوی قبل از حلول اوقات رسیدگی………………………..۸۴
۴-۱-۳-۲-حضور در جلسات دادرسی…………………….۸۵
۴-۱-۴- داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنی برای انجام امر موضوع وکالت……………………………………۸۹
۴-۱-۴-۱- نظریه مصونیت وکیل مدافع از مسئولیت…….. ۹۰
۴-۱-۴-۲- ضابطه مهارت علمی در موضوعات شکلی…………
۴-۲- التزام وکیل به حفظ اسرار موکل و وفاداری نسبت به او…………………………………….۹۵
۴-۲-۱- افشاء سر در صورت موافقت موکل در
مقام ادای شهادت……………………………….۱۰۰
۴-۲-۲- افشاء سر در مقام دفاع از خود……………..۱۰۱
۴-۲-۳- التزام وکیل که به رعایت شئون وکالت………..۱۰۴
۴-۲-۳-۱- مشاغل منافی با وکالت دادگستری…………..۱۰۵
۴-۲-۳-۱- رفتار منافی شان وکالت………………….۱۰۷
فصل پنجم: نحوه جبران خسارت…………………………۱۰۸
۵-۱-۱- معمولی‌ترین شیوه جبران خسارت………………۱۱۲
۵-۱-۲- انواع جبران…………………………….۱۱۲
۵-۱-۲-۱- جبران عینی……………………………۱۱۲

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir