ویژگی­های شرکت ها.پایان نامه تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود

ویژگی­های شرکت ها

۲-۲-۱-۱۳-۱- گروه صنعت

تحقیقات مختلف نشان داده است که هر صنعت دارای اهرم خاص خود می­باشد دلیل اینکه هر صنعت دارای اهرم مالی خاصی می باشد آن است که هر صنعت دارای ریسک تجاری خاص خود می- باشد واز آنجایی که ریسک تجاری هر صنعت فرق می کند، بنابراین اهرم مالی هر صنعت نیز با صنعت دیگر متفاوت می باشد. تحقیقات زیادی پیرامون صنعت وتأثیر آن برساختار سرمایه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقیقاتی که از سوی برادلی ،جارل وکیم (۱۹۸۴) وکسترک[۱] )۱۹۸۶) صورت گرفته نشان داده که صنایع دارو، ابزار، الکترونیک وچوب غالباً دارای اهرم پایین هستند.

از سوی دیگر صنایع کاغذ، فولاد، خطوط هواپیمایی وسیمان غالباً دارای اهرم بالا می باشند. بنابراین با توجه به تحقیقات صورت-گرفته می­توان گفت که هر صنعت دارای اهرم خاصی می باشد. همچنین تیتمن[۲] )۱۹۸۴) حدس زد که شرکت هایی که تولیدات مشابه دارند نیازمند خدمات مشابه هستند. بنابراین این شرکت ها باید دارای اهرم مشابه باشند .از سوی دیگر در تحقیقی که از سوی پرفسور اسکات[۳] (۱۹۷۲) صورت گرفت نشان داد که اولاً بین صنعت وساختار سرمایه شرکت ارتباط وجود دارد، یعنی اینکه هر صنعت دارای یک اهرم خاص می باشد وثانیاً اهرم در بین گروههای صنعت دارای انحراف بزرگتر از درون گروههای صنعت می باشد. همچنین او ثابت کرد که شرکت های با ریسک تجارتی مشابه دارای ساختار مشابه می باشند(خشنود، ۱۳۸۴).

 

 

 

۲-۲-۱-۱۳-۲- اندازه شرکت

تعدادی از محققان حدس زده اند که نسبت های اهرمی ممکن است به اندازه شرکت وابسته باشد. وارنر[۴] (۱۹۷۲)، انگ، چا ومک کانل[۵] ( ۱۹۷۲) شواهدی ارائه کردند مبنی براینکه هزینه های مستقیم ورشکستگی به اندازه شرکت ارتباط دارند، همچنین باید توجه کرد که شرکت های بزرگ که دارای تنوع فعالیت بیشتر هستند کمتر مستعد ورشکستگی می باشند ودر نتیجه شرکت­های بزرگتر دارای اهرم بزرگتری نیز می باشند. هزینه انتشار بدهی واوراق بهادار (سهام ) به اندازه شرکت وابسته است شرکت-             های کوچک برای انتشار سهام جدید و بدهی های بلند مدت باید هزینه بیشتری را نسبت به شرکتهای بزرگتر متقبل شوند.

دلیل اینکه اعتبار دهندگان تمایل بیشتری برای پرداخت وام واعتبار به شرکتهای بزرگ دارند آن است که اعتبار دهندگان عقیده دارند که شرکت های بزرگ توانایی بیشتری در پرداخت دیون خود نسبت به شرکت های کوچک دارند. محققان در تحقیقات خود شاخص های مختلفی را برای اندازه شرکت بکار برده اند، مثلاً اسکات ومارتین[۶] (۱۹۷۷) ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار بره است. فری وجونز[۷] (۱۹۷۹) دو شاخص یکی میانگین مجموع دارایی ها ودیگری میانگین فروش را به عنوان شاخص اندازه شرکت بکار برده اندوتیتمن و وسلز[۸] ( ۱۹۸۸) نیز لگارتیم طبیعی مجموع فروش ولگاریتم طبیعی دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده کرده اند(خشنود، ۱۳۸۴).

 

۲-۲-۱-۱۳-۳- سودآوری

میرز حدس زده که شرکت ها ترجیح می دهند که سرمایه مورد نیاز خود را ابتدا از محل سود انباشته وسایر منابع داخلی شرکت ودر درجه دوم از محل بدهی ودر نهایت از طریق انتشار سهام تأمین مالی نمایند( تئوری ترجیحی ) او حدس زده است که این رفتار ممکن است بواسطه هزینه انتشار سهام جدید باشد که هزینه های فوق هزینه هایی هستند که از اطلاعات چند گانه ناشی می شوند وپیرامون آن ها میرز وماژلوف بررسی گسترده ای انجام داده اند یا می توانند هزینه های معاملاتی باشند.

به عبارت دیگر سود آوری گذشته یک شرکت ومقدار سود در دسترس که انباشته می­شود می­تواند عامل تعیین کننده در تعیین ساختار سرمایه شرکت باشد. در تحقیقات قبلی شاخص هایی برای سود آوری استفاده شده است. برخی از این شاخص ها مانند نسبت سود عملیاتی به فروش وسود عملیاتی به مجموع دارایی ها بوده است که این دو شاخص از سوی تیتمن و وسلز ارائه گردیده است واین دو محقق به این نتیجه رسیدند که بین سود آوری وساختار سرمایه ارتباط وجود دارد (عبدالله زاده، ۱۳۷۳).

 

۲-۲-۱-۱۳-۴- دارایی های وثیقه ای

بیشتر تئوری های ساختار سرمایه استدلال کرده اند که نوع دارایی هایی که در مالکیت شرکت است بر انتخاب ساختار سرمایه  شرکت تأثیر دارد. میرز وماژلوف بیان کردند که پرداخت وام واعتبار تضمین شده دارای مزایایی می باشد. مدل آن ها ثابت کرده است که با توجه به این که مدیران شرکت ها اطلاعات بهتری نسبت به اشخاص خارج از شرکت نسبت به وضعیت شرکت دارند لذا پرداخت بدهی واعتبار وثیقه شده بوسیله ی اموال ودارایی های شرکت از سوخت بدهی واعتبار جلوگیری می نماید. به این دلیل شرکت ها با دارایی هایی که می توانند به عنوان وثیقه استفاده شود ویا تضمین برای پرداخت بدهی ها ی کوتاه مدت باشد، وام واعتبار بیشتری را تحصیل واز فرصت های سرمایه گذاری که در آینده بوجود می آید به خوبی می تواند استفاده نمایند.

جنسن ومکلینگ[۹] (۱۹۷۶) نیز حدس زده اند که اگر بدهی وثیقه شود و وجوه برای یک پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنیت بیشتری را برای وصول طلب خود خواهند داشت. زمانی که چنین تضمینی نباشد بستانکاران ممکن است شرایط مساعد بیشتری را از شرکت طلب نمایند. میرز (۱۹۹۷) نیز حدس زده است که سهامداران شرکت های اهرمی به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمایه گذاری غیر بهینه می نمایند. اگر بدهی وثیقه شده باشد قرض گیرنده در تصمیم گیری های سرمایه گذاری آتی خود احتیاط می نماید وبنابراین احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران کاهش می یابد.

تیتمن و وسلز(۱۹۸۸) دو شاخص برای ویژگی ارزش وثیقه ای دارایی ها به کار برده اند، شاخص اول دارایی های نامشهود به مجموع دارایی های شرکت بوده است وشاخص دوم نسبت موجودی کالا بعلاوه اموال وماشین آلات وتجهیزات به مجموع دارایی ها بوده است اولین شاخص به طور منفی با ساختار سرمایه شرکت ارتباط دارد وشاخص دوم بطور مثبت با ساختار سرمایه شرکت ها ارتباط دارند. همچنین چانک[۱۰]  (۱۹۹۳) نسبت دارایی های ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثیقه ای دارایی ها برده است واثبات کرد که بین نسبت دارایی ها ی ثابت وساختار سرمایه ارتباط مثبت وجود دارد.

 

۲-۲-۱-۱۳-۵- فرصت های رشد

میرز بیان کرده است که اگر شرکت پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت را انتخاب نماید از آنجایی که منافع پذیرش پروژه به دارندگان بدهی تعلق می گیرد ( بدهی های بلند مدت ) لذا ثروت سهامداران را کاهش می­دهد. در نتیجه با تحصیل دیون بلند مدت مدیران مالک تمایل به رد کردن پروژه های با ارزش فعلی مثبت دارند. از آنجایی که مسئله سرمایه گذاری غیر بهینه برای شرکت­های با اختیارات سرمایه گذاری بیشتر( شرکت های با فرصت رشد بیشتر)  بزرگتر می باشد. لذا میرز پیش بینی کرده است که سطح بدهی های بلند مدت بطور معکوس با فرصت های رشد ارتباط دارد.

در واقع می توان گفت فرصتهای رشد، دارایی های سرمایه ای هستند در زمانی که شرکت به موجودیت خود ادامه می دهد به شرکت ارزش افزوده می بخشد وموقعی که شرکت به طرف ورشکستگی می رود از بین می روند.بنابراین هزینه های ورشکستگی برای شرکت های با فرصت رشد بزرگتر بیشتر خواهد بود از آنجا یی که هزینه های ورشکستگی دلالت براهرم مالی پایین دارند لذا یک ارتباط معکوس بین فرصت های رشد واهرم مالی وجود دارد (حاکمی، ۱۳۸۴).

۱-Kcsterc,w.

۲- Titman, s.

۳-Scott, D.

۴-Warner

۵-Ang,j.&cha,j&Mcconnell

۱-.scott,d.&martin

۲-ferri,M.&jones,W.

۳-Titman,s.&wesseles,R.

۱-Jenson,M.&Meckling

۲-Chang,k.h

Related articles