دانلود پایان نامه مقیاس اضطراب کودک اسسپنس برای والدین (SCAS-P)

این پرسش نامه توسط اسپنس (۱۹۹۹) برای ارزیابی نشانه‌های اضطراب در کودکان در جمعیت عمومی ساخته شد. گویه‌های این مقیاس تا حد ممکن مطابق مقیاس اضطراب کودک اسپنس (SCAS) فرمول‌بندی شده است از آنجا که این مقیاس خود گزارشی است برای تبدیل آن به فرم والدین، گویه هایی که به حالات درونی اشاره دارند (مثل گویه‌ی چهارم، من می‌ترسم) به صورت رفتارهای قابل مشاهده برای والدین بازنویسی شده است (فرزند من از احساس ترس شکایت می‌کند).

این مقیاس شامل ۳۸ گویه می‌باشد که سوالات در یک مقیاس لیکرت (هرگز، گاهی اوقات، بیشتر اوقات، همیشه) پاسخ داده می‌شوند و پاسخ‌ها به ترتیب از ۵ (هرگز) تا ۳ (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند. (ناتا، اسکولینگ، راپی، آبوت، اسپنس، واترز[۱]، ۲۰۰۳).

این پرسشنامه اضطراب را مطابق با DSM-IV به اختلالات جداگانه‌ای تقسیم‌بندی می‌کند. این پرسشنامه دارای شش زیر مقیاس است شامل:۱) اضطراب جدایی که دارای شش گویه است (فرزند من نگران است که برای یکی از اعضای خانواده‌ی مان اتفاق بدی بیفتد) ، ۲) اضطراب فراگیر دارای شش گویه (فرزند من غالباً نگران است)،۳) اضطراب اجتماعی شامل شش گویه (فرزند من از اینکه جلوی دیگرای کار احمقانه‌ای‌ انجام دهد می‌ترسد) ،۴) حمله هراس و ترس از فضاهای باز که دارای نه گویه است (فرزند من کاملاً ناگاهانی و بدون دلیل خاصی واقعاً احساس ترس می‌کند)،۵) وسواس فکری – عملی که دارای شش گویه است (فرزند من مجبور است به چیزهای خاص فکر کند مثل اعداد یا کلمه‌ها) ،۶)  فوبی و ترس‌های جراهت بدنی که شامل پنج گویه است (فرزند من از تاریکی می‌ترسد). (ناتا و همکاران ۲۰۰۳).

برای نمره‌گذاری این مقیاس پاسخ‌ها از ۰ (هرگز) تا ۳ (همیشه) نمره‌گذاری می‌شوند به طوریکه حداکثر نمره ۱۱۴ و حداقل نمره ۰ است. علاوه بر زیر مقیاس ها این پرسش‌نامه یک نمره کل که معرف اضطراب به صورت کلی است نیز بدست می دهد که قابل کاربرد است. . ناتا و همکاران(۲۰۰۳) پیشنهاد کرده‌اند که استفاده از نمره کلی مقیاس به عنوان شاخصی از  اضطراب کلی کودک می‌‌تواند مفید باشد. این پرسش نامه برای دامنه سنی ۳ تا ۱۷ سال بکار گرفته شده است (ناتا و همکاران ، ۲۰۰۳). در این پژوهش از نمره‌ی کلی مقیاس به عنوان شاخصی برای سنجش اضطراب کودک استفاده شده است.

 

۱-۳-۴-۳-روایی و پایایی مقیاس اضطراب کودک اسپنس برای والدین (SCAS-P)

روایی و پایایی این مقیاس توسط ناتا و همکاران (۲۰۰۳) مورد ارزیابی قرار گرفته است آنها روایی افتراقی مقیاس ها را خوب گزارش کردند و همچنین در تحلیل عاملی یک مدل با ۵ عامل همبسته و اضطراب فراگیر به عنوان عامل برتر نسبت ۵ عامل دیگر، داده‌ها را به شکل بهتری توصیف می‌کند. میزان موافقت بین والد- فرزند در گروه اضطرابی در دامنه‌ای از ۴۱/۰ تا ۶۶/۰ و در گروه کنترل ۲۳/۰ تا ۶۰/۰ گزارش شد.

ناتا و همکاران (۲۰۰۳) آلفای کرونباخ و ضریب همبستگی اسپیرمن-برون (که درون پرانتز آورده شده است) برای گروه اضطرابی به ترتیب برای زیر مقیاس‌ها به شرح زیر است. اضطراب‌ جدایی ۷۶/۰ (۹۱/۰)، اضطراب اجتماعی ۷۷/۰ (۹۲/۰)، اضطراب فراگیر ۷۵/۰ (۹۱/۰)، هراس و آگروفوبیا ۸۱/۰ (۹۲/۰)، وسواس فکری – عملی۷۸/۰ (۹۲/۰)، ترس از جراحت بدنی ۶۱/۰ (۸۳/۰) و برای گروه کنترل(بهنجار)به ترتیب اضطراب‌ جدایی ۷۴/۰ (۹۰/۰)، اضطراب اجتماعی ۷۴/۰ (۹۰/۰)، اضطراب فراگیر ۶۵/۰ (۸۵/۰)، هراس و آگروفوبیا ۶۱/۰ (۸۰/۰)، وسواس فکری – عملی ۷۴/۰ (۹۰/۰)، ترس از جراحت بدنی ۵۸/۰ (۸۱/۰).ضریب همسانی درونی برای زیر مقیاس ها در هر دو گروه نرمال و اضطرابی معنا‌دار بود و برای بیشتر زیر مقیاس‌ها عالی بود.

 

 

 

 

۲-۳-۴-۳- تهیه‌پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد (SCAS-P)

جهت استفاده از این پرسش نامه‌ها نسخت نسخه‌ی اصلی پرسش نامه‌ها که به زبان انگلیسی بود توسط محقق و با کمک استاد راهنما به فارسی ترجمه شد و سپس متن ترجمه شده توسط دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته ادبیات و زبان انگلیسی از نظر ساختاری و دستوری بازبینی شد و اشکالات دستوری در ترجمه اصلاح شد و سپس متن ترجمه شده توسط یک دانشجوی ارشد دیگر به انگلیسی برگردانده شد و با نسخه‌‌ی اصلی پرسش‌نامه‌ها مقایسه شد.گویه های ترجمه شده مربوط به هر یک از اختلالات مشخص شد و سعی شد گویه های هریک از اختلالات با ملاک های DSM-IV-TR تطبیق داده شد و سعی شد گویه ها برای هر مقیاس به گونه ای نوشته شود که هم مطابق با ملاک های اختلال باشد و هم اینکه برای مادران با حداقل سواد قابل فهم باشد و با کمک استاد راهنما ترجمه‌ی پرسش‌نامه‌ها مطابق با شکل نسخه‌ی اصلی آنها تنظیم گردید. در نهایت  ترجمه‌ی فارسی پرسش نامه‌ها همراه با دستورالعمل برای پاسخ گویی مطابق نسخه اصلی تهیه شد و روایی و پایایی آنها نیز محاسبه گردید که در فصل یافته ها آمده است.

 

۳-۳-۴-۳- تعیین پایایی و روایی پرسش نامه‌ی اضطراب کودک اسپنس فرم والد. (SCAS-P)

الف) به منظور تعیین پایایی از روش های زیر استفاده شد:

۱) ضریب همسانی درونی: برای تعیین همسانی درونی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد بدین صورت که آلفای کرونباخ برای هر یک از شش زیر مقیاس و مقیاس کلی پرسش نامه با بهره گرفتن از کل افراد نمونه محاسبه گردید.

۲) پایایی تصنیف: ضریب  پایایی همبسته  با بهره گرفتن از رابطه پیشنهاد شده توسط اسپیرمن-برون نیز برای هر یک از زیر مقیاس‌ها و مقیاس کلی محاسبه شد.

ب) به منظور تعیین روایی آزمون از روش های زیر استفاده شد

۱) برای تعیین روایی پرسش‌نامه، همبستگی هر یک از ۳۸ گویه با کل مقیاس (مقیاس کلی) محاسبه شد و ماده‌هایی که ضریب همبستگی کمتر از ۲۵/۰ داشتند از مقیاس حذف گردید. پایان نامه

۲) همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با یکدیگر و همین طور همبستگی هر یک از زیر مقیاس‌ها با مقیاس کلی محاسبه گردید.

 

۵-۳- روش جمع‌آوری داده‌ها

 

تعداد ده مرکز پیش دبستانی که مادران کودکان این مراکز گروه نمونه پژوهش را تشکیل می‌دادند، انتخاب شدند و به هر یک از این مراکز مراجعه شد و دعوت نامه‌ای جهت حضور مادران در مرکز در روز و ساعت مشخصی، از طرف محقق ارسال شد که در آن علت حضور آنها توضیح داده شد و به خاطر ایجاد انگیزه و همکاری مادران  یک جلسه یک ساعته به صورت پرسش و پاسخ در مورد مشکلات و نحوه برخورد با کودکان با حضور مربیان مراکز تنظیم شد و سپس در تاریخ تعیین شده به هر یک از مراکز مراجعه شد و پس از آشنایی مختصر نخست برای مادران موضوع پژوهش توضیح داده شد و تاکید شد که این پژوهش صرفا جهت تحقیق دانشجویی است و هیچ گونه کاربرد دیگری ندارد. همچنین توضیح داده شد نیازی به نوشتن نام و نام خانوادگی خود یا کودکشان نیست و هدف ارزشیابی آنها نیست بلکه صرفا بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد فرزند پروری و نگرانی های رایج در کودکان است .همچنین توضیح داده شد که هیچ پاسخ درست و غلطی وجود ندارد و  فقط نظر آنها همان گونه که فکر می کنند مهم است. در نهایت پس از توضیح در مورد نحوه پاسخ‌گویی به سئوالات هر یک پرسش‌نامه‌ها و تأکید بر پاسخ‌گویی به شکل صریح و صادقانه، پرسش‌نامه‌های سبک‌های تفکر، اضطراب و نگرش‌های فرزند‌پروری که از قبل آماده شده بود به هر یک از آنها داده شد. و پس از تکمیل پرسش نامه‌ها در حضور محقق، پرسش‌نامه‌ها- جمع‌آوری گردید. و بعد از جمع آوری پرسش نامه ها به سوالات مادران در مورد مشکلات کودکان شان در حد امکان پاسخ داده شد و در مورد آنها صحبت شد. لازم به ذکر است که زمان  و شرایط خاصی برای تکمیل پرسش‌نامه‌ها در نظر گرفته نشده بود. اعضای نمونه شامل آن مادرانی بود که یک فرزند شش ساله چه دختر، چه پسر در این مراکز داشتند و حداقل از سواد خواندن و نوشتن برخوردار بودند. در نهایت پرسش‌نامه‌های تعداد ۲۸۳ نفر در مجموع از ده مرکز جمع‌آوری شد و پس از بررسی پرسش‌نامه‌ها افرادی که اطلاعات آنها ناقص بود، پرسش‌نامه‌ها به صورت ناقص تکمیل شده بود و پرسش‌نامه‌هایی که به نظر می‌رسید کاملاً تصادقی پاسخ داده شده‌اند، حذف گردیدند به طوریکه با حذف ۴۹ مورد، ۲۳۴ نفر اعضای نهایی نمونه را تشکیل دادند.

۱ – Naata, schooling, Rapee,  Abbott,  Spence, waters.

Related articles

منابع پایان نامه و مقاله در مورد برنامه پیشگیری و تقویت رابطه[۱] (P. R. E. P)

۲-۳-۴- برنامه پیشگیری و تقویت رابطه[۱] (P. R. E. P) ریشه های اختصاصی این برنامه به میانه های دهه ۱۹۷۰ بر می گردد، زمانی که محققان زیادی درماندگی زناشویی را مورد مطالعه قرار دادند. در دانشگاه ایندیانا هووارد مارکمن[۲] و جان گاتمن[۳] از افرادی بودند که در این زمینه مطالعه کردند. این محققان در زوج […]

Learn More

دسترسی پایان نامه : مقاله (پایان نامه) نزاع زناشویی

شواهد زیادی برای ارتباط نزاع والدین و اختلالات  اضطرابی خاصی در کودکان وجود ندارد ولی تعدادی مطالعه رابطه نزاع والدین و نشانه های کلی و عمومی اضطراب را در کودکان مورد بررسی قرار داده اند. به طور کلی تحقیقات نشان داده اند که دیدگاه کودکان نسبت به دعواهای والدین مهم است و نسبت به تغییر […]

Learn More

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : الگوبرداری والدین[۱]

داده ها حاکی از همپوشی بالایی بین اختلالات اضطرابی والدین و کودک است. کودکان اضطرابی با رفتارهای اضطرابی والدین مواجهه بودند (مورس، استرنمن، مرکلباخ، و میسترز[۲]، ۱۹۹۶). مشاهده اعمال وگفتار والدین به طریق اضطرابی ممکن است که کودکان آن را ترسناک تشخیص دهندو یاد بگیرید و نسبت به حوادث مشابه در آینده بیم داشته باشند. […]

Learn More