نظریه انتظار

نظریه انتظار یک مدل انگیزش پیچیده است و به تشخیص چگونگی انتخاب راه انجام کار به وسیله افراد می‌پردازد. این نظریه علت این که چرا مردم یک رفتار را بر رفتار دیگری ترجیح می‌دهند و انتخاب می‌کنند، شرح می‌دهد و انگیزه رفتار را با موارد زیر معین می‌کند:

  1. ادراک فرد یا انتظار وی از نتایج یا پاداش‌هایی که احتمالاً از یک رفتار معین حاصل می‌شود.
  2. جذابیت آن پاداش در ارضای نیازهای او.

به این ترتیب انگیزش تحت تأثیر دو عامل است: نتایج مورد انتظار x جذابیت نتایج = انگیزش. بنابراین انگیزه انجام کار هم به نتایج مورد انتظار و هم به جذابیت آن وابسته است. (سید جوادین، 1386، 175).

بر مبنای اين تئوري، رفتار افراد به مقدار زيادي از ادراكات افراد از نتايج رفتار تأثير مي‌پذيرد. شخصي كه انتظار دارد يك رفتار خاص نتيجه نامطلوب بر جاي خواهد گذاشت، سعي مي‌كند آن رفتار را كمتر بروز دهد. يك مديري كه انتظارات و مطلوب‌هاي زيردستان خود را بشناسد، مي‌تواند با توجه به انتظارات هر فرد، رفتارهاي خاصي براي ايجاد انگيزش در آنها مشخص كند.

همان‌طور که گفته شد نظريه انتظار جامع‌ترين نظريه توضيح انگيزش است. اين نظريه داراي چنان ماهيتي است كه احتمالاً در آينده خواهيم توانست با بهره‌گيري از آن رفتار انساني را از طريق احتمال‌ها پيش‌بيني كنيم و سه متغير را نيز مي‌توان براي آن ملاحظه كرد:

1- ارزش: به نيروي برتری كاركنان براي دريافت پاداش اشاره مي‌كند.

2- انتظار: يعني اين كه كاركنان اعتقاد داشته باشند كه تلاش مستمر در كار سرانجام به پايان مي‌رسد.

3- سودمندي: هرگاه كار به خوبي انجام شود، پاداش دريافت خواهند كرد.

بدین ترتیب انگیزش، حاصل ادارک فرد است از آنچه می‌خواهد کسب کند و آنچه به دست خواهد آورد، البته اگر راه ویژه‌ای را دنبال نماید. رابطه مذکور به صورت رابطه ذیل خواهد بود.

نتایج مورد انتظار (E) * جذابیت نتایج(V) = انگیزش (M)

این نظریه نشان می‌دهد که یک فرد فقط هنگامی‌ که معتقد باشد احتمال زیادی در به دست آوردن نتایج مطلوب وجود دارد، اقدام به انتخاب رفتاری می‌کند و این نتایج به ‌اندازه کافی در توانایی ارضای نیازهایش کشش دارند. همچنین رفتاری را که برای او جذابیت نداشته باشد و یا نتایج آن پایین یا منفی باشد، انتخاب نخواهد کرد. بنابراین انگیزه انجام کار هم به نتایج مورد انتظار و هم جذابیت آن وابسته است.