– تبليغ اينترنتي

تبليغ عبارت است از ارايه و ترفيع ايد ه ها، كالاها و خدمات بوسيله يك متولي معين در ازاي پرداخت پول(کاتلر[1]، 2000). با دقت در تعريف مذكور چهار ويژگي اصلي تبليغ مشخص مي شود: 1)تبليغ جهت ترفيع و ارايه ايده ها، كالاها و خدمات بكار مي رود 2)تبليغ در ازاء پرداخت وجه و پول صورت مي گيرد 3)تبليغ متولي خاص دارد 4)تبليغ غير شخصي است، بدين معني كه تبليغات توسط فرد فروشنده به طور مستقيم و در ملاقات با خريدار صورت نمي گيرد بلكه از طريق شخص ثالث و به وسيله رسانه هاي تبليغي نظير راديو و تلويزيون انجام مي شود. هزينه هاي تبليغات يكي از پر هزينه سازترين فعاليت هاي تجاري است. اطلاع رساني، تشويق و ترغيب مشتريان به خريد و يادآوري سه هدف اصلي تبليغات هستند كه تحقق آنها نيازمند هزينه هاي گزافي است. اشلوزر و همكاران[2](1999) تبليغات اينترنتي را هر نوع محتوا و مضمون تجاري موجود در اينترنت مي دانند كه شركت ها براي آگاه كردن مصرف كنندگان در مورد كالاها و خدمات خود طراحي مي نمايند. تبليغات اينترنتي را مي توان از دو ديدگاه كلان بررسي نمود:

1-تبليغات اينترنتي بعنوان يك مدل درآمدي: در اين ديدگاه تبليغات اينترنتي يك نوع مدل درآمدي تلقي مي شود. اين ديدگاه در مورد شركت هايي صادق است كه با دريافت پول اقدام به تبليغات اينترنتي مي نمايند.

2-تبليغات اينترنتي بعنوان يك مدل هزينه اي: در اين ديدگاه تبليغات اينترنتي بعنوان هزينه تلقي مي شود. اين ديدگاه در مورد شركت هايي صادق است كه با پرداخت مبالغي اقدام به تبليغ كالاها و خدمات خود از طريق شركت هاي تبليغاتي مي كنند. تفاوت مهم بين اين دو ديدگاه آن است كه درآمد اصلي شركت هاي تبليغاتي اينترنتي از طريق تبليغات حاصل مي شود در حاليكه درآمد اصلي شركت هايي كه براي تبليغات محصولات و خدمات خود به شركت ها ي تبليغاتي مبالغي مي پردازند از طريق فروش كالاها و خدمات حاصل مي شود(روستا و همکاران، 1388).

 

2-3-6-1- روش هاي تبليغ اينترنتي

تبليغات اينترنتي از طرق مختلفي قابل اجراست كه بصورت خلاصه مطرح خواهند شد.

1-بنر: بنر عبارت است از يك تصوير گرافيكي كوچك و معمولا مستطيلي كه به يك پايگاه اينترنتي ديگر متصل مي شود. بنرها اولين شكل از تبليغات بودند كه به طور گسترده در اينترنت مورد استفاده قرار گرفتند. اگرچه سهم بنرها از تبليغات اينترنتي رو به كاهش است اما هم چنان از معروف ترين و پركاربردترين انواع تبليغات اينترنتي به شمار مي روند(سیلک و همکاران[3]، 2001).

2-خرده سايت ها: خرده سايت عبارت است از پنجر ه كوچكي (كوچك تر از اندازه معمولي پنجره مرورگر)  كه هنگام جستجوي فرد در اينترنت ناگهان بر روي صفحه نمايشگر ظاهر شده و حاوي نوشته ها و تصاوير تبليغاتي هستند. اين نوع از تبليغات اينترنتي به پنجره هاي جهنده نيز معروف هست(محمد و همکاران[4]، 2001).

3-كليد واژه ها: كليد واژ ه ها يك از انواع تبليغات اينترنتي است كه سهم آن رو به رشد است. كاربران در بسياري از موارد به وب سايت هاي جستجوگري مانند یاهو[5]، گوگل[6]، آسک[7] و ام.اس.ان[8] وارد شده و كلمات توصيف كننده اطلاعات مورد نياز خود را تايپ مي كنند نتايج جستجو بر اساس كليد واژه هاي مختلف، متفاوت است. استفاده از كليد واژه ها به دو روش پولي و مجاني قابل اجراست(چن[9]، 2001).

4-نامه هاي الكترونيكي: نامه هاي الكترونيكي يكي از انواع رايج تبليغات اينترنتي است. طبق پيش بيني موسسه ژوپيتر كاميونيكيشن تعداد نامه هاي الكترونيكي تبليغاتي كه كاربران اينترنت به طور سالانه دريافت مي دارند از 40 عدد در سال 1994 به بيش از 1600 عدد در سال 2005 افزايش خواهد يافت(زف و آرونسون[10]، 1999).

 

 

[1] – Kotler

[2] – Schlosser et al

[3] – Silk

[4] – Mohammed et al

[5] – Yahoo

[6] – Google

[7] – Ask

[8] – MSN

[9] – Chen

[10] – Zeff & Aronson