ويژگي­هاي شرکت ها

2-2-1-13-1- گروه صنعت

تحقيقات مختلف نشان داده است كه هر صنعت داراي اهرم خاص خود مي­باشد دليل اينكه هر صنعت داراي اهرم مالي خاصي مي باشد آن است كه هر صنعت داراي ريسك تجاري خاص خود مي- باشد واز آنجايي كه ريسك تجاري هر صنعت فرق مي كند، بنابراين اهرم مالي هر صنعت نيز با صنعت ديگر متفاوت مي باشد. تحقيقات زيادي پيرامون صنعت وتأثير آن برساختار سرمايه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقيقاتي كه از سوي برادلي ،جارل وكيم (1984) وکسترک[1] )1986) صورت گرفته نشان داده كه صنايع دارو، ابزار، الكترونيك وچوب غالباً داراي اهرم پايين هستند.

از سوي ديگر صنايع كاغذ، فولاد، خطوط هواپيمايي وسيمان غالباً داراي اهرم بالا مي باشند. بنابراين با توجه به تحقيقات صورت-گرفته مي­توان گفت كه هر صنعت داراي اهرم خاصي مي باشد. همچنين تيتمن[2] )1984) حدس زد كه شركت هايي كه توليدات مشابه دارند نيازمند خدمات مشابه هستند. بنابراين اين شركت ها بايد داراي اهرم مشابه باشند .از سوي ديگر در تحقيقي كه از سوي پرفسور اسكات[3] (1972) صورت گرفت نشان داد كه اولاً بين صنعت وساختار سرمايه شركت ارتباط وجود دارد، يعني اينكه هر صنعت داراي يك اهرم خاص مي باشد وثانياً اهرم در بين گروههاي صنعت داراي انحراف بزرگتر از درون گروههاي صنعت مي باشد. همچنين او ثابت كرد كه شركت هاي با ريسك تجارتي مشابه داراي ساختار مشابه مي باشند(خشنود، 1384).

 

 

 

2-2-1-13-2- اندازه شركت

تعدادي از محققان حدس زده اند كه نسبت هاي اهرمي ممكن است به اندازه شركت وابسته باشد. وارنر[4] (1972)، انگ، چا ومك كانل[5] ( 1972) شواهدي ارائه كردند مبني براينكه هزينه هاي مستقيم ورشكستگي به اندازه شركت ارتباط دارند، همچنين بايد توجه كرد كه شركت هاي بزرگ كه داراي تنوع فعاليت بيشتر هستند كمتر مستعد ورشكستگي مي باشند ودر نتيجه شركت­هاي بزرگتر داراي اهرم بزرگتري نيز مي باشند. هزينه انتشار بدهي واوراق بهادار (سهام ) به اندازه شركت وابسته است شركت-             هاي كوچك براي انتشار سهام جديد و بدهي هاي بلند مدت بايد هزينه بيشتري را نسبت به شركتهاي بزرگتر متقبل شوند.

دليل اينكه اعتبار دهندگان تمايل بيشتري براي پرداخت وام واعتبار به شركتهاي بزرگ دارند آن است كه اعتبار دهندگان عقيده دارند كه شركت هاي بزرگ توانايي بيشتري در پرداخت ديون خود نسبت به شركت هاي كوچك دارند. محققان در تحقيقات خود شاخص هاي مختلفي را براي اندازه شركت بكار برده اند، مثلاً اسكات ومارتين[6] (1977) ارزش دفتري مجموع دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار بره است. فري وجونز[7] (1979) دو شاخص يكي ميانگين مجموع دارايي ها وديگري ميانگين فروش را به عنوان شاخص اندازه شركت بكار برده اندوتيتمن و وسلز[8] ( 1988) نيز لگارتيم طبيعي مجموع فروش ولگاريتم طبيعي دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شركت استفاده كرده اند(خشنود، 1384).

 

2-2-1-13-3- سودآوري

ميرز حدس زده كه شركت ها ترجيح مي دهند كه سرمايه مورد نياز خود را ابتدا از محل سود انباشته وساير منابع داخلي شركت ودر درجه دوم از محل بدهي ودر نهايت از طريق انتشار سهام تأمين مالي نمايند( تئوري ترجيحي ) او حدس زده است كه اين رفتار ممكن است بواسطه هزينه انتشار سهام جديد باشد كه هزينه هاي فوق هزينه هايي هستند كه از اطلاعات چند گانه ناشي مي شوند وپيرامون آن ها ميرز وماژلوف بررسي گسترده اي انجام داده اند يا مي توانند هزينه هاي معاملاتي باشند.

به عبارت ديگر سود آوري گذشته يك شركت ومقدار سود در دسترس كه انباشته مي­شود مي­تواند عامل تعيين كننده در تعيين ساختار سرمايه شركت باشد. در تحقيقات قبلي شاخص هايي براي سود آوري استفاده شده است. برخي از اين شاخص ها مانند نسبت سود عملياتي به فروش وسود عملياتي به مجموع دارايي ها بوده است كه اين دو شاخص از سوي تيتمن و وسلز ارائه گرديده است واين دو محقق به اين نتيجه رسيدند كه بين سود آوري وساختار سرمايه ارتباط وجود دارد (عبدالله زاده، 1373).

 

2-2-1-13-4- دارايي هاي وثيقه اي

بيشتر تئوري هاي ساختار سرمايه استدلال كرده اند كه نوع دارايي هايي كه در مالكيت شركت است بر انتخاب ساختار سرمايه  شركت تأثير دارد. ميرز وماژلوف بيان كردند كه پرداخت وام واعتبار تضمين شده داراي مزايايي مي باشد. مدل آن ها ثابت كرده است كه با توجه به اين كه مديران شركت ها اطلاعات بهتري نسبت به اشخاص خارج از شركت نسبت به وضعيت شركت دارند لذا پرداخت بدهي واعتبار وثيقه شده بوسيله ي اموال ودارايي هاي شركت از سوخت بدهي واعتبار جلوگيري مي نمايد. به اين دليل شركت ها با دارايي هايي كه مي توانند به عنوان وثيقه استفاده شود ويا تضمين براي پرداخت بدهي ها ي كوتاه مدت باشد، وام واعتبار بيشتري را تحصيل واز فرصت هاي سرمايه گذاري كه در آينده بوجود مي آيد به خوبي مي تواند استفاده نمايند.

جنسن ومكلينگ[9] (1976) نيز حدس زده اند كه اگر بدهي وثيقه شود و وجوه براي يك پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنيت بيشتري را براي وصول طلب خود خواهند داشت. زماني كه چنين تضميني نباشد بستانكاران ممكن است شرايط مساعد بيشتري را از شركت طلب نمايند. ميرز (1997) نيز حدس زده است كه سهامداران شركت هاي اهرمي به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمايه گذاري غير بهينه مي نمايند. اگر بدهي وثيقه شده باشد قرض گيرنده در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري آتي خود احتياط مي نمايد وبنابراين احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران كاهش مي يابد.

تيتمن و وسلز(1988) دو شاخص براي ويژگي ارزش وثيقه اي دارايي ها به كار برده اند، شاخص اول دارايي هاي نامشهود به مجموع دارايي هاي شركت بوده است وشاخص دوم نسبت موجودي كالا بعلاوه اموال وماشين آلات وتجهيزات به مجموع دارايي ها بوده است اولين شاخص به طور منفي با ساختار سرمايه شركت ارتباط دارد وشاخص دوم بطور مثبت با ساختار سرمايه شركت ها ارتباط دارند. همچنين چانك[10]  (1993) نسبت دارايي هاي ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثيقه اي دارايي ها برده است واثبات كرد كه بين نسبت دارايي ها ي ثابت وساختار سرمايه ارتباط مثبت وجود دارد.

 

2-2-1-13-5- فرصت هاي رشد

ميرز بيان كرده است كه اگر شركت پروژه هايي با ارزش فعلي خالص مثبت را انتخاب نمايد از آنجايي كه منافع پذيرش پروژه به دارندگان بدهي تعلق مي گيرد ( بدهي هاي بلند مدت ) لذا ثروت سهامداران را كاهش مي­دهد. در نتيجه با تحصيل ديون بلند مدت مديران مالك تمايل به رد كردن پروژه هاي با ارزش فعلي مثبت دارند. از آنجايي كه مسئله سرمايه گذاري غير بهينه براي شركت­هاي با اختيارات سرمايه گذاري بيشتر( شركت هاي با فرصت رشد بيشتر)  بزرگتر مي باشد. لذا ميرز پيش بيني كرده است كه سطح بدهي هاي بلند مدت بطور معكوس با فرصت هاي رشد ارتباط دارد.

در واقع مي توان گفت فرصتهاي رشد، دارايي هاي سرمايه اي هستند در زماني كه شركت به موجوديت خود ادامه مي دهد به شركت ارزش افزوده مي بخشد وموقعي كه شركت به طرف ورشكستگي مي رود از بين مي روند.بنابراين هزينه هاي ورشكستگي براي شركت هاي با فرصت رشد بزرگتر بيشتر خواهد بود از آنجا يي كه هزينه هاي ورشكستگي دلالت براهرم مالي پايين دارند لذا يك ارتباط معكوس بين فرصت هاي رشد واهرم مالي وجود دارد (حاکمي، 1384).

1-Kcsterc,w.

2- Titman, s.

3-Scott, D.

4-Warner

5-Ang,j.&cha,j&Mcconnell

1-.scott,d.&martin

2-ferri,M.&jones,W.

3-Titman,s.&wesseles,R.

1-Jenson,M.&Meckling

2-Chang,k.h