۳-۲-۵-۴٫ اعتراف به ایمان خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۵-۵٫ شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۶٫ مضمون ششم: طلب آمرزش خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷٫ مضمون هفتم: درخواست‌ها خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۱٫ درخواست برای خود خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۱-۱٫ درخواست مادی خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۱-۲٫ درخواست معنوی خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲٫ درخواست برای دیگران خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۱٫ دعا برای همه خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۱-۱٫ دعا برای ایمان داران خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۲٫ نفرین دشمنان خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۲-۳٫ درود و تحیت برمریم مقدس خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۳٫ شفاعت خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۷-۴٫ شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۸٫ مضمون هشتم: شکایت خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۹٫ مضمون نهم: اعتراض خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۰٫ مضمون دهم: استعاذه (پناه بردن به خدا) خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۱٫ مضمون یازدهم: تضرع و زاری خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۲٫ مضمون دوازدهم: عشق ورزی خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۳٫ شبکه کلی مضامین در مسیحیت خطا محل یاب تعریف نشده.
۳-۲-۱۳-۱٫ توضیح شبکه مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
فصل چهارم: مقایسه و جمع‌بندی
۴-۱٫ مقایسه ۵۳
۴-۱-۱٫ مقایسه مضامین ۵۳
۴-۱-۲٫ مقایسه حجم پرداختن به مضامین خطا محل یاب تعریف نشده.
۴-۱-۳٫ مقایسه مضامین از نظر معنا ۵۸
۴-۲٫ جمع‌بندی خطا محل یاب تعریف نشده.
۴-۳٫ دشواری‌ها خطا محل یاب تعریف نشده.
۴-۴٫ پیشنهادات ۶۴
پی‌نوشت‌ها ۶۵
فهرست منابع ۶۶
فصل اول:
کلیات

مقدمه
دعا در ادیان، به ویژه در ادیان ابراهیمی، صرفاً یک خواهش و تمنّای انسانی از خدا به شمار نمیآید؛ بلکه در حقیقت روایتگر رابطه‌ی انسان و خدا، و نیز شناختی است که این ادیان از خدا ارائه میدهند. بر این اساس، دعا را باید انعکاس الهیات این ادیان و آموزههای آنها درباره‌ی رابطه خدا و انسان دانست. در حقیقت، ایمان در ادیان ابراهیمی در عینیترین شکل، خود را به صورت دعا آشکار میکند. از سوی دیگر، دعا بخش عمده‌ای از رفتار دینی ایمانداران این ادیان است. معمولاً آنها روزانه به انجام نیایشهای خاص دعوت میشوند و بر رابطه خود با خدا تأکید میکنند. شاید به همین دلیل است که ادبیات دعایی این ادیان غنی و شایسته‌ی مطالعه است. این ادبیات دعایی پیشتر در متون خاص جمعآوری شده است. مهمترینِ این منابع در دو دینِ اسلام و مسیحیت، صحیفه سجّادیه و مزامیر داود است.
در سنّت دینی شیعه کتاب صحیفه سجادیه، دعاهای منسوب به امام چهارم شیعیان، حضرت امام زین‌العابدین (علیه السلام) قرار دارد و این کتاب شامل پنجاه و چهار دعا است که یکی از متون دعایی معتبر در اسلام است. در مسیحیت مجموعه‌های دعایی فراوانی به ‌چشم میخورد که شامل دعاهای عیسی مسیح و مزامیر داود و دعاهای آباء مانند: آگوستین (بخشهایی از کتاب اعترافات آگوستین)، آنسلم و پاپ گریگوری دوم ،یوحنای زرّیندهان و… هستند.این دعاها، دعاهای روزانه و مشترک مسیحیان را تشکیل می‌دهند.
در این پایان نامه، تلاش شده است با تحلیل مضمون دعاهای مسیحی و اسلامی به تبیین رابطه خدا و انسان پرداخته شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.